Cabaran Pembelajaran dan Sokongan yang Diperlukan oleh Murid Tahfiz di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Terpilih di Malaysia

Learning Challenges and Support Needed by Tahfiz Students at Selected Government-Funded Religious Schools in Malaysia


Total Views: 1408 | Total Downloads: 998

Authors

  • Fathiyah Mohd Fakhruddin Universiti Putra Malaysia
  • Ahmad Fauzi Mohd Ayub Universiti Putra Malaysia
  • Norlizah Che Hassan Universiti Putra Malaysia
  • Wan Marzuki Wan Jaafar Universiti Putra Malaysia
  • Lukman Abd Mutalib Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol3no2.51

Keywords:

Pembelajaran Tahfiz, Murid Tahfiz, Cabaran Pembelajaran, Sokongan, Sekolah Agama Bantuan Rakyat

Abstract

Tahfiz  learning is a  form of difficult and challenging learning especially in the  context of secondary tahfiz education that is offered together with the main stream curriculum, Standard Based Curriculum for  Secondary  Schools  (KSSM).   This  study  was  conducted  to  explore  forms  of  challenges  and support  needed  by  tahfiz  students  at  selected  government-funded  religious  schools  in  Malaysia.    A qualitative approach is used to answer the research questions that are based on in-depth exploration on challenges  and  support  needed  by  tahfiz  students.    Purposive  sampling  technique  was  used to  select participants who have attended tahfiz learning at least three years.  Individual semi structured in-depth interviews  were  conducted  with participants  consisted  11  students.    Findings also showed  that there are  several  challenges  faced  by  the  students;  home  environment,  difficulty  in  memorization,  gadgets and  peer  challenges.    Further  findings  showed  that  support  needed  by  the  students  are  teachers, parents,  peers  and  school’s  support.   This  study  provides  important  implications  that  support  is  a significant aspect of tahfiz students so that they can handle learning challenges.

Abstrak

Pembelajaran tahfiz ialah satu bentuk pembelajaran yang agak sukar dan mencabar terutama dalam konteks pendidikan  tahfiz  menengah yang ditawarkan bersama-sama dengan kurikulum arus perdana iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).  Kajian ini dijalankan bagi meneroka bentuk cabaran dan sokongan yang diperlukan oleh murid tahfiz yang berada di sekolah agama bantuan kerajaan terpilih di Malaysia.  Pendekatan kualitatif digunakan bagi menjawab persoalan kajian yang ditentukan iaitu berkisar kepada penerokaan secara mendalam terhadap cabaran dan sokongan yang diperlukan oleh murid tahfiz.  Teknik persampelan bertujuan digunakan bagi memilih peserta kajian yang terdiri daripada murid  yang telah mengikuti pembelajaran tahfiz  sekurang-kurangnya tiga tahun.  Temu bual mendalam secara individu dijalankan terhadap peserta kajian yang melibatkan 11 orang murid tahfiz.  Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat beberapa cabaran yang dihadapi murid iaitu cabaran persekitaran rumah, cabaran kesukaran menghafaz, cabaran gajet dan cabaran rakan sebaya.  Seterusnya dapatan menunjukkan terdapat beberapa sokongan yang diperlukan murid iaitu sokongan guru, ibu bapa, rakan dan sekolah.  Kajian ini memberi implikasi penting bahawa sokongan adalah aspek yang signifikan kepada murid tahfiz agar mereka mampu menghadapi cabaran pembelajaran. 

References

Abd Razak Zakaria dan Norani Mohd Salleh. (2011). Konteks keluarga dan hubungannya dengan penglibatan ibubapa dalam pendidikan anak-anak di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia. Fakulti Pendidikan, UKM.

Abdul Hafiz Abdullah dan Nur Safazilah Maksom. (2018). Sistem Pengajaran dan Pembelajaran Madrasah Tahfiz Al-Quran Darul Ta`alim Kg Tengah, Kluang dalam Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran, ed. Mohd Zulkifli Mohd Yakub Haji Mohd Yussof dan Nordin Ahmad. Kuala Kubu Bharu, Darul Quran JAKIM.

