Kefahaman Dan Kemahiran Guru Pendidikan Islam Terhadap Kaedah Sokratik

Understanding and Skills of Socratic Methods among Islamic Education Teachers


Total Views: 1380 | Total Downloads: 1206

Authors

  • Muhammad Fauzan Mohd Dahlan Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Hafizhah Zulkifli Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.59

Keywords:

Pendidikan abad ke-21, Guru Pendidikan Islam, Kemahiran, Kefahaman, Kaedah Sokratik

Abstract

Socratic method is one of the 21st century methods of teaching that used questions technique and discussion. Therefore, the purpose of this research was conducted to examine the understanding and skills of Socratic Methods approach, determining significant differences between knowledge and skills in Socratic approach by gender, age, academic background and locations, and examine the relations between understanding and skills of socratic methods among Islamic Education teachers. The methods used was survey design which includes giving questionnaires to 180 Islamic Education Teachers in a district in Selangor. The result from descriptive analysis shows that the mean for both understanding and skills is high among Islamic education teachers. The result from inference analysis shows that there is no significant differences between understanding and skills by gender, age, academic background and location among Islamic education teachers. It also shows that there is an average relation between understanding and skills among Islamic Education teachers. Henceforth, the researcher hopes that the research will bring a significant impact in order to produce a conducive teaching and learning towards 21st Century Education.

Abstrak

Pendidikan Abad Ke-21 melahirkan pelajar yang berkemahiran dan fokus pada tahap maksimum. Kemenjadian murid pada era Pendidikan Abad Ke-21 adalah berpaksikan kepada guru-guru yang mengajar terutama dalam subjek Pendidikan Islam. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji kefahaman dan kemahiran guru Pendidikan Islam (GPI) terhadap pendekatan kaedah Sokratik dalam PdPc harian, mengenal pasti perbezaan yang signifikan diantara pengetahuan  dan kemahiran GPI dalam pendekatan sokratik berdasarkan jantina, umur, akademik, dan lokasi serta mengkaji hubungan diantara kefahaman dan kemahiran GPI. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik keatas 180 orang guru Pendidikan Islam di satu daerah Negeri Selangor.  Hasil kajian daripada analisis deskriptif mendapati bahawa min kefahaman dan kemahiran guru Pendidikan Islam berada pada tahap tinggi. Hasil analisis inferensi pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara kefahaman dan kemahiran guru Pendidikan Islam terhadap kaedah sokratik berdasarkan berdasarkan jantina, umur, akademik, dan lokasi. Terdapat hubungan yang sederhana di antara kefahaman dan kemahiran GPI.  Justeru itu, kajian ini diharapkan dapat memberi impak kepada guru Pendidikan Islam dalam membentuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kondusif pada abad ke-21 ini.

References

Al-Ghazali imam Abu Hamid, t.th. Ihya’ ulum al- din. Jil. 1-8. Kuala Lumpur: Victory Ajensi

Abdul Ghafar, Mohd. Najib (2003) Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Penerbit

UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–62–0310–5

Abdull Sukor Shaari. (2008), Guru Berkesan Petua dan Panduan, Sintok, penerbit UUM.

Anuar Ahmad & Nelson Jinggan (2017). Pengaruh Kompetensi Kemahiran Guru Dalam

Pengajaran Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. April2015, Bil. 3 Isu 2. ISSN 2289-3008.

Azura Ishak & Zakaria Kasa. (2009). Perbandingan Pengajaran Berasaskan Multimedia dan

Tradisional ke Atas Pencapaian Matematik dan Sikap Matematik di Kalangan Pelajar Berisiko. Jurnal Teknologi Maklumat & Multimedia 5(2009): 79-89.

Ba’albaki. Dr. Ruhi. (2003). Al Mawrid Qamus, bahasa arab english-, beirut Dar al-’ilm lil malayiin.

Birnbacher, D., and Krohn, D. (2004). Socratic dialogue and self-directed learning. In R.

Saran, and B. Neisser (Eds.), Enquiring minds: Socratic dialogue in education (pp. 9–15). Stoke-on-Trent, UK: Trentham Books.

