Menyantuni Orang Kurang Upaya (OKU) di Masjid: Keperluan dan Cabaran Perlaksanaannya

Entertaining the Disabled (OKU) at the Mosque: Needs and Challenges of the Implementation


Total Views: 1542 | Total Downloads: 918

Authors

  • Zetty Nurzuliana Rashed Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Siti Muhibah Nor Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.58

Keywords:

Masjid, Orang Kurang Upaya, Cabaran, Keperluan

Abstract

Places of worship are generally regarded as a safe place and are available to accept anyone who comes to worship or conduct activities there, including those who are less fortunate or having disability (OKU). Unfortunately, not all places of worship especially mosques or prayer rooms for Muslims in this country provide OKU-friendly infrastructure, as well as the facility or equipment that these people need in order to participate in the activities conducted at the premises concerned. Enlivening the mosque would pose positive effect on the development of the community in order to improve the quality of life of the society and the nation. This is a qualitative study which involves analytical analysis on several documents and library researches. The findings indicated different needs for OKU who are having impairment of sight, hearing, and physical disabilities. As an example, OKU with sight impair requires infrastructural facilities such as the tactile footpath while OKU with physical impair requires ramp, toilets and reserved wudhu’ places especially physical OKU using wheelchairs. The implementation challenge covers some aspects including the community’s awareness, cooperation from government, financial resources, parental support and cost-maintenance needs. It is the responsibility of all parties in cooperation with the masjid’s committee to ensure OKU-friendly equipment are always well-maintained and preserved.

Abstrak  

Tempat  ibadah  secara  umumnya  dianggap  sebagai  tempat yang selamat  dan  sedia  menerima sesiapa  sahaja  datang  untuk  beribadah  atau  melakukan  urusan  di  sana,  termasuk  golongan kurang  upaya  atau  mengalami  kecacatan.  Malangnya,  tidak  semua  tempat  ibadah  khususnya masjid  atau  surau  untuk  umat  Islam  di  negara  ini  menyediakan  prasarana  mesra  OKU,  serta kemudahan  peralatan  yang  diperlukan  mereka  untuk  bersama  mengikuti  aktiviti  di  premis berkenaan.Memakmurkan masjid mempunyai kesan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka  peningkatan  kualiti  hidup  masyarakat  dan  negara. Kajian  ini  dilaksanakan  secara kualitatif  yang  melibatkan  analisis  secara  analitikal  terhadap  beberapa  dokumen  dan  kajian kepustakaan.   Dapatan   menyatakan   keperluan   berbeza   untuk   OKU   Penglihatan,   OKU  Pendengaran, OKU fizikal adalah berbeza sebagai contoh OKU Penglihatan lebih memerlukan kemudahan  prasarana  seperti  laluan  penjalan  kaki  bertekstur manakala  OKU  Fizikal  memerlukan ramp, tandas dan tempat wudhu’ khas terutama OKU fizikal yang menggunakan kerusi roda. Cabaran   perlaksanaanya   merangkumi   beberapa   aspek   antaranya   perlu   kepada   kesedaran masyarakat, kerjasama dari kerajaan, sumber kewangan, sokongan ibu bapa serta keperluan kos penyelengaraan. Adalah menjadi tanggungjawab setiap jemaah bekerjasamadengan pihak ahli jawatankuasa   masjid   untuk   memastikan   peralatan   mesra   OKU   sentiasa   terpelihara   dan berfungsi dengan baik.

References

Al Quran Karim

Abdul Munir Ismail. Aksesibiliti Orang Kurang Upaya di Institusi Masjid-Masjid Daerah Tanjung Malim, Perak

Abd. Wahab, Nor Azlina; Ab. Hamid, Norafifah; Che Man, Norajila. Pemerkasaan Peranan Masjid Di Malaysia Era Kontemporari. E-Academia Journal, [S.L.], V. 5, N. 2, Jan. 2017. Issn 2289-6589.

