Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Kajian Tinjauan Terhadap Tahap Pengetahuan Guru Pendidikan Islam di Selangor

Teaching Ethics Based on Imam Abū Ḥanīfah's Thought: A Survey Study on the Level of Knowledge of Islamic Education Teachers in Selangor


Total Views: 592 | Total Downloads: 440

Authors

  • Mohd Anuar Mamat Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol3no1.26

Keywords:

Etika Penguruan Islam, Adab guru, Pendidikan Islam, Abu Hanifah, Guru Pendidikan Islam

Abstract

The education system today faces many issues and problems which are closely related to the teacher ethics at various levels. Every year there are more or less ethical issues related to teachers. Therefore, this paper will discuss on the ethical teaching practices among Islamic education teachers in Selangor. This  study  was  conducted  to  assess  the  knowledge  of  professional  ethics  analyzed  based  on  Imam Abū Ḥanīfah among Islamic education teachers. There are in total, 263 respondents involved in this study  who  work  as  Islamic  education  teachers  in  secondary  schools  around  Selangor.  A  set  of questionnaires are used as a research instrument. The data obtained are analyzed using the Statistical Package  for Social  Science  for Windows Version 22 (SPSS v.22) and are  descriptively reported in term of frequency, percentage and mean values. The reliability of the instrument is good, in which the α = 0.741. Overall, the result shows that the level of application was  high  with  the  mean  value  of 3.419. This finding shows that Islamic education teachers in Selangor are committed in applying the Ethics of Religious Teachers as according to Imam Abū Ḥanīfah, however, continuous education should be in place in order to sustain these good practices throughout their services.

Abstrak

Dewasa ini pelbagai isu pendidikan timbul dan amat berkait rapat dengan persoalan etika guru pada pelbagai peringkat. Saban tahun kedengaran beberapa kes etika yang melibatkan para guru. Artikel ini membincangkan pengetahuan etika perguruan dalam kalangan guru Pendidikan Islam di Selangor. Kajian yang berbentuk tinjauan ini dijalankan untuk melihat sejauh mana pengetahuan guru Pendidikan Islam terhadap Etika Profesion Perguruan yang dianalisis berasaskan pemikiran Imam Abū Ḥanīfah. Responden yang terlibat dalam kajian ini ialah seramai 263 orang guru-guru Pendidikan Islam yang bertugas di sekolah menengah sekitar Selangor. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Pakages for Social Science for Windows Version 22 (SPSS v.22) dan dipersembahkan secara deskriptif menggunakan kekerapan, peratusan dan min. Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian adalah baik, iaitu α = 0.741. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru Pendidikan Islam di Selangor adalah tahap yang tinggi dengan purata nilai min 3.419. Dapatan ini menunjukkan bahawa para guru Pendidikan Islam di Selangor mengetahui dan komited dalam mengamalkan etika perguruan menurut Imam Abū Ḥanīfah. Namun begitu, penghayatan berterusan adalah perlu untuk menjamin kelestarian pengetahuan dan amalan mereka sepanjang berkhidmat sebagai guru Pendidikan Islam.

References

Abdul Rahman Md. Aroff. 2008. Pendidikan Moral: Teori Etika dan Amalan Moral. Serdang: UPM.

Abū al-Faraj Muḥammad bin Abū Ya‘qūb Isḥāq al-Nadīm. 1996. al-Fihrist. taḥqīq Yūsuf ‘Alī Ṭawīl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu al-Wafā al-Qurashī, ‘Abd al-Qādir bin Abī al-Wafā Muḥammad bin Nuṣr Allāh bin Sālim. t.t.. al-Jawāhir al-Muḍiyyah fi Ṭabaqāt al-Ḥanafiyyah. Karachi: Miz Kutub Khanah Aram Bagh.

Abū Ḥanīfah, al-Nu‘mān bin Thābit. 2001. al-‘Ālim wa al-Muta‘allim. Muḥammad Zāhid bin Ḥasan al-Kawtharī (pnyt). Miṣr: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth.

Ahmad Sunawari Long. 2006. Pengantar Falsafah. Selangor: Penerbit UKM.

al-Albānī, Wahbī Sulaymān Ghāwijī. 1978. Abū Ḥanīfah al-Nu‘mān: Imām al-A’immah al-Fuqahā’. Dimashq: Dār al-Qalam.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2015. Himpunan Risalah. Kuala Lumpur: IBFIM & CASIS.

al-Baghdādī al-Bābānī, Ismā‘īl Bāshā. 1955. Hadiyyah al-‘Ārifīn: Asmā’ al-Mu’allafīn wa Āthār al-Muṣannafīn. j.2. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

al-Ghazali, Muhammad bin Muhamad. 2011. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Jeddah: Dar al-Minhaj.

al-Jurjānī, ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Alī. 2000. al-Ta‘rifāt, ed. Muḥammad Bāsal ‘Uyūn al-Sawd. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Kurdarī, Hāfiẓ al-Dīn bin Muḥammad. 1981. Manāqib Abī Hanīfah. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.

al-Makkī, al-Muwaffaq bin Aḥmad. 1981. Manāqib Abī Hanīfah. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.

al-Ṣaymarī, Abū ‘Abdillah Ḥusayn bin ‘Alī. 1985. Akhbār Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābuh, c.2. T.T.P: ‘Ālam al-Kutub.

al-Tamīmī al-Dārī, Taqī al-Dīn bin ‘Abd al-Qādir. 1983. al-Ṭabaqāt al-Saniyyah fi Tarājum al-Ḥanafiyyah. ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Hilw (pnyt). Riyad: Dār al-Rifa‘ī.

