Pandangan al-Nadwi Tentang Kepentingan al-Sirah al-Nabawiyyah dalam Pendidikan Kanak-Kanak

Al-Nadwi’s View on the Importance of al-Sirah al-Nabawiyyah in Children’s Education


Total Views: 1023 | Total Downloads: 1122

Authors

  • Mohd Shahrizal Nasir Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
  • Kamarul Shukri Mat Teh Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.97

Keywords:

al-Sirah al-Nabawiyyah, al-Nadwi, Pendidikan Kanak-Kanak, Kisah Para Nabi, Sahsiah Islamiah

Abstract

Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi (later al-Nadwi) was a famous Islamic scholar during his life in the 90s. He is known for his efforts to solve the problems faced by Muslims. Among al-Nadwi’s approaches is the call for Muslims to reappreciate the sources of Islamic history, especially al-sirah al-nabawiyyah (biography of the prophet). Al-Nadwi’s efforts to produce literary works on al-sirah al-nabawiyyah highlighted his thought that al-sirah al-nabawiyyah should be considered as one of the important sources of knowledge. Al-Nadwi was not only produced the work of al-sirah al-nabawiyyah for adults but also wrote several works on the similar theme for children. Based on these facts, this article will unravel al-Nadwi’s views which highlights the importance of al-sirah al-nabawiyyah in the process of educating children. This article analyses al-Nadwi’s views on al-sirah al-nabawiyyah through textual analysis method. As a result, this article discovers that al-Nadwi’s views of al-sirah al-nabawiyyah is based on his stand that Muslims should utilize the source of authoritative knowledge in Islam. In addition, children should be kept away from reading materials that contain elements of superstitions. The content of reading material featuring the prophets as role models should be given priority in the effort to form a good personality for children. Therefore, al-sirah al-nabawiyyah needs to be exposed to children because it is an important requirement to educate them with Islamic education.

Keywords: Prophetic Biography, al-Nadwi, Islamic Thought, The Story of Prophets, Islamic Personality


Abstrak

Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi (seterusnya al-Nadwi) merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal ketika hayatnya pada era 90-an. Beliau terkenal dengan usaha menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam. Antara pendekatan al-Nadwi ialah seruan agar umat Islam kembali menghayati sumber sejarah Islam khususnya al-sirah al-nabawiyyah. Usaha al-Nadwi menghasilkan karya tentang al-sirah al-nabawiyyah menyerlahkan pemikirannya agar al-sirah al-nabawiyyah dijadikan sebagai salah satu sumber ilmu yang penting. Al-Nadwi bukan sahaja menghasilkan karya al-sirah al-nabawiyyah untuk golongan dewasa tetapi turut menulis karya seumpamanya untuk kanak-kanak. Berdasarkan fakta tersebut, makalah ini akan merungkai pandangan al-Nadwi tentang kepentingan al-sirah al-nabawiyyah dalam proses pendidikan kanak-kanak. Makalah ini menganalisis pandangan al-Nadwi berkaitan al-sirah al-nabawiyyah dengan menggunakan kaedah analisis teks. Hasilnya, makalah ini mendapati bahawa pandangan al-Nadwi terhadap al-sirah al-nabawiyyah berpaksikan pendirian agar umat Islam memanfaatkan sumber ilmu berautoriti dalam Islam. Selain itu, kanak-kanak perlu dijauhkan daripada bahan-bahan yang mengandungi unsur khurafat. Kandungan bahan bacaan yang menampilkan para nabi sebagai suri teladan perlu diutamakan dalam usaha membentuk keperibadian mulia bagi kanak-kanak. Justeru, al-sirah al-nabawiyyah perlu didedahkan kepada golongan kanak-kanak kerana ia adalah satu keperluan penting untuk mendidik mereka dengan didikan Islam.

Kata kunci: al-Sirah al-Nabawiyyah, al-Nadwi, Pendidikan Kanak-Kanak, Kisah Para Nabi, Sahsiah Islamiah

References

al-Quran al-Karim.

‘Abd al-Basit Badr. (1421H). Juhud Abi al-Hasan fi khidmah al-Adab al-Islami. Majallah al-Adab al-Islami, 7(26-27), 38-42.

