Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam

The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs


Total Views: 2817 | Total Downloads: 2637

Authors

  • Mohamad Radhi Mohamad Yusof Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Hafizhah Zulkifli Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.87

Keywords:

Pengajaran, Matapelajaran Jawi, Kefahaman, Kemahiran, Guru Agama

Abstract

Islamic education is a major subject in the National Education system and it is an important subject contained in the education curriculum system. Therefore, this study is conducted to unravel the level of understanding and skills of Religious teachers on teaching Jawi subjects, identify significant differences between the understanding and skills of Religious teachers based on gender, age, level of education and work experience and the relationship between understanding and skills among teachers Religion. This study was conducted with a survey study method based on a questionnaire of 140 respondents consisting of all religious teachers in one area zone 6 Kuala Lumpur. The results of the descriptive study show that the mean of understanding and skills of Religious teachers are at a high level. The results of the inference analysis show that there is no significant difference between the understanding and skills of Religious teachers on the teaching of Jawi subjects based on gender, age, and work experience. While there is a positive relationship between understanding and skills among Religious teachers. Therefore, the results of this study prove that Religious teachers have a good understanding and skills in teaching Jawi subjects and at the same time become a catalyst for a quality educator.

Keywords: Teaching, Jawi Subjects, Understanding, Skills, Religious Teachers

Abstrak
Pendidikan Islam adalah satu subjek yang utama dalam sistem Pendidikan Kebangsaan dan ia adalah satu matapelajaran penting yang terkandung dalam sistem kurikulum pendidikan. Justeru kajian ini dilaksanakan bertujuan bagi merungkai tahap kefahaman dan kemahiran guru Agama terhadap pengajaran matapelajaran Jawi, mengenal pasti perbezaan yang signifikan di antara kefahaman dan kemahiran guru Agama berdasarkan jantina, umur, tahap pendidikan dan pengalaman kerja serta hubungan antara kefahaman dan kemahiran di kalangan guru Agama. Kajian ini telah di jalankan dengan kaedah kajian tinjauan berdasarkan borang soal selidik sebanyak 140 respondan yang terdiri semuanya daripada para guru Agama di satu kawasan zon 6 Kuala Lumpur. Hasil dapatan kajian deskriptif menunjukkan bahawa min kefahaman dan kemahiran guru Agama berada pada tahap yang  tinggi. Hasil analisis inferensi menunujukkan tidak terdapat perbezaan  yang signifikan di antara kefahaman dan kemahiran guru Agama terhadap pengajaran matapelajaran Jawi berdasarkan jantina, umur, dan pengalaman kerja. Manakala terdapat hubungan positif di antara kefahaman dan kemahiran di kalangan guru Agama. Oleh yang demikian, hasil daripada dapatan kajian ini membuktikan bahawa guru-guru Agama mempunyai kefahaman dan kemahiran yang baik dalam pengajaran matapelajaran Jawi dan sekaligus menjadi pemangkin seorang pendidik yang berkualiti.

Kata kunci: Pengajaran, Matapelajaran Jawi, Kefahaman, Kemahiran, Guru Agama

References

Al-Quran

Akmariah Mamat & Sofiah Ismail. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru Pemulihan Jawi di Malaysia. Proceeding of The 4th International Conference; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010, hlm: 321-329.

Ab Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary. (2010). Amalan pengajaran Guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu‛allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2(1), 2010 43-56.

Abd Rahim Abd Rashid et al. (2000). Panduan Latihan Mengajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ableser, J. (2012). Exemplary teaching practices across educational contexts (P-20+): Unifying principles and an ecological model for teaching for all to learn. Journal of Teaching and Learning, 8(2): 65-76.

Al-Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy. (1991). Falsafah Pendidikan Islam. Terj. Hassan Langgulung. Shah Alam: Hizbi.

Asyraf Ridwan Ali. (2013). Pelestarian pengajaran Jawi dalam mendidik murid-murid di sekolah rendah orang asli. Prosiding Antarabangsa Pembangunan Mualaf 2013 (ICMuD 2013), Selangor: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 7-8 September 2013

Azman Wan Chik. (1987). Kaedah Hayati Amali. Kuala Lumpur: Karya Bistari.

Bass, B.M., Avolio, B.J. (1994). Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership. United States of America: Sage Publications, Inc.

