Eksplorasi Kontekstual Bagi Pengukuhan Hafazan Ayat Mutashabihat Lafaz Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz

Contextual Exploration to Strengthen Memorisation of Mutashabihat Lafaz Verses Among Tahfiz Students


Total Views: 72 | Total Downloads: 60

Authors

  • Abd Muhaimin Ahmad Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no2.198

Keywords:

Mutashabihat Lafaz, Tafsir al-Quran, Kontekstual Ayat, Hafazan al-Quran, Pelajar Tahfiz

Abstract

Ayat mutashabihat lafaz merupakan ayat al-Quran yang berulang dengan lafaz yang hampir sama tetapi berbeza sama ada secara pendahuluan (taqdim) atau pengakhiran (ta’khir), penambahan (ziyadah) atau pengurangan (naqs) dan penukaran (ibdal) huruf atau kalimah. Mutashabihat lafaz yang berlaku ini sering berlaku dalam satu kisah yang sama di dalam al-Quran, namun ia berbeza dari sudut surah dan juga ayat. Isu ini menuntut kepada kajian terpeinci dari sudut perbezaan kontekstual (siyaq) dalam memahami pentafsiran ayat-ayat mutashabihat lafaz tersebut. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk menganalisis aspek kontekstual dalam memahami pentafsiran perbezaan lafaz dan kalimah yang berlaku di dalam ayat-ayat mutashabihat lafaz terpilih. Kajian ini dibina berdasarkan metodologi kualitatif yang menggunakan kaedah pemerhatian dalam memilih sebahagian ayat-ayat mutashabihat lafaz sebagai bahan kajian dan seterusnya menggunakan kaedah analisis teks terhadap kitab-kitab tafsir dan karya-karya berkaitan dalam mengenal pasti aspek kontekstual dalam memahami pentafsiran yang mendasari  perbezaan yang berlaku dalam ayat-ayat tersebut. Antara dapatan penting kajian ini ialah terdapat beberapa jenis kontekstual yang mempengaruhi perbezaan lafaz dalam ayat-ayat mutashabihat lafaz iaitu; kontekstual umum yang dibawa oleh surah, kontekstual khas yang dibawa oleh potongan tema kumpulan ayat dan kontekstual khusus dibawa oleh sesuatu ayat. Pemahaman kontekstual ini dapat membantu secara khusus pelajar aliran tahfiz yang menghadapi kesukaran dalam mengingati ayat–ayat mutashabihat lafaz yang memerlukan kaedah khusus untuk mengingatinya, di samping ia dapat membantu umat Islam secara umumnya dalam memahami makna perbezaan lafaz ayat al-Quran melalui perbezaan kontekstual yang berlaku.

References

Al-Quran.

Abdul Fattah, a.-M. (2008). Nazariah al-Siyaq al-Qur`ani. Amman: Dar Wa`il.

Abdul Rahman, J. (2006). al-Iqaz li Tazkir al-Huffaz bi al-Ayat al-Mutashabihah al-Alfaz. Makkah: Dar Tibah al-Khadra'.

Ahmad, A. M., Musa, M. A., Saleh, M. H., Alias, N., & Muhammad, K. A. (2022). Tahfiz Education in Malaysia: Issues and Problems in Memorising Quranic Mutashabihat Verses and its Solution. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(1), 76–84.

Ahmad, A., Saleh, M., Musa, M., Alias, N., & Muhammad, K. (2021). [Methods of Memorizing Mutashabihat Verses: Study on Darul Quran, JAKIM and Department of al-Quran and al-Qiraat KUIS] Kaedah Menghafaz Ayat Mutashabihat di Kalangan Pelajar Tahfiz: Kajian di Darul Quran JAKIM dan Jabatan al-Quran dan al-Qiraat KUIS . Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 77-85. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/525.

al-Gharnati, A. (t.t). Milak al-Ta'wil. Beirut: Dar Kutub al-`Ilmiyyah.

al-Hunain, F. (2008). al-Dhabt bi al-Ta'qid li al-Mutashabih al-Lafzi fi al-Qur`an al-Majid. Riyadh.

al-Iskafi, M. (2001). Durrah al-Tanzil wa Ghurrah al-Ta'wil. Makkah al-Mukarramah: Ma'had al-Buhuth al`Ilmiyyah.

al-Kirmani, M. (t.t.). Asrar al-Tikrar fi al-Qur`an. Kaherah: Dar al-Fadhilah.

al-Maraghi, A. (1946). Tafsir al-Maraghi. Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba`ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

al-Qalmuni, A. (1992). `Aun al-Rahman fi Hifz al-Qur`an. Kaherah: Maktabah al-Turath al-Islamiy.

al-Razi, M. (1999). Mafatih al-Ghaib. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-`Arabiy.

al-Sabt, K. (1994). Qawai`d al-Tafsir. Madinah: Dar Ibn `Affan.

al-Samirra`ie, M. (2005). Dirasat al-Mutashabih al-Lafzi Min Ayi al-Tanzil fi Kitab Milak al-Ta’wil. Amman: Dar `Ammar.

al-Tobari, M. (2000). Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayi al-Qur`an. Beirut: Muassasah al-Risalah.

al-Warraqi, A. (2005). Ighathah al-Luhfan fi Dabti Mutashabihat al-Qur'an. Alexandria: Dar al-Iman.

al-Zarkashi, M. (2006). al-Burhan fi `Ulum al-Qur`an. Kaherah: Dar al-Hadith.

al-Zawawi, Y. (2007). Dalil al-Huffaz fi Mutashabih al-Alfaz. Kaherah: Maktabah al-Sunnah.

Basmeih, A. (2010). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Dash, N. (2008). Context and Contextual Word Meaning. SKSE Journal of Theoretical Linguistic, 21-31.

http://www.skase.sk/Volumes/JTL12/pdf_doc/2.pdf.

Ibn Asyur, M. (1984). al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunisia: Dar Shahnun.

Ibn Faris, A. (t.t.). Mu’jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar al-Jail.

Ibn Kathir, I. (2006). Tafsir al-Qur`an al-`Azim. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Manzur, M. (1994). Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir.

Jama`ah, B.-D. (1990). Kasyf al-Ma`ani fi al-Mutashabih min al-Mathani. Karachi: Jami`ah al-Dirasat al-Islamiyyah.

Jamal, I., Junaidi, J., Mohd Ghazali, N., Mohd, R., Ahmad, H., & Abd Salam, R. (2015). Makna Kontekstual Kalimah “Basir” dan Pecahannya Dalam Sahih al-Bukhari. International Conference on Application of Asmaul Husna in Innovation 2015 (hlm. 106-114). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

https://www.researchgate.net/publication/296276785_Makna_Kontekstual_Kalimah_Basir_dan_Pecahannya_Dalam_Sahih_al-_Bukhari.

Mahmud, a.-M. (2008). Nazariah al-Siyaq al-Qur`ani. Amman: Dar Wa`il.

Shukri, A., & al-‘Auratani, F. (2013). I`anah al-Murid li Hifzi al-Qur`an al-Majid. Amman: Jam’iyyah al-Muhafazah ‘ala al-Qur’an al-Karim.

Published

2023-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol7no2.198
Published: 2023-12-01

How to Cite

Ahmad, A. M. (2023). Eksplorasi Kontekstual Bagi Pengukuhan Hafazan Ayat Mutashabihat Lafaz Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz: Contextual Exploration to Strengthen Memorisation of Mutashabihat Lafaz Verses Among Tahfiz Students. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 7(2), 138-151. https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no2.198

Issue

Section

Articles