Abdul Rashid Ahmad. (2008). Surah Luqman Mendidik Anak Cemerlang. Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Anuar Ahmad dan Norhaidawati Mohd. (2016). Persekitaran keluarga dan kesannya terhadap pendidikan anak-anak jalanan di Jalan Chow Kit, Kuala Lumpur. Kertas kerja penyelidikan yang dijalankan. Akses di DOI: 10.13140/RG.2.2.15130.75202 pada 26 Jun 2018.

Azmil Hashim, Misnan Jemali, Ab Halim Tamuri dan Mohd Aderi Che Noh. (2014).Hubungan antara adab-adab pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. The Online Journal of Islamic Education. Fakulti Pendidikan UKM.

Azmil Hashim, Ab Halim Tamuri dan Misnan Jemali (2013). Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education. Fakulti Pendidikan UM.

Creswell, J.W. (2003). Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, SAGE Publications.

Dudley, J.R. (2005). Research Methods for Social Work : Becoming Consumers and Producers of Research. Boston, Allyn & Bacon.

Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Norlizah Che Hassan, Lukman Abd Mutalib dan Wan Marzuki Wan Jaafar. (2018). Perkembangan dan perspektif pembelajaran tahfiz di Malaysia. Serdang, Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2017, Mei). Persiapan Awal Ikuti Aliran Tahfiz. Pendidik.

Mardhiah Yahaya, Zetty Nurzuliana Rasheed dan Aslam Farah Selamat. (2018). Isu dalam pendidikan tahfiz: Satu analisis. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bandar Seri Putra, Selangor.

Misnan Jemali dan Ahmad Sadadi Hafidz. (2003). Hubungan antara teknik menghafaz al-Quran dengan pencapaian kursus Tahfiz wa al-Qiraat pelajar semester empat dan lima di Maahad Tahfiz wal Qiraat di Perak. Seminar Teknik pengajaran Tahfiz al-Quran Peringkat Kebangsaan. Kolej Universiti Islam Malaysia.

Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah, Fathiyah Solehah Mohd Sabbri and Rabi`atul Athirah Muhammad Isa. Challenges Facing School Students in Qur`an Memorization: A Qualitative Study. Paper presented at Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2018. Universiti Sultan Zainal Abidin.

Othman Lebar.(2009). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan kepada Teori dan Metod. Tanjong Malim, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Patton, M.Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury Park, California, SAGE Publications, Inc.

Siti Suriyani Sulaiman. (2018). Kaedah Hafazan: Suatu Tinjauan Ringkas. E-Journal of Islamic Thought and Understanding. 2(1), 44-59.

Zulkarnin Zakaria, Syazwani Md Sallehan, Wan Ahmad Zakry Wan Kamaruddin, Ahmad Bazli Ahmad Helmi and Abdel Rahman Ibrahim Sulieman Islaieh. (2018). Challenges In Early Quran Education: Identifying Factors That Affect Permata Insan Summer Camp Students’ Performance. Sains Insani, Pusat Pengajian Teras, USIM.

Zulkifli Abd Hamid, Jamilah Othman, Aminah Ah,ad dan Ismi Arif Ismail. (2011). Hubungan antara Penglibatan Ibubapa dan Pencapaian Akademik Pelajar Miskin di Negeri Selangor. Journal of Islamic and Arabic Education, Fakulti Pendidikan UKM.

Published

2019-12-03
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol3no2.51
Published: 2019-12-03

How to Cite

Mohd Fakhruddin, F., Mohd Ayub, A. F., Che Hassan, N., Wan Jaafar, W. M. ., & Abd Mutalib, L. (2019). Cabaran Pembelajaran dan Sokongan yang Diperlukan oleh Murid Tahfiz di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Terpilih di Malaysia: Learning Challenges and Support Needed by Tahfiz Students at Selected Government-Funded Religious Schools in Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 3(2), 35-45. https://doi.org/10.33102/jqss.vol3no2.51

Issue

Section

Articles