Bhasah Abu Bakar, Mohd Nafiruddin Mad Siadid, Abdul Jadid Suwairi et al. (2012). Persepsi pelajar terhadap keberkesanan program j-QAF dalam kalangan pelajar tingkatan 1 – Satu kajian kes. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012. Johor Bahru: The Zon Regency By The Sea Johor Bahru.

Chua Yan Piaw. (2014). Kaedah dan Statistik Penyelidikan : Kaedah Penyelidikan Edisi Ketiga. Dapat Memupuk Perpaduan Kaum. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Faisal @ Ahmad Faisal Abd Hamid & Niswa @ Noralina Abdullah. (2009). Penguasaan tulisan Jawi di kalangan mahawiswa Pengajian Islam: kajian di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Tempatan. Jurnal Al-Tamaddun, bil. 4 (2009) 145-156.

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi & Parilah M. Shah. (2010). Sikap Pelajar Terhadap Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa Arab Di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA Online™ Journal of Language Studies, 10(3), 15-33.

Jhon Helmi. (2015). Kompetensi Profesionalisme Guru. Al-Ishlah Jurnal Pendidikan, 7(2), 318336.

Kamarudin Husin. (1994). KBSM dan Strategi Pengajaran Bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri. (2014). Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Garis Panduan Pelaksanaan Program j-QAF. Bahagian Pendidikan Islam.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Garis Panduan Pelaksanaan Program j-QAF. Bahagian Pendidikan Islam.

Madihah Mohamad. (2007). Penguasaan kemahiran Jawi di kalangan murid Tingkatan Dua di Sekolah Menengah Kebangsaan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dissertation (M.Ed.), Fakulti Pendidikan, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2007.

Majid, K. (1998). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Mardhiyyah Md Sahmilin. (2012). Penggunaan ‘Kaedah Tiru Macam Saya’ membantu menyambung huruf Jawi tunggal dalam kalangan murid tahun tiga. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms 89-100.

Mohammed Sani Ibrahim, Ahmad Zabidi Abdul Razak & Husaina Banu Kenayathulla. (2015). Strategi Implementasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Zaidi Mohd Zain. (2005). Metodologi Pengajian Bahasa Arab: Kajian di Sekolah Agama Raudah Al-Nazirin, Jerimbong, Jeli, Kelantan. Disertasi Ijazah Sarjana Usuluddin. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Aderi Che Noh. (2009). Amalan Pengajaran Tilawah al-Qur’an: satu Tinjauan terhadap Persepsi Guru di Sekolah Menengah Harian Malaysia. Journal of Islamic and Education 1 (1) 57-72.

Mok, S.S. (2006). Nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. Kuala Lumpur: MultimediaES Resources Sdn Bhd

Murni Hashim. (2013). Meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dan menjawikan perkataan rumi murid tahun 2 dengan menggunakan sifir Jawi, Jadual Daftar Ejaan Jawi-Rumi dan Jadual Kelompok Huruf Jawi. Ipoh: SK Raja Chulan.

Nik Rosila Nik Yaacob. (2007). Penguasaan Jawi dan hubungannya dengan minat dan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidik dan Pendidikan Islam, Jld. 22, 161-172.

Norman Blaikie. (2000). Designing Social Research. MPG Books Ltd. Bodmin. Cornwall.

Normazidah Mahmood. (2012). Penggunaan kaedah pengajaran Bahasa Arab dalam kalangan guru peringkat sekolah rendah: Satu penilaian. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Tesis Doktor Falsafah Tidak Diterbitkan.

Nur Syamira Abd Wahab, Maimun Aqsha Abdin Lubis & Aisyah Sjahrony. (2016). Aplikasi permainan bahasa bermultimedia ke arah memacu peningkatan kefahaman al-Quran dan Jawi. Asean Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization. Vol. 1, No. 1. Pages 1-12, 2016.

Norizan Mat Diah & Nor Azan Mat Zin. (2013). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Asas Jawi Bagi Kanak-Kanak Pra Sekolah. ESTEEM Academic Journal, Vol.9, No.2, December 2013, hlm: 28-38.

Siti Fatimah Saufee. (2006). Penguasaan tulisan Jawi di kalangan murid-murid tahap satu di sekolah rendah di Daerah Meradong. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Rajang Bintangor, Sarawak.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1990). Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Unit Perancang Ekonomi.(2010). Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015. Putrajaya

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.87
Published: 2021-06-01

How to Cite

Mohamad Yusof, M. R., & Zulkifli, H. . (2021). Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 39-45. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.87

Issue

Section

Articles