Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Qiraat di USIM

A Study of Students' Perceptions of the Teaching and Learning of Qiraat at USIM


Total Views: 672 | Total Downloads: 585

Authors

  • Zainora Daud Universiti Sains Islam Malaysia
  • Muhammad Lukman Ibrahim Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol3no2.53

Keywords:

Persepsi, Pelajar, Pengajaran dan Pembelajaran, Qiraat, USIM

Abstract

The study of Qiraat has begun since the Messenger of Allah (may peace be upon him) started talaqqi with  the  Gabriel  and  applied  among  the  companions  until  the  present  generation  of  Muslims.The perseverance of the companions in the study of Qiraat is evidenced by the appearance of Qiraat experts like Saidina Uthman bin Affan, Saidina  Ali bin Abi Talib, Abd ar-Rahman al-Sulami and others.The objective  of  this  study  was  to  identify  the  background  of  the  respondents  and  to  study  the  students' perceptions of teaching and learning Qiraat. The design of the study used was quantitative method using questionnaire  method. The  questionnaire  in  based  on  likert  scale -5  was  used  to  obtain  respondents' information  regarding  the  perception  of  teaching  and  learning Qiraat.  A  total  of  146  respondents answered the questionnaire distributed among two-year respondents involved in the Bachelor of Arabic Language and Communication program with Honour, USIM based on Proportionate Stratified Random Sampling. The  findings  of  the  study  show  that  students'  perception  of Qiraat education  is  in  good condition with high interest and awareness that Qiraat education also plays an important role in Islamic education. However, there are still a need for improvement in the aspects of teaching aids that are more interesting and effective in keeping with the latest multimedia developments in order to capitalize on Qiraat education at higher levels.

Abstrak

Pengajian qiraat telah bermula sejak Rasulullah SAW bertalaqqi dengan malaikat Jibril AS sehingga berterusan diaplikasikan di kalangan para sahabat dan berkembang sehingga ke generasi umat Islam hari ini. Ketekunan para sahabat mempelajari qiraat terbukti dengan kelahiran pakar-pakar qiraat seperti Saidina Uthman bin Affan, Saidina Ali bin Abi Talib, Abd ar-Rahman al-Sulami dan lain-lain sehingga melahirkan generasi al-Quran yang cemerlang. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti latarbelakang responden dan mengkaji persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran qiraat Reka bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk kaedah kuantitatif dengan menggunakan metode soal selidik. Soal selidik dalam bentuk skala likert -5 telah digunakan untuk mendapatkan maklumat responden berkaitan persepsi pengajaran dan pembelajaran qiraat. Sebanyak 146 responden telah menjawab soal selidik yang diedarkan kalangan responden tahun dua yang terlibat dengan program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi dengan Kepujian, USIM mengikut persampelan Proportionate Stratified Random Sampling. Dapatan hasil kajian menunjukkan persepsi para pelajar terhadap pengajian qiraat berada tahap baik dengan minat serta kesedaran yang tinggi bahawa pengajian qiraat juga memainkan peranan penting dalam pendidikan Islam. Namun masih perlu penambahbaikan dari aspek bahan-bahan bantu mengajar yang lebih menarik dan efektif selari dengan perkembangan multimedia terkini agar mampu memartabatkan pendidikan qiraat di peringkat lebih tinggi.

References

Al-Quran

‘Abd al-Fattāḥ al-Qāḍī, (1415H/1955M).al-Budūr al-Zāhirah fī al-Qirā’āt al’Ashr al-Mutawātirah min ṭariqay al-Shāṭibīyyah wa al-Durrah (Qāherah:Maktabah ‘Īsā al-Bāb al-Ḥalabī).

Abd Rahman Abd Ghani etal. (2012). Kurikulum Pengajian dan Permasalahan Qiraat di KUIS: Kajian di Jabatan Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat”.Jurnal Pengajian Islam, Unit Pembangunan dan Penyelidikan, Akademi Islam KUIS.

Dokumen Fail Subjek Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM dalam http:// raudahusim.sharepoint.com/sites/USIM-eDocs/Shared Documents.

Ee Ah Meng. (1992). Pedagogi : Satu Pengenalan. Fajar Bakti : Petaling Jaya.

Irfan Aiman. Kaedah dan Teknik Pengajaran dicapai dalam talian (https://www.academia.edu/5255308/KAEDAH_DAN_TEKNIK_PENGAJARAN).
Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka dicapai dalam (http://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=persepsi).

Laporan Seminar Keb.Penyelidikan dan Pendidikan Qiraat, Jabatan Tahfiz al-Qur’an dan al-Qiraat, KUIS, Bangi, Selangor. 24-25 Disember 2010, 3.

Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Mok Soon Sang. (2009). Literatur dan Kaedah Penyelidikan. Selangor: Penerbitam Multimedia Sdn Bhd.185-186.

Pengenalan FPBU, USIM dalam http://fpbu.usim.edu.my/ms/pengenalan.

Robert V.Krejcie dan Darylen W.Morgan. (1970). “Determining Sample Size for Research Activitie dalam Educational and Psychological Measurement”, Vol. 30. Duluth: University of Minnersota. 607-610.
Sabitha Marican. (2005). Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn Bhd.149.

Sabri Mohamad et al., “Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Qirā’at Pengantar Qiraat dan Hafazan di UKM” (prosiding, Seminar Keb.Penyelidikan dan Pendidikan Qiraat, Jabatan Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat, KUIS, Bangi, Selangor. 24-25 Disember 2010), 1.

Uma Sekaran. (2003). Research Methods For Bussiness A Skill-Building Approach ed.ke-4, Inc: US Amerika: John Wiley&Sons, 272-273.

Zainora Daud etal. (2015). Pembelajaran Kurikulum Qiraat: Satu Kajian terhadap Persepsi Pelajar Syukbah Qiraat di DQ dan MTQN dalam JSAS, vol 2, bil.1, no. 1-8.

Zainora Daud. (2015). Penilaian Perlaksanaan Kurikulum Qiraat Di Darul Quran Dan Ma’ahad Tahfiz Al-Qur’an Di Malaysia, Tesis PhD, APIUM.

Zainora Daud. (2018). Pengajian Qiraat Di Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, Usim: Analisis Terhadap Tahap Kefahaman Qiraat, Journal of Fatwa Management and Research Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, INFAD, USIM.

Published

2019-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol3no2.53
Published: 2019-12-01

How to Cite

Daud, Z., & Ibrahim, M. L. (2019). Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Qiraat di USIM: A Study of Students’ Perceptions of the Teaching and Learning of Qiraat at USIM. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 3(2), 46-53. https://doi.org/10.33102/jqss.vol3no2.53

Issue

Section

Articles