Penggunaan Teknologi Multimedia (PTM) Dalam Kursus Qiraat: Kajian Terhadap Pelajar Program Qiraat Di Darul Quran, JAKIM

The usage of Multimedia technology in teaching Qiraat Course: A study on Qiraat programme Students’ in Darul Quran


Total Views: 155 | Total Downloads: 144

Authors

  • Hayati Hussin Universiti Sains Islam Malaysia
  • Muhammad Hafiz Saleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Abdul Rahim Ahmad Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Abd Rahman Abd Ghani Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • Nur Zainatul Nadrah Zainol Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no2.202

Keywords:

Darul Quran, JAKIM, Penggunaan Teknologi Multimedia, Pengajaran dan Pembelajaran, Qiraat

Abstract

The use of multimedia technology in the education sector has the potential to produce students who are knowledgeable, skilled, and competitive, in line with the current pace of technological advancement in the twenty-first century. The variety of multimedia technology used in teaching and learning methods has the potential to produce Quranic generation who excel in various fields. The existence of Covid-19 virus leads the world community, including Malaysia, towards a more comprehensive use of digital technology which indirectly causes a digital surge in Malaysia. This cause the usual face to face teaching and learning of qiraat courses to be changed to online or virtually. The purpose of this study is to investigate the use of multimedia technology in the science of qiraat courses among qiraat students in Darul Quran, JAKIM. This study is a qualitative study in the form of a case study through focus group interviews (FGD). This method is used because it meets the objectives of the study. According to the study's findings, most students are very knowledgeable about the use of multimedia technology in qiraat classes. The results of the study show that most students have a high level of knowledge related to the use of multimedia technology in the qiraat courses, which is 14 out of 20 students, representing 70% of the total number of students. As for the rest of the students, 6 out of 20 people representing 30% said they lack exposure to using multimedia technology. Further, most of the students have high skills related to the use of multimedia technology in the qiraat course which is 14 out of 20 students which represents 70% of the total number of students. As for the rest of the students, 6 out of 20 people representing 30% said they were not good at mastering the use of multimedia technology. Among the main challenges faced by students using multimedia technology are internet access constraints and lack of infrastructure. This statement is supported by the findings of the FGD with the students which is 19 out of 20 students which represents 95% of the total number of students. As for the rest of the students, 1 person representing 5% said there were no constraints in using multimedia technology. This study gives important implications to Darul Quran, public and private universities and tahfiz institutions in Malaysia towards the formation of a more robust and quality Quranic generation in mastering the Quranic memorization.

Abstrak

Seiring dengan perkembangan semasa teknologi abad ke-21 ini, penggunaan teknologi multimedia (PTM) dalam sektor pendidikan berpotensi untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan, berkemahiran serta berdaya saing. Kepelbagaiaan PTM dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran   mampu melahirkan jenerasi al-Quran yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Kewujudan virus Covid-19 seakan-akan mengasak masyarakat dunia termasuk Malaysia ke arah penggunaan teknologi digital secara lebih menyeluruh yang secara tidak langsung menyebabkan satu lonjakan digital di Malaysia. Kaedah pengajaran dan pembelajaran kursus qiraat secara bersemuka ditukarkan secara atas talian atau maya. Justeru kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan PTM dalam kursus qiraat, kajian terhadap pelajar program qiraat di Darul Quran, JAKIM(DQ). Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang berbentuk kajian kes melalui temu bual kumpulan fokus(FGD) digunakan kerana ia menepati objektif kajian. Hasil kajian kebanyakkan pelajar mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan PTM dalam kursus qiraat. Terdapat  14 daripada 20 orang pelajar iaitu mewakili 70% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Adapun baki pelajar pula iaitu 6 daripada 20 orang mewakili 30% mengatakan mereka kurang pendedahan untuk menggunakan PTM. Kebanyakkan pelajar mempunyai kemahiran yang tinggi berkaitan PTM dalam kursus qiraat. Terdapat  14 daripada 20 orang pelajar iaitu mewakili 70% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Adapun baki pelajar pula iaitu 6 daripada 20 orang mewakili 30% mengatakan mereka kurang mahir untuk menguasai PTM. Di antara cabaran utama yang terpaksa dihadapi oleh pelajar menggunakan PTM ialah kekangan capaian internet dan kekurangan prasarana. Pernyataan ini disokong dengan dapatan FGD bersama pelajar iaitu terdapat  19 daripada 20 orang pelajar iaitu mewakili 95% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Adapun baki pelajar pula iaitu 1 orang mewakili 5% mengatakan tiada kekangan dalam menggunakan PTM. Kajian ini memberi implikasi penting kepada Darul Quran, Universiti awan dan swasta serta Intitusi pengajian Tahfiz di Malaysia secara umumnya ke arah pembentukan generasi al-Quran yang lebih mantap dan berkualiti dalam menguasai hafazan al-Quran.

