Model dan Kurikulum Pendidikan al-Quran Holistik bagi OKU


Total Views: 951 | Total Downloads: 756

Authors

  • Hj. Norakyairee Hj. Mohd Raus Universiti Sains Islam Malaysia
  • Nurutthoilah Ahmad Nabil Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.5

Keywords:

Pendidikan al-Quran, OKU, Modul dan kurikulum

Abstract

Curriculum development is an improvisation process to achieve specific educational objectives. The Special Education Program offers Islamic Education opportunities to students with visual impairment, hearing impairment and learning disabilities, including Quranic Education. However, the development of its model and curriculum is still at early stage. The main objective of this research is to carry out an exploration on a holistic Quranic Education model and curriculum for Persons with Special Needs (PSN), and to identify existing models and curricula. This research uses the qualitative method and relies on observation, interview and document analysis protocols for data retrieval. Research findings portray that curriculum objectives, curriculum content, teaching and learning activities and assessment process are all vital elements in determining curriculum development and model.

Abstrak

Pembangunan  kurikulum  merupakan  proses  penambahbaikan  bagi  mencapai sesuatu  matlamat  pendidikan.  Program Pendidikan  Khas turut menawarkan peluang  pendidikan Islam kepada  Murid  Berkeperluan  Khas  (MBK)  Masalah Penglihatan,  Pendengaran  dan  Pembelajaran termasuk  pendidikan al-Quran.Namun,  isu  berkaitan  model  dan  kurikulumnya  masih  di  peringkat  awal. Objektif  utama  kajian  ini  adalah merupakan  eksplorasi  terhadap  model  dan kurikulum  pendidikan  al-Quran  holistik  bagi  OKU  dan  mengenal  pasti  model dan  kurikulum  yang  sedia  ada.Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kaedah kualitatif  dengan  menjadikan  protokol  pemerhatian, temu  bualdan  analisis dokumen untuk  mendapatkan  data. Hasil  dapatan  kajian  ini  menunjukkan pemilihan  model  dan  pembangunan  kurikulum  perlu  melihat  kepada  objektif kurikulum,  kandungan  kurikulum,  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran,  dan proses penilaian.

References

Ab. Halim Tamuri dan Mohamad Khairul Azman Ajuhary. (2010). Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan konsep al-Mu`allim . Journal of Islamic and Arabic Educcation 2 (1), 43-56.

Abdul Hafiz Abdullah, Hussin Salomon, Azmi Shah Suratman & Sulaiman Shakib Mohd Noor. (2005). Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan al-Quran yang Efektif: Satu Kajian di Kuala Lumpur dan Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Kamel, Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, Khairul Anuar Mohamad dan Mohd Alwi Yusoff. (2008). Metod Pengajaran Braille al-Quran.Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Muhammad. (1939). Ihya' `Ulum al-Din.Mesir: Matba`ah Mustafa al-Bab al-Halabi

al-Kaylani, Majid `Arsan. (2005). Ahdaf al-Tarbiyyah al-Islamiyyah.Dubai: Daral-Qalam

al-Syaibani, Umar Muhammad al-Toumi. (1979). Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah.Libya: al-Mansya`ah al-Sya`biyyah li al-Nasyr wa al-Tawzi` wa al-I`lan.

Hajarul Bahti Zakaria dan Mohd Huzairi Awang. (2010). Isu dan Cabaran Guru dalam Pendidikanal-Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan. Seminar Pendidikan Guru Peringkat Antarabangsa kali ke-4 (UPI & UPSI). Bandung: Indonesia.Perak: UPSI.

Ishak Ramli. (2003). Inilah Kurikulum Sekolah. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

K.A. Razhiyah. (2010). Menjadi Guru Pendidikan Khas.Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Khadijah Abdul Razak dan Norshidah Mohamad Salleh. (2010). Pengajaran Tilawah al-Quran dalam kalangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan. In J. S. Dharta Ranu Wijaya, Praktik-praktik Terbaik Pendidikan untuk Semua: Isu-isu Pendidikan Khusus di Indonesia dan Malaysia(pp. 252-267). Bandung: Rizqi Press.

