Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)

The Concept of Higher-Order Thinking Skills (HOTS) in Tahfiz Integrated Curriculum (KBT)


Total Views: 2669 | Total Downloads: 2444

Authors

  • Wan Ali Akbar Wan Abdullah Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nursafra Mohd Zhaffar Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau
  • Norasmahani Nor Panitia Pendidikan Islam, SMKA Maahad Hamidiah
  • Nor Anisa Musa Universiti Putra Malaysia
  • Mohd Syaubari Othman Unit Pendidikan Islam, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Manjung

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.74

Keywords:

Konsep KBAT, Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT), Hafazan al-Quran

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi memahami konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT). Isu timbul apabila taksonomi Bloom mengkategorikan mengingat sebagai pemikiran aras rendah, sedangkan objektif KBT adalah pelajar dapat menghafaz 30 juzuk al-Quran. Oleh hal yang demikian, terdapat keperluan untuk meneroka kefahaman pakar mengenai konsep KBAT dalam KBT. Lapan peserta kajian telah dipilih untuk dikaji. Temu bual secara mendalam dijalankan secara separa struktur. Dapatan menunjukkan peserta kajian bersetuju bahawa taksonomi Bloom boleh digunakan sebagai rangka asas pemikiran dalam KBT, namun perlu disesuaikan dengan disiplin ilmu dalam KBT. Selain itu, peserta kajian turut sepakat bahawa mengingat dalam hafazan al-Quran dikategorikan sebagai pemikiran aras tinggi. Perbahasan mengenai taksonomi pemikiran dalam KBT menonjolkan empat sudut ukuran KBAT dalam hafazan al-Quran, iaitu; bacaan al-Quran, hafazan al-Quran, kekuatan ingatan dan gabung jalin ilmu. Implikasi kajian berjaya membentuk Model Taksonomi Hafazan al-Quran.

References

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy. New York: Longman Publishing.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2014a). Elemen KBAT dalam Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2014b). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Aplikasi di Sekolah. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017a). DSKP Hifz al-Quran Tingkatan 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017b). DSKP Maharat al-Quran Tingkatan 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2003). Qualitative Research for Education. Singapore: Allyn and Bacon.

Ibn Khaldun, A. M. (2001). Mukaddimah Ibn Khaldun. Beirut: Dar al-Kitab al-’Arabi.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (n.d.). Panduan Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Berdasarkan Buku Teks KBSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lembaga Peperiksaan. (2013). Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lembaga Peperiksaan. (2015). Item Contoh Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Sekolah Menengah - Bidang Kemanusiaan. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Reearch. Francisco: Jossey-Bass.

Mohd Zaidi Ismail. (2014). Islam & Higher-Order Thinking: An Overview. Kuala Lumpur: Penerbit IKIM.

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Nursafra Mohd Zhaffar, & Ab. Halim Tamuri. (2020). Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan Islam. Sains Insani, 5(1), 14–21.

Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. New York and London: The Guilford Press.

Published

2020-11-30
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol4no2.74
Published: 2020-11-30

How to Cite

Wan Abdullah, W. A. A., Mohd Zhaffar, N., Nor, N., Musa, N. A., & Othman, M. S. . (2020). Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT): The Concept of Higher-Order Thinking Skills (HOTS) in Tahfiz Integrated Curriculum (KBT). Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(2), 11-21. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.74

Issue

Section

Case Study