Perlaksanaan Model Kurikulum Turath di Maahad Tahfiz Integrasi Negeri Selangor

Implementation of Turath Curriculum Model in Maahad Tahfiz Integration in Selangor


Total Views: 814 | Total Downloads: 768

Authors

  • Zetty Nurzuliana Rashed Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIS)
  • Mardhiah Yahaya Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIS)
  • Norfariza Mohd Radzi Universiti Malaya (UM)
  • Mohd Faeez Ilias Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIS)
  • Mohd Fakhri Sungit Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIS)
  • Ainul Hayat Abdul Rahman Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIS)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.94

Keywords:

Curriculum, Integration, Turath, Tahfiz Education

Abstract

This study aims to explore the goals and direction of science tahfiz education in Selangor and compare it to the demands of JAIS Education Philosophy as well as its coordination with the demands of the era. Quality tahfiz institutions should fulfill a number of key features namely building students’ potential in a balanced; integrated and comprehensive; innovative and creative manner, taking into account current times and developmental demands with the concept of tawhid as its core. Therefore, the objective of this research is to study the background, goals and direction of the Science Tahfiz Education of Selangor; secondly, to examine the curriculum of Science Tahfiz Education of Selangor and the third objective is to explore the facilities and infrastructure provided by the management of Science Tahfiz Education of Selangor. This is a pilot study and it uses qualitative study design. Interviews were conducted towards school managers and tahfiz senior assistant teacher. Several documents were also examined such as documents of school establishment as well as the curriculum implemented. The pilot study found that the maahad tahfiz is one of the maahad tahfiz in Selangor which becomes the knowledge heritage centre to produce quality students in terms of knowledge and morality. The maahad tahfiz utilises turath curriculum with Turath books integrated with the national curriculum. On the aspect of infrastructure, it is fully prepared by the Selangor Islamic Religious Department (JAIS).

Keywords: Curriculum, Integration, Turath, Tahfiz Education

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk meneroka matlamat dan halatuju pendidikan tahfiz sains di Selangor dan membandingkannya dengan tuntutan Falsafah Pendidikan JAIS serta keselarasannya dengan tuntutan perkembangan zaman. Institusi tahfiz yang berkualiti seharusnya memenuhi beberapa ciri utama iaitu membina potensi pelajar secara seimbang, bersepadu dan menyeluruh, inovatif dan kreatif, mengambil kira tuntutan zaman dan perkembangan semasa serta berpaksikan prinsip tauhid. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah mengkaji latar belakang, matlamat dan hala tuju Pendidikan Tahfiz Sains Negeri Selangor, kedua,adalah meneliti kurikulum Pendidikan Tahfiz Sains Negeri Selangor. Dan ketiga adalah meneroka kemudahan dan infrastruktur yang disediakan oleh pihak pengurusan Pendidikan Tahfiz Sains Negeri Selangor. Kajian ini adalah merupakan kajian rintis dan ianya menggunakan rekabentuk kajian kualitatif. Temubual dilaksanakan terhadap pengurus sekolah dan guru penolong kanan tahfiz. Beberapa dokumen juga telah diteliti  seperti dokumen penubuhan sekolah dan dokumen kurikulum yang dilaksanakan. Dapatan kajian rintis ini mendapati, ia merupakan salah sebuah maahad tahfiz di Selangor yang menjadi pusat warisan ilmu bagi melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi ilmu dan akhlak. Maahad tahfiz ini menggunakan kurikulum turath bersama kitab Turath yang diintegrasikan dengan kurikulum kebangsaan. Dari aspek prasarana,ia disediakan sepenuhnya oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).

Kata kunci: Kurikulum, Integrasi, Turath, Pendidikan Tahfiz

References

Abu Al-Fida’, Muhammad Izzat. (2006). Kaifa Nahfazul Quran. Kaherah: Darul Salam

Al-Qabisi, (1955). Ar Risalah al Mufassolah li Ahwal al Mua’llimin waahkam al- Mua’llimin wa Mutallimin. Kaherah: Dar Ehya’ al Kutub al Arabiyyah.

Azmil Hashim (2010). Penilaian pelaksanaan kurikulum Tahfiz al-Quran di Darul Quran JAKIM dan Ma’ahad Tahfiz al-Quran negeri Universiti Kebangsaan Malaysia,Bangi,Selangor.

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Misnal Jemali, Aderi Che Noh (2014). Kaedah Pembelajaran Tahfiz dan Hubungannya dengan Pencapaian Hafazan Pelajar. Journal of al-Quran and Tarbiyyah. V.1. Issue 1. hlmn: 9-16.

Chua Yan Piaw (2006). Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur.Mc Graw Hill.

Creswell, J.W. (2005). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Darul Quran (2007). Kaedah hafazan al-Quran. Selangor. Medan Hikmah Sdn. Bhd.

Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). Educational Research: Competencies for analysis and application. New Jersey: Prentice-Hall.

Hanafi, W. A. W., Ahmad, S., & Ali, N. (2017). Faktor budaya dan persekitaran dalam prestasi pendidikan anak Orang Asli Malaysia: Kajian kes di Kelantan (Cultural and environmental factors in the educational performance of Malaysian aboriginal children: A Kelantan case study). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 10(5).

Hisyam, Azuki dan Binyamin (2014). Matlamat Dan Halatuju Sistem Pengajian Tahfiz Di Kelantan; Satu Pengamatan Awal, 4th International Conference and Exhibition on Islamic Education. hlmn : 1-15.

Jabatan Agama Islam Selangor. (2016).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2003). Sambutan 35 Tahun JAKIM: Penjana Umat Bertaqwa dan Progresif. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad.

Mardhiah Yahaya (2017). Penilaian Program Tahfiz Ulul Albab Di Maktab Rendah Sains MARA. (Tesis Sarjana) Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mardhiah Yahaya, Zetty Nurzuliana, Aslam Farah (2018). Isu Dalam Pendidikan Tahfiz : Satu Analisis. e-Proceeding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (PASAK3 2018): 141-148.

Misnan Jemali, Ahmad Sadadi, H. (2003). Hubungan antara kaedah Menghafaz Al- Quran dengan pencapaian kursus Tahfiz WA Al-Qira’at pelajar semester empat dan lima di Maahad Tahfiz Wal Qira’at di Perak. Kertas kerja dibentang di Seminar Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Tahfiz al- Quran Peringkat Kebangsaan. Kolej Universiti Islam Malaysia, Melaka.

Misnan Jemali, Azmil Hashim. (2015). Kajian Mengenai Hubungan antara Teknik Pembelajaran Tahfiz dan Pencapaian Hafazan al-Qur’an Para Pelajar. Jurnal Perspektif, 6(2) hlmn: 15-25.

Mohamad Marzuqi Abd Rahim (2008). Pengajaran Matapelajaran Hafazan al-Quran: Satu Kajian di Maahad Tahfiz al-Quran Zon Tengah. Kertas Projek Sarjana: Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Noor Hisyam Md Nawi, Nasrun Hakim Salleh. (2011). Pembinaan Model Pengajian Tahfiz di Malaysia. Persidangan Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Islam 2016 (ISPEN-i 2016). V.5. issue 1. hlmn: 220-229.

Nordin Ahmad (2015). Memperkasa Darul Quran ke Arah Memartabat Pendidikan tahfiz di Malaysia. Simposium Pendidikan Tahfiz Nusantara.

Nordin Ahmad, Mohamad Toriq, Dr. Yusri, Shahidah (2018). Perkembangan Pendidikan Tahfiz: Darul Quran Perintis Dinamik. Selangor: Darul Quran JAKIM.

Norlizah, C.H., Fathiyah, M.F., Ahmad Fauzi, M.A., Lukman,A.M. dan Wan Marzuki,W.J. (2015). Tahfiz Schools Entry Requirement and Characteristics of Tahfiz Students, International E-Journal of Advances in Education, Vol.1, Issue 3, December 2015.Oaks: Sage Publications, Inc.

Solahuddin Ismail. (2016). Institusi Tahfiz Di Malaysia:Prospek Dan Cabaran. Simposium Antarabangsa Tahfiz. Issue November.

Solahuddin Ismail. (2016). Sejarah Perkembangan dan Status Terkini Pengajian Tahfiz di Malaysia: Manhaj dan Model. Muzakarah Institusi Tahfiz Negara Wilayah Utara. Issue November:1-12.

Tajul Ariffin Noordin (1988), Konsep Asas Pendidikan Sepadu (Kuala Lumpur). Nurin Enterprise.

Wan Muhammad Abdul Aziz. (1995). Ke arah penyelarasan sistem pengajian tahfiz al-Quran di Malaysia. Jurnal Institut Pengajian Tahfiz al-Quran. Bil 1.1-8.

Yin, R. K. 1994. Case Study Research: Design and Methods. Edisi ke-2. Thounsand

Zuraidah Othman, Dr Hj Aizan. (2014). Pendidikan Integratif Dalam Islam: Kesepaduan Iman, Ilmu Dan Amal. Jurnal Al-Muqaddimah. V.2. Issue C. hlmn: 2-6.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.94
Published: 2021-06-01

How to Cite

Rashed, Z. N., Yahaya, . M. ., Mohd Radzi, N., Ilias, M. F. ., Sungit, M. F. ., & Abdul Rahman, . A. H. . (2021). Perlaksanaan Model Kurikulum Turath di Maahad Tahfiz Integrasi Negeri Selangor: Implementation of Turath Curriculum Model in Maahad Tahfiz Integration in Selangor. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 139-150. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.94

Issue

Section

Articles