Hamdi Ishak. 2016. Pengukuhan Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya: Isu dan Cabaran dalam Prosiding Seminar Serantau Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya 2016. 11-19. Bangi:UKM

http://www.academia.edu/8299095/Aksesibiliti_Orang_Kurang_Upaya_di_masjid

https://www.soundvision.com/article/children-in-the-masjid-making-space-for-our-future

Ismail Hasyim. 2016. Pengukuhan Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya Dalam Kalangan Murid Sekolah dalam Prosiding Seminar Serantau Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya 2016. 1-10. Bangi:UKM

Laporan Profile OKUBHL 2018

Mohd Arif Nazri. Mohammad Ikram Mohd Nor. Fadlan Mohd Othman & Nur Farhah Zainan Nazri . 2016. Pendekatan Rasulullah S.A.W Terhadap Golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) alam Prosiding Seminar Serantau Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya 2016. 139-148. Bangi:UKM

Mohd Huzairi Awang @ Hussain & Hajarul Bahti Zakaria. 2010. Peranan Masjid Dalam Pendidikan: Tumpuan Khusus Terhadap Golongan Pekak dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid: Memperkasa Masjid Sebagai tempat Pengajaran dan Pembelajaran. 288 - 297 Bangi: UKM

Mohd Huzairi bin Awang @ Husain. 2010. Persepsi Pelajar Bermasalah Pendengaran Terhadap Pembelajaran Fardhu A’in: Cabaran Terhadap Guru. Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education. Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia

Mustari, M. I. & Jasmi, K. A. (2008). Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari. Skudai, Johor Bahru: Universiti Teknologi Press. ISBN: 978-983-52-0503-3.

Muhammad Sayuti Sabdan, Norlidah Alias Alias, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusuf, Nazean Jomhari, Noraziah Mohd Daud & Noor Fadilah Md Aslie. 2016. Pelaksanaan Pendidikan Al-Quran Bagi Golongan Pekak Di Malaysia: Satu Tinjauan dalam Prosiding Seminar Serantau Pendidikan Islam Orang Kurang Upaya 2016. 20-29. Bangi:UKM

Norakyairee Hj Mod Raus.2016. Model Dan Kurikulum Pendidikan Al-Quran Holistik Bagi OKU. Persidangan Meja Bulat Pendidikan Al-Quran Holistik untuk orang Kelainan Upaya (OKU).Universiti Sains Islam Malaysia.

Norakyairee Hj. Mohd Raus & Ab. Halim Tamuri. (2011). Program Tilawah al-Quran di Masjid Bagi Golongan Bermasalah Penglihatan: Realiti dan Cabaran Semasa. (Prosiding) Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa: Pusat Islam, UTM dan IAIN Ar-Raniry, Banda Acheh. Halaman: 139.

Siti Muhibah Hj Nor, Safani Bari & Abdul Halim Tamuri. 2011. Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Murid Islam Bermasalah Pendengaran dalam Tranformasi dan Inovasi Dalam Pendidikan. Bangi:UKM

Siti Muhibah Hj Nor. 2012. Pengetahuan Fardhu A’in Murid-murid Masalah Pendengaran. Tesis Sarjana. Bangi:UKM

Siti Zaharah Abd Hamid & Safinah Ismail. 2014. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf : Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Kanak-Kanak: Satu Tinjauan: KUIS. Kuala Lumpur.128-135

Syar Meeze Mohd Rashid. 2016. Kemahiran Asas serta Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Quran Kepada Golongan Istimewa. Persidangan Meja Bulat Pendidikan Al-Quran Holistik untuk orang Kelainan Upaya (OKU). Universiti Sains Islam Malaysia

Published

2020-05-29
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol4no1.58
Published: 2020-05-29

How to Cite

Rashed, Z. N., & Nor, S. M. (2020). Menyantuni Orang Kurang Upaya (OKU) di Masjid: Keperluan dan Cabaran Perlaksanaannya: Entertaining the Disabled (OKU) at the Mosque: Needs and Challenges of the Implementation. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(1), 19-27. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.58

Issue

Section

Articles