‘Abd al-Ghani Akuraydi ‘Abd al-Hamid. (2014). Waqafat ma’a raka’iz adab al-atfal lada Abi al-Hasan al-Nadwi fi kitabih “Qasas min al-tarikh al-Islami li al-atfal”. Dlm. Muhammad Tariq al-Ayyubi al-Nadwi. Mawqif al-Shaykh Abi al-Hasan ‘Ali al-Nadwi min al-afkar al-mua’sirah. Lucknow: Matba’ Nu’mani.

‘Abd al-Malik Buminjal. (2014). Manhaj Abi al-Hasan al-Nadwi fi adab al-atfal. Dlm. Muhammad Tariq al-Ayyubi al-Nadwi. Mawqif al-Shaykh Abi al-Hasan ‘Ali al-Nadwi min al-afkar al-mua’sirah. Lucknow: Matba’ Nu’mani.

‘Abd al-Quddus Abu Salih. (1421H). al-Shaykh Abu al-Hasan al-Nadwi wa Rabitah al-Adab al-Islami al-‘Alamiyah. Majallah al-Adab al-Islami, 7(26-27), 157-161.

Abdullah Basmeih. (2010). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian al-Qur’an. Cet. ke-12. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Ahmad Fahmi Zamzam. (2000). Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi: sejarah hidup dan pemikirannya. Kedah: Khazanah Banjariah.

al-Ashqar, ‘Umar Sulayman. (1995). Al-Rusul wa al-risalat. Cet. ke-6. Amman: Dar al-Nafa’is li al-Nasr wa al-Tawzi’.

al-Basha, ‘Abd al-Rahman Ra’fat. (1998). Nahw mazhab Islami fi al-adab wa al-naqd. Kaherah: Dar al-Adab al-Islami li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Bin ‘Isa Battahir. (1998). al-Adab al-Islami wa naqduh ‘ind al-Shaykh Abi al-Hasan ‘al-Nadwi. Majallah Islamiyah al-Ma’rifah, 12, 99-131.

al-Dihlawi, Anis al-Rahman. (2001). Dirasah fi kitab qasas al-nabiyyin li al-Atfal. Kertas kerja Nadwah Hawla Mu’allafat al-Shaykh Abi al-Hasan ‘Ali al-Hasani al-Nadwi. Universiti Delhi, 19-20 Mac.

al-Ghawri, Sayyid ‘Abd al-Majid. (2009). Al-‘Allamah Abu al-Hasan al-Nadwi: ra’id al-adab al-Islami. Beirut: Dar Ibn Kathir li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’.

‘Imad al-Din Khalil. (1999). al-Shaykh Abu al-Hasan al-Nadwi wa al-sirah al-nabawiyyah. Dlm. Abu al-Hasan ‘Ali al-Hasani al-Nadwi. al-Sirah al-Nabawiyyah. Tahkik: Sayyid ‘Abd al-Majid al-Ghawri. Cet. ke-12. Lucknow: Matba‘ Nu‘mani.

Kifayatullah Hamdani. (2010). Adab al-atfal: dirasah fanniyyah. Majallah al-Qism al-Arabi, 17, 147-172.

Maisarah Saidin & Latifah Abdul Majid. (2012). Pembentukan jati diri kanak-kanak melalui bahan bacaan bahasa Malaysia. Jurnal Hadhari, 4(1), 77-102.

Mohamad Akram Nadwi. (2013). Shaykh ‘Abu al-Hasan ‘Ali Nadwi: His life and works. West Yorkshire: Nadwi Foundation.

Mohd Rumaizuddin Ghazali. (2016). Biografi agung: Abu al-Hasan Ali al-Nadwi. Shah Alam: Karya Bestari.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. (2020a). Sumbangan al-Nadwi terhadap perkembangan sastera Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(3), 111-130.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. (2020b). Tasawur sastera kanak-kanak Islami menurut perspektif al-Nadwi. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 21(3), 37-59.

Muhammad ‘Abd al-Hadi. (2006). Adab al-atfal fi daw’ al-manhaj al-Islami. Majallah al-Buhuth wa al-Dirasat, 3, 87-100.

