Pendidikan Islam bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru sebagai Murabbi

Islamic Education for Children with Special Needs: Teacher as Murabbi


Total Views: 2977 | Total Downloads: 2980

Authors

  • Nor Izzati Mahd Nor General Studies Department (JPA), Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.92

Keywords:

Kanak-kanak berkeperluan khas, Guru Pendidikan Islam, Murabbi

Abstract

Children with special needs are responsible in playing their role as servant and caliph of Allah. Therefore, Islamic Education teachers are highly accountable in educating and guiding special needs children to be able to know the Quran and perform worship in daily life. The purpose of this study is to explain the roles of Islamic Education teachers as murabbi. This is a qualitative research that uses an approach of literature research. The study had found that Islamic Education teachers play a big role to educate their students especially children with special needs and have responsibility to change muslim people in our country. Therefore, Islamic Education teachers need to be equipped with knowledge in all fields, rabbani thought and good attitude to give their best service as murabbi.

Keywords: Children with Special Needs, Islamic Education Teacher, Murabbi

Abstrak
Kanak-kanak berkeperluan khas juga adalah insan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk memainkan peranan sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Oleh itu, guru-guru Pendidikan Islam memikul tugas dan amanah yang berat dalam mendidik dan membimbing kanak-kanak berkeperluan khas supaya dapat mengenal al-Quran dan melaksanakan ibadat dalam kehidupan seharian. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan peranan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi. Kajian ini merupakan kajian kualitatif iaitu dengan merujuk kepada bahan-bahan penulisan seperti buku-buku ilmiah, bab dalam buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian. Dapatan kajian mendapati guru Pendidikan Islam sebagai murabbi memainkan peranan dan tanggungjawab yang besar dalam mendidik pelajar khususnya kanak-kanak berkeperluan khas dan turut memainkan peranan sebagai agen perubahan negara yang membentuk masyarakat. Oleh itu, guru Pendidikan Islam perlu menyiapkan diri dengan penguasaan ilmu dalam semua bidang, pemikiran rabbani dan sikap yang terpuji bagi meneruskan perkhidmatan yang cemerlang sebagai murabbi.

Kata kunci: Kanak-kanak Berkeperluan Khas, Guru Pendidikan Islam, Murabbi

References

Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary. (2010). Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu’allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2(1): 43-56.

Ab. Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Komponen asas untuk latihan guru Pendidikan Islam. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT) 2(2): 53-63.

Ab. Halim Tamuri. (2013). Faqihan: paksi membina remaja iman. Jurnal Keputeraan Jilid 2 2013:11-48.

Abdullah Muhammad Basmeih. (2011). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Quran. Selangor: Darul Fikir.

Abdullah Nasih Ulwan. (1999). Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. Jil. 1. Terj. Syed Ahmad Semait. Ulang cetak. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi & Khairunnisa A Shukor. (2013). Kecemerlangan pensyarah Pendidikan Islam Politeknik berdasarkan kriteria keperibadian perspektif sarjana Islam. Prosiding Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam (SePPIM'13), hlm. 532-546.

Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi & Khairunnisa A Shukor. (2016). Pembinaan hubungan di antara guru dengan pelajar. Jurnal Teknikal dan Sains Sosial, hlm. 138-148.

Aiiri Abu Bakar. (2003). Sikap Pelajar Terhadap Mata pelajaran Pendidikan Islam: Satu Kajian di Sekolah-Sekolah Menengah di Alor Gajah Melaka. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Ghazali. t.th. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Beirut: Darul Ma’rifah.

Brown, C.A., Smith, M.S. & Stein, M.K. (1995). Linking teacher support to enhanced classroom instruction. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York.

Cohen, D.K. & Hill, H. (1997). Instructional policy and classroom performance: the mathematics reform in California. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.

Hamdi Ishak et al. (2010). Amalan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam kepada murid Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Masalah Pendengaran: satu kajian kes. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM. Bangi : Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Junaidah Mohamad & Nik Rosila Nik Yaacob. (2013). Kajian tentang kepuasan bekerja dalam kalangan guru-guru Pendidikan Khas. Asia Pacific Journal of Educators and Education 28: 103-115.

