Isu Munakahat di Kalangan Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran

Munakahat Issues Among People with Hearing Disability


Total Views: 1694 | Total Downloads: 1219

Authors

  • NorFatihah Amlin Universiti Sains Islam Malaysia
  • Azman Ab Rahman Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mohamad Anwar Zakaria Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.48

Keywords:

Isu, Munakahat, Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran

Abstract

Marriage is the sunnah of the Prophet Muhammad and the gift given by Allah SWT to all mankind for the continuation of human existence on Earth. Every human being has a desire to live with their partner and in pairs regardless of whether a normal human being nor for the lack of physically or mentally. For people with  hearing  disability,  there  are variety of  marriage  issues related  to solemnization,  divorce , taklik, rujuk and so on. Therefore, the objective of this study is to identify the marriage issues among people with hearing disability. In addition, this study aims to shed light on the law and its solution to the  problems.  The  methodology  of  this  study  is  qualitative  in  nature  by  using  library  methods, documentation and interviews to obtain data  related to the  study. The  results showed that there  were five issues related to marriage, taklik, divorce and rujuk, which had their own laws based on the situation of  the  hearing  impaired.  Each  issue  has  significant  effects  on  the  hearing  impaired  if  everything  not explained thoroughly. This is due to the lack of discussion regarding the issue among hearing impaired especially in the munakahat. Further study on issues among the hearing impaired in terms of muamalat, ibadat and crime should be conducted to help the hearing impaired get better and deeper understanding on these issues.

Abstrak

Perkahwinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia bagi meneruskan kelangsungan manusia di muka bumi ini. Setiap manusia mempunyai fitrah untuk hidup berpasangan tidak kira sama ada manusia normal mahupun kekurangan dari segi fizikal atau mental. Terdapat beberapa isu berkaitan perkahwinan yang dihadapi oleh orang kurang upaya (OKU) pendengaran seperti isu akad nikah, taklik, cerai, rujuk dan sebagainya. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti isu-isu munakahat dalam kalangan OKU pendengaran. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hukum dan penyelesaian bagi masalah tersebut. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kualitatif dengan menggunakan kaedah perpustakaan, dokumentasi dan temubual bagi mendapatkan data berkaitan kajian. Hasil dapatan kajian mendapati terdapat lima isu berkaitan akad nikah, taklik, cerai dan rujuk yang mempunyai hukum yang tersendiri berdasarkan situasi OKU pendengaran. Setiap isu mempunyai kesan-kesan yang besar terhadap golongan OKU pendengaran sekiranya tidak dijelaskan dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurang perbincangan berkaitan golongan OKU pendengaran terutamanya dalam munakahat. Kajian lanjutan tentang isu-isu dalam kalangan OKU pendengaran dari aspek muamalat, ibadat dan jenayah perlu dijalankan bagi membantu golongan ini memahami dengan lebih baik dan mendalam tentang isu-isu tersebut.

References

Al-Quran

Abdul Jalil Mohd Hassan (1982). The Islamic Concept of Marriage, Islamika II. Kuala Lumpur: Jabatan pengajian islam universiti Malaya Hal 254

Al-Gharnati, Muhammad bin Ahmad bin Jazi al-Kalbi Al-Gharnati (t.t.). Al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Madhhab al-Malikiyyah

Al-Mardawi, ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulayman. (1980). Al-Insaf fo Ma’rifah al-Rajib min al-Khilaf ‘ala Madhhab al-Imam. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Al-Qurtubi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi al-Mansari al-Khazraji (t.t.). Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran. t.tp.

Al-Shirbini, Muhammad Khatib al-Shirbini. (n.d.). Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj a’la Matn Minhaj al-Talibin al-Nawawi. Beirut: Dar al-Fikr.

Azman Ab Rahman, Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Mohammad Naqib Hamdan. (2016). Fiqh Munakahat Orang Kelainan Upaya (OKU). Penerbit USIM.

Bernama. (2016, November 14). 48,077 pasangan Islam bercerai tahun ini. Retrieved from Utusan Online: http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/48-077-pasangan-islam-bercerai-tahun-ini-1.407505

Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri. (2011). Naskah Buat Pengantin – Kekeluargaan Islam Dalam Fiqh Syafi’i. Darul Syakir Enterprise

Dr. Mustafa Bugha. (1967). Fiqh Manhaji li Imam Al-Shafie. Jilid 1. Dar Al-Qalm: Damsyik

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.Laman Sesawang Rasmi Jabatan Agama Islam Selangor. http://ncr.jais.gov.my/index.php/dashboard/pengenalanRuju. diakses pada 18 September 2019

Ibn Muflih, Abu Ishaq Ibrahim Bin Muhammad Bin ‘Abdullah Bin Muflih al-Hanbali. (1979). Al-Mubdi’ fi Sharh al-Muqni’. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ibn Nujaym, Zayn al-‘Abidin bin Ibarhim bin Muhammad bin Muhammad. (n.d.). AlBahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq. Dar al-Kitab al-Islami li Ihya’ wa Nashr alTurath al-Islami.

Malik, Malik bin Anas (t.t.). Al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar Sadir

Mat Saad Abd Rahman. (1993). Undang-undang Jenayah Islam : jenayah hudud. Shah Alam: Penerbit Hizbi.

Modul Bersepadu Kursus Perkahwinan Islam. (2018). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Putrajaya, Malaysia.

Muhammad Qasim al-Ghazzi. (1970). Sharh Fath al-Qarib al-Mujib ‘Ala al-Kitab. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Mukhtar bin Abdullah. (2015). Suami Isteri Hak dan Obligasi Dari Sudut Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Kuala Terengganu.

Raihanah Hj Abdullah. (2000). Talaq Tiga: Analisis Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah. Jurnal Syariah 8(2)

Rozumah Baharudin & Rumaya Juhari (2002). Pengantar Perkahwinan Dan Keluarga. Serdang: University Putra Malaysia.

Sulaiman Rasjid. (1988). Fiqh Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Taib Azamuddin, & Aminah Zakaria (1993). Pengenalan Hukun Nikah Kahwin. Pustaka Haji Abdul Majid & Pustaka Hamduna: Kuala Lumpur.

Published

2020-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol4no1.48
Published: 2020-06-01

How to Cite

Amlin, N., Ab Rahman, A. ., Zakaria, M. A. ., & Mohd Faisal Yeap, M. J. . (2020). Isu Munakahat di Kalangan Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran: Munakahat Issues Among People with Hearing Disability. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(1), 1-10. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.48

Issue

Section

Articles