Khidmat Quran dan Sunnah bagi OKU: Pengalaman USIM


Total Views: 708 | Total Downloads: 464

Authors

  • Desy Suryani Universiti Sains Islam Malaysia
  • Norakyairee Mohd Raus Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.4

Keywords:

Khidmat Quran dan Sunnah, USIM, OKU

Abstract

Issues regarding education access for Persons with Special Needs (PSN) are frequently discussed by all walks of community. In the context of Islamic Education, a large portion of the community perceives the PSN as those who gain ‘immunity’ from having to practise Islamic laws. The research team from Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) takes the initiative to re-evaluate the spritual needs among PSN. This began with a study on the understanding of the community regarding ‘taklif’ and led to the foundation of a Special Interest Group (SIG) focusing on Quran Sunnah for Special Needs. The main objective of this research is to share USIM’s experience in identifying the trends of Quran and Sunnah services for PSN, and to describe USIM’s role in providing access to Quran and Sunnah education to PSN. This research uses the qualitative method and relies on interview and document analysis protocols for data retrieval. Research findings reveal that there is an urgent need for Public Universities to establish solidarity and accessibility in order for the PSN to enjoy the beauty of Islam as a way of life. This effort is in tandem with USIM’s venture to become ‘universiti barakah’ and the resource centre for the integration of Naqli and Aqli knowledge, regionally by 2016 and globally by 2025.

Abstrak

Isu berkaitan akses pendidikan bagi golongan berkeperluan khas atau dikenali juga sebagai Orang  Kurang  Upaya  (OKU)  sentiasa  menjadi  isu  hangat  dan  topik  perbahasan  pelbagai peringkat.Dalam  konteks  Pendidikan  Agama  khususnya,  persepsi  sebahagian  masyarakat sering  melihat  bahawa  OKU seolah-olah mendapat  ‘pelepasan’  dalam  menerima  dan mempraktikkan  segala  tuntutan  syariat  Islam.  Hal  ini  menyebabkan kumpulan  penyelidik Fakulti  Pengajian  Quran  dan  Sunnah(FPQS),Universiti Sains  Islam  Malaysia  (USIM)mengambil inisiatif untuk menilai semula keperluan tuntutan spiritual dalam kalangan OKU bermula  dengan  pemahaman  masyarakat  terhadap  konsep  ‘taklif’  sehingga  tertubuhnya kumpulan  penyelidikan  berfokus  atau  Special  Interest  Group  (SIG)  melalui  Quran  dan Sunnah bagi OKU (Quran Sunnah for Special Needs.Objektif utama kajian ini adalah untuk  berkongsi  pengalaman  USIM  dalam mengenal  pasti  perkembangan  khidmat  Quran  dan Sunnah bagi OKUdan menjelaskan peranan USIM dalam memberi akses pendidikan Quran dan Sunnah bagi OKUdalam menangani isu akses dan tuntutan OKU beragama. Kajian ini menggunakan  pendekatan  kaedah  kualitatif  dengan  menjadikan  protokol  analisis  dokumen dan  protokol  temu  bual  untuk  mendapatkan  data. Hasil  dapatan  kajian  ini  menunjukkan bahawa   keperluan   mendesak   khususnya   Universiti   Awan   (UA) ke   arah   mewujudkan solidaritidan aksesibaliti OKU merasai konsep indahnya hidup beragama. Usaha ini selaras dengan hasrat USIM menjadi ‘universiti barakah’ dan pusat rujukan Integrasi Ilmu Naqli dan  Aqli  di  peringkat  serantau  menjelang  tahun  2016  dan  di  peringkat  global  menjelang tahun 2025.

 

Author Biographies

Desy Suryani, Universiti Sains Islam Malaysia

Universiti Sains Islam Malaysia

 

Norakyairee Mohd Raus, Universiti Sains Islam Malaysia

Universiti Sains Islam Malaysia

References

Al-Quran

Ab. Halim Tamuri dan Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Isu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. In A. H. Yusoff, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam(pp. 19-37). Bangi : Penerbit UKM.

