Cabaran dan Kekangan dalam Pengajian Tahfiz Separuh Masa

The Challenges and Limitations in Part-Time Tahfiz Education


Total Views: 1032 | Total Downloads: 1022

Authors

  • Zainora Daud Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Muhammad Arif Musa Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.90

Keywords:

Pengajian Tahfiz, Separuh masa, Cabaran, Kualiti

Abstract

In current times, tahfiz education is growing employing several methods of study; full-time and part-time which are delivered through various multidisciplinary combination of knowledge to fulfil the aspirations of Muslims. Although part-time tahfiz educations are gaining ground among the community, there are various challenges towards maintaining the quality of memorization and the students’ interest. Therefore, the objective of this research is to identify and analyze the challenges and limitations in part-time tahfiz education. This research is a qualitative study through thematic analysis using interview. The respondents of the study consisted of teachers and students aged between 9 to 64 years old. Justification of selection is due to their involvement in part-time tahfiz education. The results of the study show that there are challenges and limitations in part-time tahfiz education in the form of career obligation, family, study time, quantity and quality of student’s memorization, students’ discipline, and surrounding conditions. In conclusion, part-time tahfiz education needs to be improved in its implementation according to current developments and community demands by emphasizing interactive and effective learning methods as well as providing qualified and experienced teachers to increase the love of community in becoming the Quran bearer which leads toward a Rabbani community and create an atmosphere of Baldatun Tayyibah in the lives of Muslims.

Keywords:  Education Tahfiz, Part-time, Challenges, Quality.

Abstrak:

Dewasa ini, pengajian tahfiz semakin berkembang dengan pelbagai bentuk pengajian sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa melalui pelbagai bentuk kombinasi multidisplin ilmu supaya dapat memenuhi aspirasi umat Islam. Walaupun pengajian tahfiz separuh masa semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat, namun terdapat pelbagai cabaran bagi mengekalkan kualiti hafazan dan minat yang tinggi. Justeru itu, objektif penyelidikan ini untuk mengenalpasti pengajian tahfiz separuh masa dan menganalisis cabaran dan kekangan dalam pengajian tahfiz separuh semasa. Penyelidikan ini berbentuk kualitatif melalui analisis tematik dengan menggunakan instrumen temubual. Responden kajian terdiri daripada tenaga pengajar dan pelajar yang berumur antara 9 hingga 64 tahun. Justifikasi pemilihan kerana mereka terlibat dengan pengajian tahfiz separuh masa. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat cabaran dan kekangan dalam pengajian tahfiz separuh masa iaitu aspek kerjaya, keluarga, waktu pengajian, kuantiti serta kualiti hafazan pelajar, disiplin pelajar dan keadaan persekitaran. Kesimpulannya, pengajian tahfiz separuh masa perlu dipertingkatkan sistem pelaksanaannya mengikut perkembangan semasa dan tuntutan masyarakat dengan menitikberatkan kaedah pembelajaran interaktif dan efektif, guru-guru yang berkelayakan dan berpengalaman bagi meningkatkan kecintaan masyarakat sebagai hamalah al-Quran. Secara tidak langsung melahirkan masyarakat yang Rabbani dan mewujudkan suasana Baldatun Tayyibah dalam kehidupan umat Islam.

Kata kunci: Pengajian Tahfiz, Separuh Masa, Cabaran, Kualiti.

References

Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah, Prof. Madya Ajmain Bin Safar, Ustaz Mohd Ismail Bin Mustari, Ustaz Azhar Bin Muhammad dan Ustaz Idris Bin Ismail (2003). Keberkesanan Kaedah Hafazan Di Pusat Tahfiz Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial, UTM

Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah. (2005). Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan Al-Quranyang Efektif: Satu Kajian Di Kuala Lumpur Dan Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Sukor Shaari, Nurahimah Mohd Yusoff, Mohd Izam Ghazali dan Rafisah Hj Osman (2012). Hubungan antara Gaya Pengajaran Pensyarah dengan Penglibatan Akademik Pelajar Universiti. UUM.