Aymān Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz. 2008. al-Turāth al-Tarbawī fi al-Madhhab al-Ḥanafī, Iskandariyyah: Maktabah al-‘Ilm wa al-Īmān.

Bahagian Pendidikan Guru. 2009. Standard Guru Malaysia. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Guru.

Bertens. K. 2003. Etika dan Moral Untuk Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit UM.

Brockelmann, Carl. 1993. Tārīkh al-Adab al-‘Arabī. Maḥmūd Fahmī Ḥijāzī (terj.). Qaherah: Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb.

Dewan Bahasa dan Pustaka. 2015. Kamus Dewan, Edsi Ekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Foo Say Fooi. 2005. Etika Perguruan Jaminan Peningkatan Profesionalisme. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Gunther, Sebastian. 2005. Ideas, Images, and the Methods of Portrayal: Insights into Classical Arabic Literature and Islam. Leiden: Brill.

Ḥājī Khalīfah, Muṣṭafā bin ‘Abd Allāh. 1982. Kashf al-Ẓunūn. Kaherah: Dār al-Fikr.

Iblāgh, ‘Ināyat Allāh. 1971. al-Imām al-A‘ẓam Abū Ḥanīfah al-Mutakallim. T.T.P.: al-Majlis al-A‘lā li al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohd Anuar Mamat & Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2016b. “Adab Ilmuwan Menurut Imam Abū Ḥanīfah (m.150H): Suntingan Ilmiah, Terjemahan dan Analisis Waṣiyyah Abī Ḥanīfah Li Tilmīdhihi Yūsuf Al-Samtī”, AFKAR 18, Isu 2, , 43-102.

Mohd Anuar Mamat & Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2014. “Adab-adab Guru menurut Imām Abū Ḥanīfah: Kajian terhadap Waṣiyyah Abī Ḥanīfah li Abī Yūsuf”, TAFHIM 7, 97-130.

Mohd Anuar Mamat & Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2010. “Tujuan Pendidikan dan Kaedah Pengajaran Abū Ḥanīfah dalam Kitab al-‘Ālim wa al-Muta‘allim”, AFKAR 11, 129-166.

Mohd Anuar Mamat. 2013. “Meningkatkan Kualiti Amalan sebagai Tujuan Pendidikan Abū Ḥanīfah: Suatu Analisis Perbandingan”, Jurnal Usuluddin 37, 1-32.

Mohd Anuar Mamat, Mohd Manawi Mohd Akib & Basri Husin. 2104. “Prinsip-Prinsip Ahl al-Sunnah dan al-Jamā‘ah: Pengenalan Dan Terjemahan Melayu Waṣiyyah Imam Abū Ḥanīfah”, AFKAR Khas, 1-36.

Mohd Anuar Mamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah & Muhammad Basthami Abdullah. 2015 “Waṣiyyah Abī Ḥanīfah li Ibnihi Ḥammād: Suatu Suntingan Ilmiah dan Terjemahan”, Jurnal Usuluddin 41, 95-123.

Mohd Anuar Mamat. 2016. Pemikiran Pendidikan Imam Abū Ḥanīfah: Kitab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. Kuala Lumpur: CASIS & HAKIM.

Muḥammad Abū Zahrah. t.t.. Abū Ḥanīfah: Ḥayātuhū, wa ‘Aṣruhū wa Ārā’uhū wa Fiqhuhū. Kaherah: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uthmān bin Qaymāz al-Dhahabī. 2005. Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Mashāhir wa al-A‘lām, ed. Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Sezgin, Fuat. 1983. Tārīkh al-Turāth al-‘Arabī. Maḥmūd Fahmī Ḥijāzī (terj.). T.T.P: Idārah al-Thāqafah wa al-Nashr bi al-Jāmi‘ah.

Sharifah Hayaati Ismail Al-Qudsy. 2010. Etika Penjawat Awam Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: DBP.

Yaḥyā Ḥasan ‘Alī Murād. 2003. Ᾱdāb al-‘Ᾱlim wa al-Muta‘allim ‘inda al-Mufakkirīn al-Muslimīn. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Utusan Malaysia, 07 Mei 1995, “Kod Etika Perguruan Kita Sudah Profesional”.

Metro, 21 Jun 2010, “Guru tiada masa untuk keluarga”.

Berita Harian, 20 Julai 2011, “Hukuman guru laku seks melampau ke atas dua murid kekal”.

Berita Harian, 2012, “Guru pukul murid hingga mati”.

Berita Harian, 20 September 2013, “Sikap guru punca ponteng”.

Utusan, 3 Januari 2013, “Guru warga Malaysia ditangkap menipu peniaga berlian di India”.

Sinar Harian, 8 Mac 2013, “Guru ditangkap khalwat dalam semak”.

Malaysiakini, 21 Mei 2015, “MARA siasat dakwaan pelajar hampir buta dirotan guru”.

Harian Metro, 20 Julai 2016, “Guru dipenjara dua tahun kerana memiliki filem lucah dan menyebarkan gambar lucah serta palsu terhadap pemimpin negara”.

Berita Harian, 29 Julai 2016, “Ustaz ditahan kes 3 pelajar tahfiz cedera dirotan”.

Utusan, 6 Ogos 2016, “Skim cepat kaya: 5 guru ditahan”.

Published

2019-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol3no1.26
Published: 2019-06-01

How to Cite

Mamat, M. A. (2019). Etika Perguruan Berasaskan Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah: Kajian Tinjauan Terhadap Tahap Pengetahuan Guru Pendidikan Islam di Selangor: Teaching Ethics Based on Imam Abū Ḥanīfah’s Thought: A Survey Study on the Level of Knowledge of Islamic Education Teachers in Selangor. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 3(1), 1-14. https://doi.org/10.33102/jqss.vol3no1.26

Issue

Section

Articles