Penglibatan Ahli Akademik Terhadap Pengajaran Hadith di Institusi Pengajian

Involvement of Academicians on Hadith Teaching in the Institutions


Total Views: 325 | Total Downloads: 191

Authors

  • Amran Abdul Halim Universiti Sains Islam Malaysia
  • Abdulloh Salaeh Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.25

Keywords:

Ahli Akademik, Pengajaran Hadith, Institusi Pengajian

Abstract

This study is to identify the involvement of academicians on the teaching of the hadith. The contribution of the academicians to the teaching of the hadith is also very much needed so that Muslims can acknowledge al-Sunnah closely. The academicians were selected from Academic of Islamic Studies, University of Malaya Islamic Studies Academy, the National University of Malaysia, the Islamic Science University of Malaysia and the International Islamic University which they are all from various fields of Islamic Studies. The methodology used in this study is a questionnaire which is group sampling. The researcher distributes the questionnaire to the academic staff at the university involved. Based on this descriptive analysis of the questionnaire, it can be concluded that academic practitioners either in the field of hadith or other fields are involved and contribute to the teaching of hadith such as in public universities and other institutions. This shows that most academicians have good knowledge related to the field of hadith. Therefore, they are among the most suitable as references to the community in solving Sunnah and bidaah issues, especially the academicians who are experts in the field of hadith.

Abstrak

Kajian ini adalah untuk mengenalpasti penglibatan ahli akademik terhadap pengajaran hadith. Sumbangan ahli akademik terhadap pengajaran hadith juga amat diperlukan agar umat Islam dapat mengenali al-Sunnahsecara  lebih  dekat.  Ahli-ahli  akademik  yang  dipilih  adalah  dari  Akademi  Pengajian  Islam  Universiti Malaya,   Universiti   Kebangsaan   Malaysia,   Universiti   Sains   Islam   Malaysia   dan   Universiti   Islam Antarabangsa  yang  mana  kesemuanya  dalam  pelbagai  bidang  Pengajian  Islam.  Kaedah yang  digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik iaitu persampelan berkelompok. Penyelidikmengedarkan borang soal selidik tersebut kepada ahli akademik di universiti tersebut. Berdasarkan, analisis deskriptif soal selidik ini, dapat dirumuskan bahawa ahli akademik sama ada dalam bidang hadith atau lain-lain bidang adalah terlibat dan turut memberi sumbangan dalam pengajaran hadith seperti di universiti-universiti awam dan lain-lain institusi  pengajian.  Ini  menunjukkan  bahawa  kebanyakan  ahli  akademik  mempunyai  pengetahuan  yang baik  berkaitan  dengan  bidang  hadith.  Oleh  itu,  mereka  adalah  antara  golongan  sangat  sesuai  dijadikan sebagai rujukan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan Sunnah dan bidaah, terutama sekali ahli akademik yang pakar dalam bidang hadith.

References

‘Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987)

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Asy‘ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Beirut: Dar

Ihya’ al-Sunnah al-Nabawiyyah, t.t.)

Abu Yusuf Sulayman, Al-Mustalahat al-Hadithiyyah (t.t.p: Al-Ma‘had al-Dawli li al-Bunuk wa alIqtisad al-Islami, t.t.)

Amran bin Abdul Halim, Hadith-hadith berkaitan Bid‘ah: Analisis terhadap hadith-hadith Sunan

al-Sittah. (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007)

Budah@Udah bin Mohsin dan Jawiah Dakir, Kumpulan Hadith Masyhur, Edisi Kedua (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008)

Ibrahim ibn. Musa al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 4:3.

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Al-Sunnah qabl al-Tadwin (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1981)

Isma’il Abdullah dan Shayuthy Abd Manas, “Dawabit Ma‘rifah al-Wad‘ fi Matn al-Hadith alNabawi: Al- Manar al-Munif Ibn Qayyim al-Jawziyyah Namudhajan,” Junal Usuluddin 19 (Julai 2004)

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Al-Sunnah qabl al-Tadwin, c. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)

Muhammad Abu al-Layth al-Khayr Abadi, Ittijahat fi Dirasat al-Sunnah Qadimuha wa Hadithuha (Bangi: Dar al-Shakir, 2011)

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith: Ulumuh wa Mustalahuh, c. 4 (Beirut: Dar al-Fikr,1981), 25. ‘Izz al-Din Baliq, Minhaj al-Salihin min Ahadithi wa Sunnati Khatam alAnbiya’ wa Mursalin (Kaherah: Maktabah al-Zahra’ lil Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘, t.t.)

Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah (Al-Qahirah: Dar al-Hadith 1994)

Idris Awang, Penyelidikan Ilmiah: Amalan Dalam Pengajian Islam (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd., 2009)

Faisal Ahmad Shah (PhD, Jabatan Al-Qur’an dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), dalam temubual dengan penulis, 7 April 2013.

Jawiah Dakir (Prof Dr, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia), dalam temubual dengan penulis, 21 Febuari 2013

Published

2018-12-15
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol0no0.25
Published: 2018-12-15

How to Cite

Abdul Halim, A., & Salaeh, A. (2018). Penglibatan Ahli Akademik Terhadap Pengajaran Hadith di Institusi Pengajian: Involvement of Academicians on Hadith Teaching in the Institutions. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 47-52. https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.25

Issue

Section

Articles