Riwayat Israiliyyat dalam Tafsir al-Quran: Persepsi Pensyarah Pengajian Islam di IPTA Terpilih di Malaysia

Israiliyyat in the Interpretation of the Quran: Perception of Lecturer of Islamic Studies in Selected IPTA in Malaysia


Total Views: 1035 | Total Downloads: 2431

Authors

  • Syed Mohammad Chaedar Syed Abdurrahman Ali Yahya Universiti Sains Islam Malaysia
  • A. Irwan Santeri Doll Kawaid Universiti Sains Islam Malaysia
  • Nur Saadah Hamisan@Khair Universiti Sains Islam Malaysia
  • Khairul Anwar Muhammad Universiti Sains Islam Malaysia
  • Khairul Nizam Zainan Nazri Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.21

Keywords:

Israiliyyat, Tafsir al-Quran, Persepsi, Pensyarah, Pengajian Islam

Abstract

Israiliyyat are ancient tales which are coming from Israelite that are found whether in Quran or Hadeeth. Its have some negative impacts which can be found in the exegesis of the Quran. Various efforts had been carried out to purify the exegesis of the Qur'anic from the awry ideals of that can effect on muslims believe and ethics. This study was conducted to find out the level of understanding of lecturers from Islamic Studies on Israiliyyat, to identify the level of their awareness on the dangers of the Israiliyyat, and to assess the way they presente the stories of Israiliyyat while teaching, especially the Israiliyyat related to muslims believe. Method used in this study is field research which involves 101 lecturers from five public and private institutions of higher learning namely Univesiti Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM) dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). The findings show that awareness among lecturers on the dangers of Israiliyyat can be identified, although they find that there are some interest in some of the Israeliyyat stories were supported by Islamic law.

Abstrak

Riwayat  Israiliyyat mempunyai  beberapa  impak  negatif  yang  boleh  ditemui  dalam  kitab-kitab  Tafsir  al-Quran.  Pelbagai  usaha  memurnikan  dan  membersihkan  tafsiran-tafsiran  ayat  al-Quran  dari  fahaman  yang tidak  menepati  kemurnian  aqidah  dan  tata  susila  telah  giat  dijalankan  sejak dahulu  lagi.  Lalu  kajian  ini dijalankan untuk mengetahui tahap pengetahuan dan pemahaman para pensyarah terhadap riwayat Israiliyyat yang  tersebar,  mengenal  pasti  sejauh  mana  tahap  kesedaran  para  pensyarah  akan  bahaya  dan  kepentingan riwayat Israiliyyat tersebut, dan menilai bagaimana cara mereka menyampaikan riwayat Israiliyyat tersebut khususnya  riwayat  yang  menjejas  akidah.  Metod  kajian  menggunakan  kaedah  kajian  lapangan  yang melibatkan responden seramai 101 pensyarah daripada lima institut pengajian tinggi awam dan swasta iaitu Univesiti  Sains  Islam  Malaysia  (USIM),  Universiti  Islam  Antarabangsa  Malaysia  (UIAM),  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM) dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Dapatan kajian menunjukkanbahawa kesedaran dikalangan pensyarah akan bahaya Israiliyyat dapat dikenal pasti, meskipun mereka mendapati ada beberapa kepentingan dalam sebahagian riwayat Israiliyyat yang disokong oleh syariat Islam.

References

Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. (2006). Isra’iliyyat dan Hadith Palsu dalam Kitab-Kitab Tafsir. Terjemahan oleh Hasnan bin Kasan. Selangor: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Al-Bukhari. (1981). Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad Mohammad Syakir. (1956) ‘Umdatut Tafsir ‘anil Hafidz Ibni Kaysir I. Mesir: Darul Ma’arif.

Al-Dhahabi, Muhammad Hussein. (1990). Israi'liyyat fi al-Tafsir wa al-Hadith. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Dhahabi, Muhammad Hussein. (1986). Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran al-Quran. Jakarta: Rajawali.

Amin Al Khuly. (1961). Manahijut Tajdid. Cairo, Darul Ma’rifah.

A Malik Madaniy. (2008). Masuknya kisah-kisah Israiliyyat dalam penafsiran al-Quran dan langkah-langkah pengamananya.Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman b. Khaldun al-Maghribi. (1968). Muqaddimah Ibn Khaldun.Beirut: Dar Maktabah al-Hayat.

Ishak Sulaiman. (1998). Israiliyyat dalam Pengajian Tafsir dan Sunnah. Jurnal Usuluddin8(1), pp. 1-12.

Mohd Nazri Ahmad, Muhd Najib Abdul Kadir. (2004). Israiliyyat: Pengaruh dalam Kitab Tafsir. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distributors.

Mohd Salleh Abu and Zaidatun Tasir. (2001). Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer: SPSS 10.0 for Windows. KL: Venton Publishing.

Muhammad Yati, Abizal. (2015). Pengaruh Kisah-kisah Israiliyyat terhadap Materi Dakwah, Jurnal al-Bayan22(31), pp. 1-12.

Rifa’i, Zainal Hasan. (1992).Kisah-kisah Israiliyyat dalam Penafsiran al-Qurandalam Belajar Ulumul Quran. Jakarta: Lentera Basitama.

Usman. (2011). Memahami Israiliyyat dalam penafsiran al-Quran. Ulumuna15(2), pp. 291-312.

Published

2018-12-15
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol0no0.21
Published: 2018-12-15

How to Cite

Syed Abdurrahman Ali Yahya, S. M. C., Doll Kawaid, A. I. S., Hamisan@Khair, N. S., Muhammad, K. A., & Zainan Nazri, K. N. (2018). Riwayat Israiliyyat dalam Tafsir al-Quran: Persepsi Pensyarah Pengajian Islam di IPTA Terpilih di Malaysia: Israiliyyat in the Interpretation of the Quran: Perception of Lecturer of Islamic Studies in Selected IPTA in Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 1-10. https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.21

Issue

Section

Articles