Davies, Ivor K. (2000). Instructional technique. Indiana: Indiana University Press.

Dunkin M. J. dan Biddle B. J. (1974). The Study of Teaching New York: Holt, Renehart and Winston

Gerges, M. G. (2005). Mu’jam Mustalahat al-tarbiyyah wa al-ta’lim. Beirut, Dar al-nahdah

al-arabiyyah.

Habsah Mohamed (2014). Hubungan gaya pengajaran guru terhadap gaya pembelajaran dan

pencapaian pelajar tingkatan empat di Putrajaya. Tesis Sarjana. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Iberahim, A. R., Mahamod, Z., & Mohamad, W. M. R.W. (2017). 21st Century Learning and

the Influence of Attitude, Motivation, and Achievements Malay Language Secondary School Student. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. ISSN:2180-4842. Vol. 7, Bil. 2 (Nov. 2017): 77 – 88

Jasmi, K. A. (2011). Pendidikan Islam: Cabaran di Alaf Baru in Seminar Pendidikan

Islam at Madrasah Idrisiah, Kuala Kangsar on 30 Oktober 2011 .

Jasmi, K. A. & Nawawi, N. F. (2012). Ciri Guru Pendidikan Islam Berkesan in Seminar

Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam. International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) at Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru on 8-9 March 2012, pp. 203-208. ISBN 99917-44-89-4.

King, A. (1994). Inquiry as a Tool in Critical Thinking. Dlm. Halpern, D.F. Changing

College Classrooms: New Teaching and Learning Strategies for an Increasingly Complex World. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 13–38.

Knezic, D., Wubbels, T., Elbers, E., & Hajer, M. (2010). The Socratic Dialogue and teacher

education. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1104–1111. http://doi.org/10.1016/j.tate.2009.11.006

Kamarul Azmi Jasmi. (2010). Guru Cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia: satu kajian kes. Tesis doktor falsafah, Univerisiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri dan Mohd Izham Mohd Hamzah (2009) Sifat dan

Peranan Keperibadian Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) dan Hubungannya dengan Motivasi Pelajar. Jurnal Teknologi 51(E): 57- 71

Kamarulzaman Abd. Ghani, Khadijah Abd. Razak & Mohd. Amin Embi.2002. Dlm Zuria Mahmud et. al. pnyt. Prosiding Kebangsaan Profesion Perguruan. 2002. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarulzaman Abd. Ghani, Khadijah Abd. Razak & Mohd. Amin Embi.2002. Dlm Zuria Mahmud et. al. pnyt. Prosiding Kebangsaan Profesion Perguruan. 2002. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarulzaman Abd. Ghani, Khadijah Abd. Razak & Mohd. Amin Embi.2002. Dlm Zuria Mahmud et. al. pnyt. Prosiding Kebangsaan Profesion Perguruan. 2002. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kassim, N. & Zakaria, E. (2014). Intergrasi Kemahiran Berfikir aras Tinggi dalam

Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Analisis Keperluan Guru. Jurnal Pendidikan Malaysia. 30(2)(2014): 15-32

Lucas S. G. dan Bernstein D. A. (2005). Teaching Psychology A Step By Step Guide. New Jersey: Lawrence Eribaum Associates

McNeil, J. & Malkeet,S. (2002) Nurturing thinking skills. CDTL Brief Jurnal, no (4): 6-8.

Meor Rahman. (2003). Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar.

Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Mohd Kamal Hassan, Faisal Haji Othman, Razali Haji Nawawi. (1976) . Konsep Pendidikan

Islam dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia, seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Mohd Majid Konting. (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka,

KualaLumpur.

Mohd Sahandri Gani Hamzah, Ramli Basri & Shafee Mohd Daud. (2010). Karakter Guru Ilmu Diagung Guru Disanjung, Selangor, Utusan Publications

Naffi Mat (2010). Explication De Texte Dalam Pengajaran Bahasa Berbasiskan Sajak :

Kerelevanan Membentuk Modal Insan. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010

Norazlin Mohd Rusdin & Siti Rahaimah Ali. (2019). Amalan dan Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Abad Ke-21. Proceeding of The International Conference on Islamic Civilization and Technology Mangement 23-24 November 2019. © Research Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu.

