Pengaplikasian Displin al-Tahammul dan al-Ada’ ke atas Periwayatan OKU Penglihatan: Kajian Sorotan


Total Views: 761 | Total Downloads: 934

Authors

  • Mohd Nur Adzam Rasdi Universiti Sains Islam Malaysia
  • Ahmad Kamil Jamilin Universiti Sains Islam Malaysia
  • Saiful Azri Sharuddin Universiti Sains Islam Malaysia
  • Sh Md Hafiz Ridzuan Syeikh Mahadi Universiti Sains Islam Malaysia
  • Ahmad Izzuddin Abu Bakar Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.24

Keywords:

Hadis, Periwayatan, OKU Penglihatan, Buta

Abstract

The narration of the hadith of the Prophet is a significant element that would act as a pillar for the establishment of a firm Islamic religion. The narration of the hadith of the Prophet is a significant element that would act as a substantial pillar of Islam. In this field of study, the narration aspects is emphasize with intensity for ensuring the sustainability of its material. Such a deficiency found in a narrator would undoubtedly affect the authenticity of the narration. However, the meant deficiency is not a physical deficiency, but in terms of the narrator’s ‘adalah and dhabt which is the important benchmark of the acceptance of the hadith. The narrators of the hadith among the disabled people are eminent and some of them are visually impaired. The aim of this study is to delve into the perspective of the narration by the visually impaired in terms of Tahammul and al-Ada’. In addition, the study would also cover various aspects of the narration by the visually impaired. The study used a qualitative approach by implementing the text analysis method for the data collection process. The result signifies that those who are deemed as a disabled person is really possessed the potential of making such a great contribution towards the ummah given the opportunity that would certainly suit them.

Abstrak

Ilmu  periwayatan  hadis  nabawi  adalah  salah  satu  elemen  utama  yang  menjadi  platform  tempat  berdirinya agama  Islam  dengan  kukuh.  Di  dalam  displin  ilmu  ini,  aspek  periwayatan  sangat  diberi  penekanan  bagi menjamin  kelestarian  bahan-bahan  yang  diriwayat.  Kecacatan  yang  terdapat  pada  seseorang  perawi  akan menjadi elemen yang mempengaruhi keabsahan sesebuah periwayatan. Namun kecacatan yang dimaksudkan di  sini  bukanlah  kecacatan  fizikal  bahkan  ia  adalah  kecacatan  dari  sudut ‘adalahdan dhabtperawi  yang menjadi  ukuran  bagi  penerimaan  sesebuah  riwayat.  Hakikatnya  kecacatan  fizikal  tidak  menghalang penerimaan  sesebuah  periwayatan.  Telah  tercatat  bahawa  terdapat  barisan  para  periwayat  hadis  dalam kalangan  OKU.  Antaranya  adalah  para  perawi  yang  mempunyai  kecacatan  penglihatan.  Tujuan  kajian  ini adalah untuk meneroka perspektif periwayatan OKU Penglihatan dari  kacamata displin  ilmu al-Tahammul dan  al-Ada’. Di samping itu kajian turut menyentuh beberapa dimensi berkaitan OKU Penglihatan yang berkaitdengan   periwayatan   hadis   nabawi.   Kajian   ini   menggunakan   pendekatan   kualitatif   dengan menggunakan  kaedah  penganalisaan  teks  bagi  proses  pengumpulan  data.Dapatan  kajian  membuktikan bahawa  golongan  yang  dianggap  kurang  upaya  ini  sebenarnya  mempunyai  potensiuntuk  memberi sumbangan besar kepada umah apabila diberikan ruang dan peluang yang sesuai dengan mereka.

References

Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain. 2003.al-Sunan al-Kubra. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Beirut.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002. Sahih al-Bukhari. Dar Ibn Kathir. Damascus.

al-Haitami, Ahmad Ibn Hajar. 2010. Al-Fatawa al-Hadisiyyah. Mustafa al-Babi al-Halabi. Kaherah.

Al-Khatib al-Baghdadi. 1988. Al-Kifayah fi‘Ilm al-Riwayah. Dar al-Kutub al-Ilmiah Beirut.

Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. 2008. Usul al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahu. Dar al-Fikr. Beirut.

Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. 1998. Taqrib ‘Ulum al-Hadis.Terbitan bersama Tadrib al-Rawi. al-Maktabah al-‘Ilmiyyah. Madinah.

Al-Qadhi Iyadh bin Musa. 1970. al-Ilma’ ila Usul al-Riwayah wa Taqyid al-Sama’. Cetakan pertama Dar al-Turath.

Al-Ramahurmuzi, al-Hasan bin ‘Abd al-Rahman. 1984. Al-Muhaddith al-Fasil Bayna al-Rawi wa al-Wa’iy. Dar al-Fikr. Beirut.

Al-Sakhawi,Muhammad bin ‘Abd al-Rahman. 2004.Fath al-Mughith Syarah Alfiyyah al-Hadis. Dar al-Manahij. Makkah.

Al-San’ani, Muhammad bin Ismail. 2008. Taudhih al-Afkar li Ma’ani Tanqih al-Anzhar. Maktabah al-Salafiyyah. Madinah al-Munawwarah.

Al-Suyuti, Jalaluddin bin Abd al-Rahman. 1998. Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi.Maktabah Nazar Mustafa al-Baz. Makkah al-Mukarramah

Al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad. 2008. Al-Mu’jam al-Kabir. Maktabah Ibn Taimiyyah.

Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. 2001. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari.Riasah Idarah al-Buhuth al-Ilmiyyah a al-Irsyad. Arab Saudi.

Ibn Faris, Ahmad Abu al-Husayn. 1979. Mu’jam Maqayis al-Lughah. Dar al-Jayl. BeirutIbn Manzhur, Jamaluddin Muhammad al-Ifriqi al-Misri. Lisan al-‘Arab. Dar Sadir. Beirut.

Ibn Kathir, Isma’il bin Abi Hafs. 2013.Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis.Al-Miman li al-Nashr wa al-Tawzi’. Riyadh.

Ibrahim Mustafa. 1999.Mu‘jam al-Wasith. Edisi ke-5. Cetakan Da’irah al-Maʻarif, Mesir.

Ibn al-Salah. 2010. Muqaddimah Ibn al-Salah fi Ulum al-Hadis. Abdullah bin al-Mansyawi (pnyt). Dar al-Hadis Kaherah.

Ibn al-Athir, Majid al-Din al-Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad. 1963. Jami’ al-Usul fi Ahadis al-Rasul. Muhammad Hamid (pnyt). Maktabah Dar al-Bayan.

Mahmud al-Tahhan. 2010. Taysir Mustalah al-Hadis. Maktabah li al-Tauzi’. Riyadh.

Muaffiq bin Abdillah. 1993. Tawtheeq al-Nusus wa Dhabtuha ‘Inda al-Muhaddithin. Al-Maktabah al-Makkiyyah.

Nur al-Din ‘Itr. 1997. Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis. Cetakan ke-3. Dar al-Fikr. Dimashq.

Subhi al-Salih.1988. Ulum al-Hadis wa Mustalahuh. Dar al-‘Ilm li al-Malayin. Beirut.

Published

2018-12-15
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol0no0.24
Published: 2018-12-15

How to Cite

Rasdi, M. N. A., Jamilin, A. K., Sharuddin, S. A., Syeikh Mahadi, S. M. H. R., & Abu Bakar, A. I. (2018). Pengaplikasian Displin al-Tahammul dan al-Ada’ ke atas Periwayatan OKU Penglihatan: Kajian Sorotan. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 36-46. https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.24

Issue

Section

Articles