Karakter Guru Inovatif Berdasarkan Surah al-Kahfi

Innovative Teacher Traits Based on Surah al-Kahfi


Total Views: 710 | Total Downloads: 351

Authors

  • Wan Ali Akbar Wan Abdullah Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Khadijah Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Isa Hamzah Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nursafra Mohd Zhaffar Kolej Komuniti Kuala Pilah

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no2.47

Keywords:

Guru, Inovatif, Nabi Khidir, Zulkarnain

Abstract

Teachers are individuals who make a significant impact on student learning. The teaching of innovative teachers is believed to effectively convey the meaning and content of the lessons to the students with various kind of behaviour. This article discusses the character of teacher and innovator found in surah al-Kahfi. Prophet Khidir is an example of teacher, while Zulkarnain is an example of an innovator. This study was qualitatively conducted using content analysis methods on four tafsir books, namely Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Munir and Tafsir al-Azhar. The analysis was performed on the two figures to uncover the traits they had based on the tafsir books so that the theme can be formed. The findings  show  that  Prophet  Khidir  has  13  traits  as  a  teacher  and  Zulkarnain  has  eight  traits  as  an innovator. The combination of the two figures’ traits creates the conceptual framework of the Innovative Teacher Traits.

Abstrak

Guru ialah individu yang memberikan kesan yang besar terhadap pembelajaran murid. Pengajaran guru inovatif diyakini mampu menyampaikan maksud dan isi pelajaran kepada kepelbagaian murid secara berkesan. Artikel ini membincangkan tentang karakter guru dan inovator yang terdapat dalam surah al-Kahfi. Nabi Khidir adalah contoh guru, manakala Zulkarnain adalah contoh inovator. Kajian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan kaedah analisis kandungan terhadap empat kitab tafsir, iaitu Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar. Analisis dilakukan terhadap dua tokoh tersebut untuk merungkai karakter yang ada pada mereka berdasarkan kitab-kitab tafsir sehingga tema terbentuk. Dapatan menunjukkan terdapat 13 karakter yang ada pada Nabi Khidir sebagai guru dan lapan karakter yang ada pada Zulkarnain sebagai inovator. Gabungan karakter dua tokoh tersebut membentuk kerangka konsep Karakter Guru Inovatif.

References

Al-Quran

Abdullah Basmeih. (2011). Tafsir Pimpinan ar-Rahman. Kuala Lumpur: Darul Fikr.Ab. Aziz Yusof. (2014). Pengurusan Pendidikan Islam: Mekanisme Transformasi Ummah. Kuala Lumpur: DBP.

Ahmad Syafiq, Mohd Faeez, Zetty Nurzuliana, Mohd Izzuddin & Mohammad Ehsan. (2017). Ibrah Kisah Nabi Khidir dalam Surah al-Kahfi terhadap Pengajarandan Pembelajaran Alaf Baru. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education. 1 (2): 32-36.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. (1964). Tafsir al-Qurtubi. Kaherah: Darul Kutub.

Anita Fauziah & Ahmad Syamsu. (2019). Implikasi Edukatif Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam QS. Al-Kahfi/18: 60-82. TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education. 6 (1): 33-43.

Anom. (2016). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: DBP.

Azrina Sobian. (2012). Pandangan Awal Terhadap Kesedaran dan Pemupukan Kreativiti dan Inovasi. Dlm. Azrina Sobian (pnyt.). Islam, Kreativiti dan Inovasi. Kuala Lumpur: IKIM.

BPG. (2014). Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan. Putrajaya: KPM.Chua Yan Piaw. )2012(. Pengukuran Semasa Kreativiti: Isu dan Cabaran. dlm. Azrina Sobian (pnyt.). Islam, Kreativiti dan Inovasi. Kuala Lumpur: IKIM.

Hamka. (2015). Tafsir al-Azhar. Jakarta: Gema Insani.

Ibnu Kathir, Abul Fida’ Ismail bin Umar. (2008). Tafsir al-Quran al-‘Azim. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Jamal Abd Nasir. (2018). Nilai-nilai Pendidikan Karakter Guru dan Murid dalam Perspektif Kisah Musa dan Khidir dalam Surah al-Kahfi Ayat 60-82. Nuansa. 15 (1):173-194.

Kamarul Azmi. (2017). Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dlm Ensiklopedia Pendidikan Islam Edisi 2. Skudai: Penerbit UTM.

Kamarul Azmi & Ab. Halim. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran & Pembelajaran. Skudai: Penerbit UTM

KPM. (2017). Laporan Tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: KPM.

KPM. (tt). Ringkasan Eksekutif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: KPM.

Mohd Azhar, Mohd Koharuddin & Muhamed Fauzi. (2006). Reka Cipta & Inovasi dalam Perspektif Kreativiti. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Mohd Faeez, Kalthom, Mohd Amin, Zetty Nurzuliana & Murihah. (2016). Sumber Bahan Bantu Mengajar dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Bestari. E-Academia Journal UiTMT. 5(2): 106-114.

RAND Education. (2012). Teachers Matter: Understanding Teachers' Impact on Student Achievement. Diakses daripada https://www.rand.org/education-and-labor/projects/measuring-teacher-effectiveness/teachers-matter.html pada 12 September 2019

Siti Fatimah & Ab. Halim.(2010). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education2(2): 53-64.

Sufyan Iskandar. (2008). Kemampuan Pembelajaran dan Keinovatifan Guru. Jurnal Pendidikan Dasar. 9 –April 2008.UNESCO. )2017(. Supporting Teachers with Mobile Technology. France:

UNESCO.Wahbah az-Zuhaili. (1997). At-Tafsir al-Munir fil Aqidah wasy Syari’ah wal Manhaj. Damsyik: Darul Fikr.

Wan Ali Akbar & Nursafra. (2018). Inovasi Pendidikan Islam: Inspirasi & Transformasi. Kuala Lumpur: ITBM

Published

2019-12-15
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol0no2.47
Published: 2019-12-15

How to Cite

Wan Abdullah, W. A. A., Abdul Razak, K., Hamzah, M. I., & Mohd Zhaffar, N. (2019). Karakter Guru Inovatif Berdasarkan Surah al-Kahfi: Innovative Teacher Traits Based on Surah al-Kahfi. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, (2), 13-22. https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no2.47

Issue

Section

Articles