Nor Amalina Ab Hakim dan Zanaton Iksan. (2018). Pengetahuan, Kemahiran Pelaksanaan Dan Sikap Guru Terhadap Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbm) Dalam Mata Pelajaran Sains. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN2018) eISBN978-967-2122-54-8

Normazidah Mahmood. (2012). Penggunaan Kaedah Pengajaran Bahasa Arab dalam Kalangan Guru Peringkat Sekolah Rendah. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Peterson, E. (2009). Teaching To Think : Applying The Socratic Method Outside The Law School Setting, 6(5), 83–88.

Pihlgren, A. S. (2009). Socratic group leadership mentoring. 14th International Conference on Thinking (2009 Malaysia) Socratic, (1986), 63–71.

Rahil Mahyuddin, Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. (2009). Amalan Pengajaran Berkesan (Siri Pendidikan Guru), Shah Alam.

Rohana Yusof. (2004). Penyelidikan Sains Sosial (Edisi Kemas Kini). Pahang: PTS

Publications & Distributors Sdn Bhd.

Rohani Aziz. 2011. Pengetahuan, Sikap Dan Kemahiran ICT Di Kalangan Guru Matematik

Di Sekolah Menengah Negeri Pahang. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Redhana, W. (2013). Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dan Pertanyaan Sokratik Untuk

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. Journal.uny.ac.id (Cakrawala Pendidikan), 351–365.

Salehudin, N.N., Hassan, N.N., Hamid N.A.A, (2015). Matematik dan Kemahiran Abad Ke-

: Perspektif Murid. Jurnal Pendidikan Matematik. Vol. 3, Bil.1, 24-36, ISSN 2331-9425

Salihuddin Md. Suhadi, Baharuddin Aris, Hasnah Mohammed, Norasykin Mohd. Zaid dan Zaleha Abdullah (2014). Penguasaan Pelajar Dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dengan Pembelajaran Kaedah Sokratik. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014, 11-13 Ogos 2014. Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bharu. Malaysia

Sharifah Nor Puteh (2012). Keprihatinan Guru Bahasa Melayu dalam Melaksanakan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2 (11): 19-31.

Shea, P., Li, C. S., and Pickett, A. (2006). A study of teaching presence and student sense of learning community in fully online and web-enhanced college courses. Internet and Higher Education, 9(3), 175-190.

Siti Zabidah Mohamed. 2006. Kesan Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Karangan Deskriptif Dan Karangan Imaginatif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan IV. Tesis Doktor Falsafah. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

Sukiman. et al. (2012). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Persepsi dan Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. Jurnal Sains dan Matematik. Vol. 2 No.1 ISSSN 2232-0393

Swain, M. (2007). What are the Benefits for Gifted Learners? TAGT Annual Conference (November), 1–4.

Syafiq Mah Hassan (2019). Meningkatkan Kemahiran Menyoal Dalam Pengajaran. Asian

Education Action Research Journal (AEARJ). ISSN 2289-3180 eISSN 0128-0473/ Vol 8/ 2019 (1-8)

Tikva, J. B. (2010). Socratic teaching is not teaching, but direct transmission is: Notes from 13 to 15- year olds’ conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 26(3), 656–664. doi:10.1016/j.tate.2009.10.001

Zamri Mahamod (2014). Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Ketiga. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zare, P., & Othman, M. (2013). Classroom Debate as a Systematic Teaching / Learning Approach. World Applied Sciences Journal, 28(11), 1506–1513. http://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.28.11.1809

Zarina Abdul Rashid (2016). Tahap Kesediaan Guru Dalam Aspek Pengetahuan dan Keperluan Latihan Berfokuskan Aplikasi KBAT. Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal (Rekabentuk Instruksional dan Teknologi) Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Published

2020-07-23
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol4no1.59
Published: 2020-07-23

How to Cite

Mohd Dahlan, M. F., & Zulkifli, H. (2020). Kefahaman Dan Kemahiran Guru Pendidikan Islam Terhadap Kaedah Sokratik: Understanding and Skills of Socratic Methods among Islamic Education Teachers. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(1), 42-55. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.59

Issue

Section

Articles