Kamarul Azmi Jasmi. (2013). Pembelajaran aktif dalam Pendidikan Islam: pengamalan guru cemerlang Pendidikan Islam. Kertas Kerja Seminar Pemerkasaan Pengajaran Agama Islam Di Malaysia: Menilai Cabaran Semasa Guru Pendidikan Islam. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia, 24-25 September.

Kamaruzzaman Abdul Ghani, Khadijah Abdul Razak dan Mohamed Amin Embi. (2003). Tahap amalan guru-guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab: Satu kajian di Sekolah-Sekolah Menengah Agama di Kelantan. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri 2. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Maimun Aqsha Lubis & Mohd Sofian Mat Ludin. (2013). Masjid sebagai pusat pembangunan sahsiah dan peradaban remaja rabbani. Dlm. Maimun Aqsha Lubis (Pnyt.). Peradaban Islam & Tamadun Dunia. Bangi : Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Majdi al-Hilali. (2005). Peribadi yang Dicintai Allah: Menjadi Hamba Rabbani. Terj. A. Ikhwan. Jakarta : Maghfirah Pustaka.

Mohd Aderi Che Noh. (2009). Persepsi pelajar terhadap amalan pengajaran tilawah al-Quran. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1): 93-109.

Mohd Khairuddin Abdullah et al. (2014). Komunikasi guru dalam bilik darjah dan tingkah laku delinkuen murid sekolah menengah. Jurnal Pemikir Pendidikan 5: 59-77.

Mohd Mokhtar Tahar & Aliza Alias. (2003). Isu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam pelajar berkeperluan khas. Prosiding Wacana Pendidikan Islam: Perkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam: Antara Tradisi dan Inovasi. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad. (2011). Kaedah dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Mohd Zuri Ghani, Rahimi Che Aman, Nik Rosila Nik Yaacob & Aznan Che Ahmad. (2008). Perbezaan personaliti ekstrovert dan introvert dalam kalangan pelajar Pintar Cerdas Akademik (PCA) berdasarkan gender. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 23: 111-122.

Nabil Amir. (2013). The role of al-murabbi in society: some religious viewpoints. Prosiding Seminar Kebangsaan Kali Ke-4 Majlis Dekan Pendidikan IPTA, hlm. 287-292.

Nitce Isa Medina Machmudi Isa & Mai Shihah Hj Abdullah. (2013). Pembelajaran berasaskan projek: takrifan, teori dan perbandingannya dengan pembelajaran berasaskan masalah. CREAM - Current Research in Malaysia, 2(1): 181-194.

Noor Aini Ahmad & Norhafizah Abu Hanifah. (2015). Tahap pengetahuan guru Pendidikan Khas apabila mengurus tingkah laku murid bermasalah pembelajaran. Asia Pacific Journal of Educators and Education 30: 73-88.

Noor Hisham Md Nawi. (2011). Pengajaran dan pembelajaran: penelitian semula konsep konsep asas menurut perspektif gagasan islamisasi ilmu moden. Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM. Hotel Vistana Pulau Pinang, 18-20 Disember.

Noornajihan Jaafar & Ab. Halim Tamuri. (2013). Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education 5(1): 41-60.

Noornajihan Jaafar & Ab. Halim Tamuri. (2015). Perbezaan kualiti guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan berdasarkan jantina, lokasi sekolah dan kekerapan menyertai latihan dalam perkhidmatan. The Online Journal of Islamic Education 3(2): 1-13.

Noornajihan Jaafar & Zetty Nurzuliana Rashed. (2015). Model kualiti guru Pendidikan Islam sebagai murabbi menurut sarjana Islam. Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(1): 101-108.

Noornajihan Jaafar et al. (2014). Quran Education for Special Children: Teachers as Murabbi. Creative Education (5): 435-444.

Nor Asma, Mohd Isa & Maimun Aqsha Lubis. (2017). Konsep islamisasi ilmu dan penerapan pendidikan. Dlm. Maimun Aqsha Lubis, Mohd Fuad Othman & Hidayat Shafie (pnyt.). Intergrasi Ilmu Keunggulan Pendidikan Islam, hlm. 44-58. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norakyairee Mohd Raus et al. (2013). Pengajaran al-Quran Braille: isu dan cabaran semasa. International Journal on Quranic Research (IJQR) 3 (4): 79-94.