 

References

Abdul Majeed, A.B. (1999). Multimedia dan Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Kiflee, C.S., Hassan, S.A., Khalid, F., Maaulot, N. & Yusof, R. (2021) Analisis Keberkesanan Kaedah Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Pelajar Pintar dan Berbakat. Jurnal Personalia Pelajar 23(2), 129-136.

Hussin, H., Ahmad, A.R., Abd Ghani, A.R., Saleh, M.H. & Zainol, N.Z. N., (2022) Students’ Perceptions toward The Usage of Technology As Medium For T & L of Qiraat During Covid-19: A Case Study on Undergraduate Students At Universiti Sains Islam Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(8), 878 – 885.

Hussin, H. (2022). Dimensi Pelajar Terhadap Penggunaan Medium Teknologi Dalam Kursus Hafazan Al-Quran Semasa Covid-19: Kajian Terhadap Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Jurnal Qiraat, 5(1), 27-36.

Hussin H, Ahmad, A.R., Daud, Z & Ibrahim, M.L. (2016). Justifikasi Qiraat Di Dalam Manuskrip Ta‘mim Al-Manafi‘ Bi Qiraat Al-Imam Nafi‘ Karangan Al-Tarmasi, Jurnal al-Turath, 1(2), No.52.

M. Razali, M. A (2017). Khilaf Qiraat Mutawatirah: Satu Analisa Pada Ayat Haid Dari Aspek Peranan, Perkaitan Dan Pertalian Pada Hukum Fiqh, Journal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 14(83).

Abdullah, N.Q & Ali, H. (2010). Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia(2-7).

Hussin, R. (2020). Pembelajaran Dalam Talian Sebagai Norma Baharu. (https://www.usim.edu.my/ms/berita/in-our-words-ms/pembelajaran-dalam-talian-sebagai-norma-baharu/).

M. Noor, S.F., & M. Arif, S. (2002). Pendekatan Multimedia Dalam Perisian Kursus Kisah Teladan Wanita Islam. Tesis, Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, UKM.

Mohid, S.T., Ramli, R., A. Rahman,K. & Shahabudin, N.N., (2018). Teknologi Multimedia Dalam Pendidikan Abad 21. 5th International Research Management & Innovation Conference (5th IRMIC 2018).

Daud, Z & Abdullah, M. (2014). Keberkesanan Kurikulum Qiraat Di Kalangan Pelajar Darul Quran: Satu Tinjauan Awal. E – Journal Of Arabic Studies And Islamic Civilization. 1, 169-180.

Daud, Z., (2015). Pembelajaran Kurikulum Qiraat: Satu Kajian terhadap Persepsi Pelajar Syukbah Qiraat di DQ dan MTQN. Jurnal Sultan Alauddin Shah. 2(1), 1-8.

Daud, Z., (2018). Pengajian Qiraat Di Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, Usim: Analisis Terhadap Tahap Kefahaman Qiraat. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa (Jfatwa). 288-300.

Lateh, N., Osman, M.R. & Din, G. (2022). Historiografi Penubuhan Program Plus Tahfiz di Universiti Teknologi MARA berpandukan Model ADDIE. Journal of Contemporary Islamic Studies. 8(1), 189-206. https://doi.org/10.24191/jcis.v8i1.9.

Vaughan, T. (2008). Multimedia : Making It Work. New York: McGraw- Hill Tecnology Education.

Mat Deris, Z. (2006). Keberkesanan Penggunaan Multimedia dalam Pengajaran Aqidah Tingkatan 2. Latihan Ilmiah, Universiti Malaya.

Muhammad Isma'il, S. (1999). Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha. Dar al-Salam. Kaherah.

Muhammad, A., & Qayyum, Z. (2012). E-Hafiz: Intelligent System to Help Muslims in Recitation and Memorization of Quran. Life Science, Retrieved from http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0901/080_8204life0901_534_541.pdf.

Qabah, A.H, (1999). Al-Qiraat al-Qur'aniyyah Tarikhuha, Thubutuha. Hujjiyatuha wa Ahkamuha. T.tp. Dar al-Arab al-Islamiy. Beirut.

Published

2023-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol7no2.202
Published: 2023-12-01

How to Cite

Hussin, H., Saleh, M. H., Ahmad, A. R., Abd Ghani, A. R. ., & Zainol, N. Z. N. . (2023). Penggunaan Teknologi Multimedia (PTM) Dalam Kursus Qiraat: Kajian Terhadap Pelajar Program Qiraat Di Darul Quran, JAKIM: The usage of Multimedia technology in teaching Qiraat Course: A study on Qiraat programme Students’ in Darul Quran. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 7(2), 39-51. https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no2.202

Issue

Section

Articles