Mohd Ali Ibrahim. (1979). Perubahan dan Pembaharuan Dalam Latihan Perguruan di Malaysia. Seminar Penilaian Kurikulum Maktab-maktab Perguruan Malaysia, 12-22 Mac 1979.Pulau Pinang: KPM

Mohd Huzairi Awang @ Husain. (2010). Peranan Masjid Dalam Pendidikan: Tumpuan Khusus Terhadap Golongan Pekak. Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran di Masjid.Bangi: UKM

Nasywan, Yaakob Husain. 1991. al-Manhaj al-Tarbiyyah min Manzur Islam. Amman: Darul Furqan.

Noornajihan Jaafar dan Kauthar Abdul Kader. (2008). Pengajaran Braille al-Quran di Malaysia. Seminar Warisan Quran dan Hadith Nusantara.Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Norakyairee Mohd Raus & Ab. Halim Tamuri. (2011). Program Tilawah al-Quran di Masjid Bagi Golongan Bermasalah Penglihatan: Realiti dan Cabaran Semasa.Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa, 23-25 April 2011. IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, Aceh.

Norakyairee Mohd Raus, Ab. Halim Tamuri, dan Norshidah Mohamed Salleh. (2012). Pengajaran Al-Quran Braille: Penglibatan Institusi Pengajian Tinggi Islam Di Malaysia. Seminar Serantau Institusi Pengajian Tinggi Islam. Nilai: USIM.

Norakyairee Mohd Raus, Ab. Halim Tamuri, dan Norshidah Mohamed Salleh. (2012). Asas Kesediaan Pengajaran Guru Berkesan dalam Modul al-Quran Berbantukan al-Quran Braille.The International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012 (ICRIALE2012). SaudiArabia: Mekah.

Norakyairee Mohd Raus, Ab. Halim Tamuri, dan Norshidah Mohamed Salleh. (2012). Asas Kesediaan Pengajaran Guru Berkesan Dalam Program Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Berdasarkan Konsep al-Rasul al-Mu`allim. Seminar Warisan Nabawi (SWAN2012). Nilai: USIM.

Norakyairee Mohd Raus, Abdoul Karem Toure, Abdul Muhaimin Ahmad, Noornajihan Jaafar, Nurul Asiah Fasihah Mohamad dan Mohd Nur Adzam Rasdi . (2011). Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Berkeperluan Khas (Penglihatan) dalam Menghafaz al-Quran: Kajian Kes di Darul Quran, JAKIM. Seminar Wahyu Asas Tamadun.Bandar Baru Nilai: USIM.

Norshidah Mohd Salleh, Aliza Allias dan Zalizan Mohd Jelas. (2009). Sejarah Pendidikan Khas di Malaysia. In Z. M. Jelas, Pendidikan Kanak-kanak Berkeperluan Khas: Konsep dan Amalan(pp. 1-14). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Olivia, P. F. (2005). Developing the Curriculum(6th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc. Razali Arof. (1996). Pengantar Kurikulum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rohaty Mohd Majzub. (2002). Identiti Guru: Isu, Cabaran dan Hala Tuju. Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan.Bangi: UKM.

Sabitha Marican. (2005). Kaedah Penyelidikan Sains Sosial.Selangorl: Pearson Prentice Hall.

Sanjaya, Wina. (2009). Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik PengembanganKTSP.Jakarta:Kencana.

Zakaria Yahya. (2008). Perkembangan dan Isu Terkini dalam Penulisan al-Quran Braille: Satu Tinjauan Umum. Seminar Perkembangan dan Isu Terkini Dalam Penulisan al-Quran Braille(p. 14). Kuala Lumpur: PERTIS

Published

2017-05-25
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol1no1.5
Published: 2017-05-25

How to Cite

Hj. Mohd Raus, H. N., & Ahmad Nabil, N. (2017). Model dan Kurikulum Pendidikan al-Quran Holistik bagi OKU. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 1(1). https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.5

Issue

Section

Articles