Implikasi Solat Terhadap Akhlak dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah

The Implications of Prayer Worship on Morals Among Primary School Students


Total Views: 2037 | Total Downloads: 2476

Authors

  • Mohamad Kamal Sulaiman Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Hafizhah Zulkifli Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.91

Keywords:

Solat, Kefahaman, Amalan, Penghayatan, Implikasi Terhadap Akhlak.

Abstract

Prayer is submission and devotion to Allah SWT. It also shows the sign of one's faith by fulfilling the command to pray. This study was conducted to identify the implications of prayer worship on morals among primary school students which aims to determine the level of understanding, practice, appreciation and implications of prayer on morality. This study identifies the above four factors on student morale by using descriptive and inferential analysis design as well as random sampling techniques. The respondents in this study consisted of 123 Year Five Muslim students of Sungai Kapar Indah Klang Selangor National School. The research instrument is in the form of a questionnaire. The findings of the study show that the level of understanding of obligatory prayers is high (Min = 4.76, SP = 0.19), the level of practice of obligatory prayers is at a low level that is (Min = 1.59, SP = 0.51), the level of appreciation of obligatory prayers is at a high level (Min = 4.33, SP = 0.21) while the level of implications of obligatory prayers on morality also showed high (Mean = 4.39, SP = 0.28) Pearson correlation inference analysis was used to see the relationship between variables and the results have shown that there is no significant difference between variables. This
study is expected to help students' awareness of fulfilling the obligatory prayers and in turn will be able to help for the formation of morals and personality of students at a better level. In addition, the role of all parties including teachers and parents in providing religious education perfectly, in order to perform obligatory prayers as best as possible and give the best impact on their morals.

Keywords : Prayer, Understanding, Practice, Appreciation, Implications for Morality

Abstrak:
Solat merupakan penyerahan dan pengabdian diri kepada Allah SWT. Ia juga menunjukkan tanda keimanan seseorang itu dengan menunaikan perintah solat. kajian ini merupakan sebuah kajian tinjauan yang dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap kefahaman murid Tahun Lima sekolah rendah terhadap pengetahuan, amalan dan penghayatan ibadah solat seharian mereka serta implikasinya terhadap akhlak murid. Penyelidik juga membahagikan kepada empat skop utama dalam kajian ini iaitu tahap kefahaman, amalan, penghayatan solat fardhu dan implikasinya terhadap akhlak. Responden dalam kajian ini merupakan 123 orang murid Islam Tahun Lima Sekolah Kebangsaan. Hasil analisis deskriptif mendapati bahawa nilai min dan sisihan piawai digunakan bagi menilai tahap kefahaman solat fardhu, tahap amalan solat fardhu, tahap penghayatan solat fardhu dan impilkasi terhadap akhlak, hasilnya menunjukkan berada pada tahap yang tinggi. analisis statistik inferensi  korelasi Pearson pula digunakan untuk melihat hubungan di antara pemboleh ubah dan hasilnya telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pemboleh ubah. Kajian ini diharapkan  dapat membantu kesedaran murid menunaikan perintah solat fardhu seterusnya akan dapat meningkatkan lagi nilai akhlak dan sahsiah murid pada tahap yang lebih baik.

Kata Kunci : Solat, Kefahaman, Amalan, Penghayatan, Implikasi Terhadap Akhlak

References

Abdullah Basmeih (2010). Tafsir Pimpinan Al- Rahman kepada Pengertian Al- Quran. Edisi 14. Kuala Lumpur : Darul Fikir.

Abdullah Nasih Ulwan (1998) Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam Kaherah, Darussalam.

Abi Bakr Jabir al-Jaza’iriy (2000) Minhaj al-Muslim. Madinah al-Munawwarah,Maktabah al-Ulum wa Hikam.

Ahmad Hisham Azizan (2009). Solat Dan Nilai-Nilai Spiritual Dalam Menangani Gelisah Dalam Kalangan Remaja Islam : Kajian di Sekolah Berasama Penuh Integrasi (SBPI) , Selangor. Disertasi, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad Imam. (2003). Ihya’ Ulum ad-Dīn, Jilid 2 Kaherah: Maktabah Zahran.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad (1998). Ihya’ Ulum al- Din, j.5. Kaherah : Maktabah Misr.

al-Qahtani (2009) shaalatul mukmin mafhum wa fadhail wa adab wa anwa' wa ahkam wa kaifiyyah fi dhauil kitab was sunnah (ensiklopidia shalat menurut alquran was sunnah). Jilid 1. Jakarta. Pustaka imam asy syafie. Hlmn 141-177.

Arnie Adnan (2016) pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran. Disertasi ijazah sarjana pendidikan (pendidikan khas), Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Chua Yan Piaw,(2011).Kaedah Penyelidikan Buku 1Edisi Kedua copyright@ 2011 byMc Graw-Hill Education (Malaysia) Sdn Bhd.