Akmariah Mamat and Sofiah Ismail. (2010, November 8-10). Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Pemulihan Jawi Di Malaysia. Fakulti Pendidikan Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Aliza Ali. (2018) Isu Dan Kekangan Melaksanakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Dalam Pengajaran Bahasa Bagi Kanak-Kanak Prasekolah dalam Seminar Internasional Pendidikan Serantau ke-6: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

Ang Kean Hua. (2016, March). Pengenalan Rangkakerja Metodologi Dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Kes. Malaysia Journal Of Social Sciences And Humanities (MJ – SSH). Faculty Of Environment Studies, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

As-Syarbini, Ibrahim Abdul guni’m (2004). Al-Sabil Ila al-Jinan bi Bayan Kaifa Yuhfazul Quran. Zaqaziq. Dar Ibnu Kathir

Azmil Hashim etal (2014) Kaedah Pembelajaran Tahfiz dan Hubungannya dengan Pencapaian Hafazan Pelajar, Journal of Al-Quran dan Tarbiyah, UPSI. Vol 1(1) 2014: 9-16

Daud Ismail Et.Al. (2017, July 26). Progress And Learning Problem Of The Quran In J-QAF Program In Malaysia. Universiti Sultan Zainal Abidin.

Farah Ilyani Zakaria* et.al. (2018). Tahfiz Students' Learning Practices in Private Tahfiz Institutions. Jurnal Pendidikan Malaysia.

Farah Ilyani Zakaria, Mohd Aderi Che Noh & Khadijah Abd Razak. Amalan Pembelajaran Pelajar Tahfiz di Institusi Tahfiz Swasta (Tahfiz Students’ Learning Practices in Private Tahfiz Institutions) Jurnal Pendidikan Malaysia SI 1(1)(2018): 141-148 DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.03-15

Kamarul Azmi Jasmi. (2012, Mac 28-29). Metodologi pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatif. Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Komitmen dalam https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=komitmen

Mior Khairul Azrin Bin Mior Jamaluddin. (2011). Sistem Pendidikan Di Malaysia: Dasar, Cabaran, Dam Pelaksanaan Kea Rah Perpaduan Nasional.

Mohd Aderi Che Noh And Rohani Ahmad Tarmizi. (2009). Students' Perception Toward Teaching Tilawah Al-Quran. Jurnal Pendidikan Malaysia.

Mohd Faeez Ilias. (2015, October). Pendidikan Tahfiz di Malaysia: Satu Sorotan Sejarah. Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Selangor.

Mohd Hairudin Amin and Kamarul Azmi Jasmi. (2016, February 06). Sekolah Agama di Malaysia: Sejarah, Isu & Cabaran. Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hasdi Mohamed. (2017). Implementation of Part Time Tahfiz Tuition at Asrama Sri Semai Bakti Felda, Kuantan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Department of Islamic Studies, Faculty of Humanities, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhaidi Mustaffa Al Hafiz et.al. (2016, Januari). Descriptive Qualitative Teaching Method of Memorization in The Institution of Tahfiz Al-QuranWal Qiraat Pulai Condong and the Students' Level of Academic Excellence. Mediterranean Journal of Social Science. Faculty of Islamic Civilization, Universiti Technology Malaysia.

Murihah Abdullah et.al. (2016, March 22). Identifikasi Peranan Ibu Bapa Dalam Memastikan Kelangsungan Pendidikan Tahfiz Anak-Anak. Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah et.al. (2018). Challenges Facing School Students In Qur'an Memorization: A Qualitative Study. Universiti Sultan Zainal Abidin.

Norlizah Che Hassan et.al. (2015, October 12-14, Istanbul-Turkey). Tahfiz School Entry Requirement And Characteristics Of Tahfiz Students. Faculty of Educational Studies, Universiti Putra, Malaysia.

Paharudin Bin Arbain. Persepsi Murid Terhadap Perlaksaan Kaedah Pengajaran Guru Dan Hubungan Dengan Pencapaian Murid Dalam Tilawah Al-Quran. Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, UPSI.

Sedek Ariffin et.al. (2014). Implementation Of Panipati Method On Memorization The Quran In Malaysia: A Study In Tahfiz Institute. Full Paper Proceeding Multidisciplinary Studies. University Of Malaya.

Suhaida Abd Kadir (2013). Komitmen Guru Terhadap Sekolah Menengah Di Daerah Kangar, Perlis. Universiti Putra Malaysia.

Zulkifli Mohd Yusoff et.al. (2018). Ke Arah Pengiktirafan Huffaz di Malaysia. Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Darul Quran JAKIM.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.90
Published: 2021-06-01

How to Cite

Daud, Z. ., & Musa, M. A. (2021). Cabaran dan Kekangan dalam Pengajian Tahfiz Separuh Masa: The Challenges and Limitations in Part-Time Tahfiz Education. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 77-88. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.90

Issue

Section

Articles