Noraziah Mhd Yusop & Latipah Sidek. (2010). Pendidikan alam sekitar dalam Pendidikan Islam: peranan guru. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education, 839-851.

Norliza Hussin, Mohamad Sattar Rasul & Roseamnah Abd. Rauf. (2013). Penggunaan laman web sebagai transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Online Journal of Islamic Education 1(2): 58-73.

Palmer, T. (2015). 15 Characteristics of a 21st-Century Teacher. Edutopia. https://www.edutopia.org/discussion/15-characteristics-21st-century-teacher [30 Januari 2020].

Qumruin Nurul Laila. (2015). Pemikiran Pendidikan Moral Albert Bandura. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI 3: 22-36.

Rosnijah & A’dawiyah Ismail. (2019). Peranan Guru Pendidikan Islam Membentuk Akhlak Pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kunak Sabah. Al-Hikmah 11(1): 74-87.

Safani Bari et al. (2005). Kaedah komunikasi seluruh dan pencapaian murid-murid bermasalah pendengaran dalam peperiksaan. Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan UKM.

Salhah Abdullah & Ainon Mohd. (2007). Mentor Efektif. Batu Caves: PTS Profesional.

Sawyer, B.E. & Rimm-Kaufman, S.E. (2004). Primary-grade teachers’ self efficacy beliefs, attitudes towards teaching and discipline and teaching practice priorities in relation to the responsive classroom approach. The Elementary School Journal 104(4): 321-341.

Sidek Baba. (2011). Tajdid Ilmu Dan Pendidikan. Selangor: Gemilang Press Sdn. Bhd.

Siti Atiyah Ali et al. (2019). Psikologi Pembangunan Kanak-Kanak: Perkaitan Antara Psikologi Pendidikan Barat dan Psikologi Pendidikan Islam. Journal of Islamic Educational Research (JIER) 4(1): 14-23.

Siti Muhibah & Zetty Nurzuliana. (2018). Peranan dan Cabaran Guru-Guru Pendidikan Khas Membentuk Kemenjadian Murid-Murid Masalah Pendengaran Dalam Abad Ke 21. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs 2(1).

Siti Zulaidah Salsidu, Mohamed Nor Azhari Azman & Mai Shihah Abdullah. (2017). Tren pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dalam bidang pendidikan teknikal: satu sorotan literatur. Sains Humanika 9(1-5): 135-141.

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi & Muhammad Azhar Zailaini. (2016). Akhlak guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Akademika 86(2): 31-42.

Syafiqah Solehah & Tengku Sarina Aini. (2020). Pengamalan Akhlak Guru Pendidikan Islam Mempengaruhi Pengamalan Akhlak Pelajar: Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Marang Terengganu. Jurnal Dunia Pendidikan 2(3): 254-266.

Wiley, D. & Yoon, B. (1995). Teacher reports of opportunity to learn: analyses of the 1993 California Learning Assessment System. Educational Evaluation and Policy Analysis 17 (3): 355- 370.

Zaharah Hussin. (2005). Mendidik generasi berakhlak mulia: fokus peranan guru Pendidikan Islam. Masalah Pendidikan: 79-94.

Zawawi Temyati, Khadijah Abdul Razak & S. Salahudin Suyurno. (2011). Falsafah Pendidikan Islam melahirkan insan berakhlak. Prosiding Seminar Antarabangsa dalam Pendidikan Islam Siri Ke-2, hlm. 831-842.

Zulvia Trinova. (2013). Pembelajaran berbasis Student-Centered Learning pada materi Pendidikan Islam Jurnal Al-Ta’lim 1(4): 324-335.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.92
Published: 2021-06-01

How to Cite

Mahd Nor, N. I. (2021). Pendidikan Islam bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru sebagai Murabbi: Islamic Education for Children with Special Needs: Teacher as Murabbi. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 64-76. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.92

Issue

Section

Articles