Implikasi Kaedah Tahfiz Akhyar terhadap Pembelajaran dan Pengajaran Surah Al-Fatihah kepada Murid Pekak

Implication of Tahfiz Akhyar Method on Learning Surah Al-Fatihah to Hearing Impaired Student


Total Views: 912 | Total Downloads: 860

Authors

  • Muhammad Zaid Abdul Samat Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Rosadah Abd Majid Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.75

Keywords:

Murid Pekak, Pendidikan Islam, Kaedah Hafazan.

Abstract

Pendidikan Islam penting dalam kehidupan setiap murid yang beragama Islam. Setiap Muslim yang beriman kepada Allah wajib diberikan pendidikan Islam termasuk golongan OKU. Kajian ini dijalankan untuk melihat pencapaian dan maklum balas murid pekak menghafal surah al-Fatihah dengan menggunakan deria visual. Satu kajian kes telah dijalankan bagi memperoleh data kualitatif daripada temu bual dan analisis dokumen. Seramai empat orang murid pekak yang mempunyai tahap kognitif yang berbeza dipilih untuk terlibat sebagai peserta dalam kajian ini. Kajian mendapati semua peserta kajian dapat menghafal surah al-Fatihah menggunakan deria visual. Kaedah ini telah dilaksanakan di sebuah institusi dibawah kendalian badan bukan kerajaan (NGO). Kaedah yang sama boleh dicadangkan untuk digunakan di sekolah kerajaan.

References

Gagne, R. M., Wager, W.W., Golas, K. C. & Keller, J. M. (2005). Principles of Instructional Design (5th edition). California: Wadsworth.

Herrera-Fernández, V., Puente-Ferreras, A., & Alvarado-Izquierdo, J. M. (2014). Visual learning Strategies to Promote Literacy Skills in Prelingually Deaf Readers. Revista Mexicana de Psicología, 31(1), 1-10.

Kamalawati Dolhan, Dyg Putri Awg Mahbi & Yusop Hj. Malie (2019). Meningkatkan Kemahiran Mengenal Huruf Dalam Kalangan Murid-Murid Prasekolah Di Sekolah

Berdasarkan Pendekatan Gambaran Visual. Proceedings International Conference on Teaching and Education (ICoTE) Vol. 2 (2019) ISSN: 2685-1407.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2011). Maklumat Asas Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini. Purtajaya: BPI.

Luqman Hidayati, Gunarhadi & Furqon Hidayatulloh. (2017). Multimedia Based Learning Materials for Deaf Student. European Journal of Special Education Research. Volume 2. Issue 3 .2017.

Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar, Safani Bari, Faten Nazren Manaf (2017). The Sign Language Learning in Deaf Student and Special Education Teacher in Integration Program of Hearing Problem. Journal of ICSAR. Volume 1 Number 2 July 2017.

Mohd Huzairi Awang, Hajarul Bahti, Rahimin Affandi. (2012). Pendidikan Islam Golongan Masalah Pendengaran: Tinjauan Awal Isu dan Cabaran daripada Perspektif Guru. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 58 (2012) 135–139.

Muhammad Sayuti Sabdan (2014) Penilaian Penggunaan Kaedah Fakih Berasaskan Teknologi dan Gaya Pembelajaran Bagi Murid Pekak. Disertasi, Ijazah Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Muhammad Sayuti Sabdan, Norlidah Alias, Dato’ Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusof, Nazean Jomhari, Nor ‘Aziah Mohd Daud, & Noor Fadilah Md Aslie. (2016). Tinjauan Pelaksanaan Pendidikan al-Quran Bagi Golongan Pekak Di Malaysia. Jurnal al-Turath; Vol. 1, No. 2; 2016.

Mustafa Che Omar, Nik Hassan Bin Seman, Abdullah Yusoff & Abdul Hakim Abdullah. (2015). Kesukaran mengajar dan belajar al-Quran dalam kalangan pelajar pekak: Isu dan cabaran guru Pendidikan Islam. Kertas kerja International Seminar on al-Quran in Contemporary Society. Anjuran Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin. Terengganu, 10-11 Oktober.

Nik Hassan Seman, Mustafa Che Omar, Adbullsah Yusoff & Mohd Yusof Abdullah. (2016). Analisis Permasalahan Pelajar Cacat Pendengaran Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Islam Di Malaysia. Jurnal Penyelidikan Kent Bil. 1 2016.

Noornajihan Jaafar, Norakyairee Mohd Raus, Nurul Asiah Fasehah Muhamad, Norzulaili Mohd Ghazalid, Robiatul Adawiyah Mohd Amat, Syed Najihuddin Syed Hassan, Mahyuddin Hashim, Ab Halim Tamuri, Norshidah Mohamed Salleh, & Mohd IsaHamzah. (2014). Quran Education for Special Children: Teacher as Murabbi. Creative Education 2014.

Norakyairee Mohd Raus & Syar Meeze Mohd Rashid. (2019) Modul Tahfiz Akhyar 8. Nilai: Penerbit Yayasan Pendidikan Al-Qurang bagi Anak Istimewa.

Qin Liu (2019) The Application of Visual Teaching Resources in Chinese Teaching in Schools for the Deaf. 5th International Conference on Economics, Management, Law and Education. Volume 110. 2019.

Shahrul Arba’iah Othman, Norzaini Azman & Manisah Mohd Ali (2008) Faktor Ibu Bapa dalam Kecemerlangan Akademik Pelajar Pekak: Kajian Kes Retrospektif. Mjli Vol. 5 2008.

Tan, O.S., Parson, R. D., Hinson, S.L & Sardo-Brown, D. (2003). Educational Psychology: A Practitioner-Researcher Approach, (An Asian Edition). Thomson.

Published

2020-11-30
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol4no2.75
Published: 2020-11-30

How to Cite

Abdul Samat, M. Z., & Abd Majid, R. (2020). Implikasi Kaedah Tahfiz Akhyar terhadap Pembelajaran dan Pengajaran Surah Al-Fatihah kepada Murid Pekak: Implication of Tahfiz Akhyar Method on Learning Surah Al-Fatihah to Hearing Impaired Student. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(2), 34-44. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.75

Issue

Section

Articles