Muhammad Fathullah Kulan. (2005). Min sifat al-anbiya’ wa makanatuha min sayyid al-asfiya’. (Terj.) Urkhan Muhammad Ali. Kaherah: Dar al-Nil li al-Tiba’ah wa al-Nashr.

al-Nadwi, Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi. (1985). Sirah khatim al-nabiyyin. Cet. 9. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

al-Nadwi, Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi. (1997a). Nazarat fi al-adab. Cet. ke-2. Amman: Dar al-Bashir li al-Nashr wa al-Tawzi’.

al-Nadwi, Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi. (1997b). Qasas min al-tarikh al-Islami li al-atfal. Amman: Dar al-Bashir li al-Nashr wa al-Tawzi’.

al-Nadwi, Abu al-Hasan ‘Ali. (1996). Qasas al-nabiyyin li al-atfal. Cet. 20. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Nasir Yusuf Jabir Shabanah. (2011). Adab al-atfal: dirasah fi al-mafhum. Majallah Jami’ah Umm al-Qura li ‘Ulum al-Lughat wa Adabiha, 6, 13-42.

Osman Khalid. (1999). Kesusasteraan Arab zaman permulaan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rabih Khawiyyah. (2019). Al-Adab al-Islami: qira’ah fi al-mustalah wa al-mafhum. Dirasat Adabiyyah, 11(1), 87-118.

Rohaida Mohamad Dhalan. (1998). Pendekatan psikologi dalam pembentukan akhlak kanak-kanak Islam masa kini. Latihan Ilmiah, Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya.

Sa‘d Abu al-Rida. (1983). Al-Adab al-Islami: qadiyah wa al-bina’. Jeddah: ‘Alam al-Ma’rifah.

al-Sadiq Muhammad Adam Sulayman. (2014). Manhaj al-Shaykh al-Nadwi fi kitabih “Adab al-sirah al-nabawiyah li al-atfal”. Dlm. Muhammad Tariq al-Ayyubi al-Nadwi. Mawqif al-Shaykh Abi al-Hasan ‘Ali al-Nadwi min al-afkar al-mua’sirah. Lucknow: Matba’ Nu’mani.

al-Sallabi, ‘Ali Muhammad. (2011). Al-Iman bi al-rusul wa al-risalat. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Shamim Majid Khattak. (2012). Adab al-atfal fi a’mal Abi al-Hasan ‘Ali al-Nadwi rahimahullah. Al-Dirasat al-Islamiyyah - Bakistan, 47(1), 183-204.

al-Shanti, Muhammad Salih. (2005). Fi al-adab al-‘Arabi al-qadim: ‘Asruh, wa ittijahatuh, wa tatawwuruh, wa namazij madrusah minh. Jil. 1. al-Tab’ah al-rabi’ah. Ha’il: Dar al-Andalus li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Shaykh Muhammad. (2015). Adab al-atfal: ahdafuh wa ab’aduh. Majallah al-‘Asimah, 7, 169-171.

Sulayman Qurari. (2013). Adab al-atfal wa dawruh fi bina’ al-shakhsiyyah al-mutakamilah. Majallah al-Haqiqah li al-‘Ulum al-Insaniyyah wa al-Ijtima’iyyah, 12(1), 240-272.

Syed Muhammad Rabey Hasani Nadwi. (2014). Syed Abul Hasan ‘Ali Nadwi: an eminent scholar, thinker and reformer. (Terj.) Mohammed Moidul Haque. New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.

al-Washmi, ‘Abdullah bin Salih bin Sulayman. (2005). Juhud Abi al-Hasan al-Nadwi al-naqdiyah fi al-adab al-Islami. Riyadh: Maktabah al-Rushd Nashirun.

al-Ya’qubi, ‘Ali Yusuf. (2011). Mustalah al-Adab al-Islami fi al-naqd al-hadith bayn al-qabul wa al-rafd. Majallah al-Jami’ah al-Islamiyyah (Silsilah al-Dirasat al-Insaniyyah), 19(2), 1173-1206.

Zulkifli Mohamad. (2015). Maulana Syeikh Abu al-Hasan Ali al-Nadwi: da’i, muslih, alim dan rabbani. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.97
Published: 2021-06-01

How to Cite

Nasir, M. S., & Mat Teh, K. S. (2021). Pandangan al-Nadwi Tentang Kepentingan al-Sirah al-Nabawiyyah dalam Pendidikan Kanak-Kanak: Al-Nadwi’s View on the Importance of al-Sirah al-Nabawiyyah in Children’s Education. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 227-242. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.97

Issue

Section

Articles