Ahmad Kamel Mohamed, Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, Khairul Anuar Mohamad dan Mohd Alwi Yusoff. (2008). Metod Pengajaran Braille al-Quran.Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

al-Ghazali, Abu Hamid. (1939). Ihya' `Ulum al-Din. Juzuk 1.Mesir: Matba`ah al-Bab al-Halabi.

al-Kaylani, Majid `Arsan. (2005). Ahdaf al-Tarbiyyah al-Islamiyyah.Dubai: Dar al-Qalam.

al-Syaibani, Umar Muhammad al-Toumi. (1979). Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah.Libya: al-Mansya`ah al-Sya`biyyah li al-Nasyr wa al-Tawzi` wa al-I`lan.

al-Zarqani, Muhammad Abd al-`Azim. (1994). Manahil al-`Irfan fi Ulum al-Qur’an. .Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-`Arabi.

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon dan Abdul Rahim Hamdan. (2010). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan: Teori, Analisis dan Interpretasi Data(4 ed.). Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Caroll J. (1963). A Model of School Learning. Teacher College Record, 64, 73-723.Cooper Holly L. (2006). A Brief History of Tactile Writing Systems for Readers with Blindness and Visual Impairments. Newsletter Texas: Texas School for the Blind and Visually Impaired. 11 (2), 12-18.

Enns, C. J. & Herman, R. C. (2014). Adapting the Assessing British Sign Language Development: Receptitive Skills Test into American Sign Language. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 16 (3). 362 –374.

Esah Sulaiman. (2004). Pengenalan Pedagogi.Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.Hamdi Ishak. (2010). Pekak dan Bisu Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hampshire Barry. (1981). Working with Braille: A Study of Braille as a Medium of Communication.Paris: The UNESCO Press.

Hampshire, Barry. (1981). Working with Braille: A Study of Braille as a Medium of Communication.Paris: The UNESCO Press.

Loughran, S. (2013). Cultural Identity, Deafness and Sign Language: A postcolonial approach. LUX: A Journal of Transdisiciplinary Writing and Research. Claremont Graduate University. 2(1): 1-8.

Lianna, P. (2013). Vacabulary Instruction for the Development of American Sign Language in Deaf Children: An Investigation into Teacher Knowledge and Practice.(Tesis Doktor Falsafah). Jabatan Pendidikan Khas dan pembangunan kurikulum. Amerika Syarikat: Kolej Boston.

Mohd Huzairi Awang, Hajaratul Bahti Zakaria, Bani Hidayat Mohd Shafie, Nor Hayati Fatmi Talib dan Nabiroh Kassim. (2010). Persepsi Pelajar Bermasalah Pendengaran Terhadap Pembelajaran Fardhu Ain: Cabaran Terhadap Guru. Proceedings of the 4th International Conference on teacher Education: Join Conference UPI & UPSI. 240 –250.

Noornajihan Jaafar dan Kauthar Abdul Kader. (2008). Pengajaran Braille al-Quran di Malaysia. Seminar Warisan .Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Norakyairee Mohd Raus, Abdoul Karem Toure, Abdul Muhaimin Ahmad, Noornajihan Jaafar, Nurul Asiah Fasihah Mohamad dan Mohd Nur Adzam Rasdi . (2011). Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Berkeperluan Khas (Penglihatan) dalam Menghafaz al-Quran: Kajian Kes di Darul Quran, JAKIM. Seminar Wahyu Asas Tamadun.Bandar Baru Nilai: USIM.

Norakyairee Mohd Raus. (2006). Tafsir al-Quran Studies in Selected Mosques in Kuala Lumpur.Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Rohaty Mohd Majzub. (2002). Identiti Guru: Isu, Cabaran dan Hala Tuju. Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan.Bangi: UKM.

Siti Muhibah Nor. (2010). Kesukaran Pemahaman murid –murid bermasalah pendengaran terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Prosedings First Annual Inclusive Education Practices Conference. 122 –130.

Wilbur, R.B. (2013).Changing How We Think about Sign Language, Geesture and Agreeement. Sign Language and Linguistic. 16(2): 221 -258.

Zakaria Yahya. (15.11.2008). Perkembangan dan Isu Terkini dalam Penulisan al-Quran Braille: Satu Tinjauan Umum. Seminar Perkembangan dan Isu Terkini Dalam Penulisan al-Quran Braille(p. 14). Kuala Lumpur: PERTIS.

Published

2017-05-25
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol1no1.4
Published: 2017-05-25

How to Cite

Suryani, D., & Mohd Raus, N. (2017). Khidmat Quran dan Sunnah bagi OKU: Pengalaman USIM. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 1(1). https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.4

Issue

Section

Articles