Hilmi Ismail (2010). Pengamalan Solat Fardu di kalangan Mahasiswa di TATi University College (TATiUC) Kemaman Terengganu. Disertasi Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Isyah Radiah Idris, “Pendidikan Solat oleh ibubapa terhadap anak-anak dan remaja di Kota Bharu, Kelantan”. (Disertasi, Universiti Malaya : Kuala Lumpur, 2000).

Jainabee. (2005). Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja di Maktab Perguruan Malaysia. Tesis Dr. Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W. (1970). Determining Sample Size For Research Activities. Educational And Psycological Measurement, 30, 607-610.

Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Farid Hafidz Bin Ahmad (2016). Penglibatan Program Dakwah Dan Hubungannya Dengan Amalan Ibadat Solat Dan Pengamalan Akhlak Pelajar. Pusat Islam POLIMAS.

Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 653-662 Universiti Utara Malaysia, Malaysia.

Mohd Khusyairie bin Marzuki (2019). Pembentukan Sahsiah Pelajar Muslim Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Amalan Solat. Kajian Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Kelantan.

Mohd Majid Konting (2004). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Mohd. Hashim Yahaya. (2011). Ensiklopedia Solat. C.1. Kuala Lumpur: Terbitan Telaga Biru Sdn. Bhd.

Muhamad Zahiri Awang et al (2016). Kajian Tindakan “Kem Bestari Solat” Dalam Meningkatkan Bacaan Doa’ Qunut: Proceedings Of The International Conference Of Education Towards Global Peace 30 November – 01 December Kuliyyah Of Education, International Islamic Education Malaysia.

Muhammad Saiful (2018). Khusyuk Dalam Melaksanakan Ibadah Solat : Peranannya Dalam Mencegah Perkara Keji dan Mungkar. Volume 7 Issue 1 2018, 108-119 e-Academia Journal (http://journale-academiauitmt.uitm.edu.my/v2/index.php/home.html) © Universiti Teknologi MARA Terengganu.

Najati, Muhammad Uthman. (1993). Al-Hadith al-Nabawiy wa ‘Ilmu al-Nafs. Beirut.

Nor Dalilah Zakaria (2012). Pelaksanaan ibadat solat hubungannya dengan konflik rumah tangga: Kajian di unit rundingcara keluarga, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Noriani Jamal (2009). Hubungan Tahap Pengetahuan Solat dan Tahap Amalan Solat dengan Pencapaian Akademik di kalangan pelajar dalam Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Gambir, Ledang Johor. Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM Skudai, Johor.

Nur Faridah (2016). Amalan Solat Fardhu Murid Tahun Tiga Di Sekolah Rendah. Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Universiti Sains Islam Malaysia.

Sharifah Nur Abu. (2012). Pengamalan Solat Fardhu Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Kertas kerja yang dibentangkan dalam International Seminar on Research in Islamic Studies ll (ISRIS ll), 5-6 Februari, Kuala Lumpur.

Shukri Ahmad, et al (2014). Penghayatan Solat Dan Pengimarahan Masjid: Kajian Dalam Kalangan Pelajar. Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR 2014, 9-10 Jun, Kota Kinabalu, Sabah.

Siti Rokiah Binti Abdul Ghani (2007). Amalan Solat Di Kalangan Pelajar: Kajian Di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (Ciast), Shah Alam, Selangor. Tesis Sarjanamuda. Bangi: UKM.

Suhaimi Abu Hassan (2019) Kesan Pelaksanaan Solat Terhadap Akhlak Mukallaf Menurut Al-Quran Dan Al-Hadith Fakulti Keilmuan Islam, Kolej Universiti Islam Melaka. Jurnal ‘Ulwan ‘Ulwan’s Journal Jilid 4 2019 : 100-115.

Syarbini, Syeikh Syamsuddin bin Muhammad al-Khatib (1994). Mugni al- Muhtaj. j.1, c.1. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Syukri Ahmad (2014). Penghayatan Solat dan Pengimarahan Masjid: Kajian dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. Kertas Kerja. Universiti Utara Malaysia.

Wan Ismail Wan Dagang (2009). Hubungan antara Pelaksanaan Ibadat Solat dan Kecerdasan Emosi dengan Pencapaian Akademik Pelajar: Satu Kajian Di Dalam Satu Sekolah Menengah di Daerah Segamat. Perpustakaan Sultanah Zanariah,UTM Skudai, Johor.

Yusoff, M. S. A., Mat Zain, A., Seman, Z. (2009). Pelaksanaan Ibadat Solat Di Kalangan Pelajar Uitm Kelantan. Kajian Terhadap Beberapa Faktor Terpilih. Conference on Scientific & Social Research.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.91
Published: 2021-06-01

How to Cite

Sulaiman, M. K., & Zulkifli, H. (2021). Implikasi Solat Terhadap Akhlak dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah: The Implications of Prayer Worship on Morals Among Primary School Students. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 1-13. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.91

Issue

Section

Articles