Nilai Murni Dalam Modul Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU)

Noble Values in General Education Subject (MPU) Module


Total Views: 171 | Total Downloads: 143

Authors

  • Noor Syahida Md Soh Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil
  • Faridah Mohd Sairi Universiti Teknologi MARA
  • Mohd Annas Shafiq Ayob Universiti Teknologi MARA

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.180

Keywords:

Nilai Murni, Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU), ATLAS.ti

Abstract

In line with the Malaysian government's aspiration to strike a balance between akhlaq and knowledge aspects in Malaysia's education plan, the implementation of the General Education Subject (MPU) courses in Higher Education Institutions is seen as one of the noblest efforts to foster values and ethics and national identity in Malaysian youth. However, the discussion of the role of higher education institutions in producing good graduates and higher skills has become an issue for the marginalization of value application among university students, where the university has been considered a "factory" to produce hundreds of thousands of journals and graduates. Thus, an analysis of four modules of the MPU U1 course for Bachelor's Degree offered at Universiti Teknologi MARA (UiTM) was carried out to discuss what good values are applied to the students through the module. A descriptive analysis conducted using ATLAS.ti9 software found 40 noble value codes in all four MPU course modules. The comparison of the 40 new noble values codes was based on 16 noble values outlined in the National Education Philosophy. 26 new noble value codes have been discovered through this study. In conclusion, the noble values found in this MPU course module are to foster national identity and inculcate good and moral values into the students. Therefore, the application of noble values related to this course should be emphasized and become the main objective of the delivery of the course.

Abstrak

Selaras dengan hasrat kerajaan Malaysia dalam mencapai imbangan di antara aspek akhlak dan ilmu dalam pelan pendidikan Malaysia, pelaksanaan kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU) di institusi pengajian tinggi dilihat sebagai salah satu usaha yang sangat murni untuk memupuk nilai dan etika serta identiti nasional dalam diri remaja di Malaysia. Namun, perbincangan mengenai peranan institusi pengajian tinggi bagi menghasilkan graduan yang baik dan berketerampilan tinggi telah menjadi isu kepada peminggiran penerapan nilai dalam kalangan pelajar universiti di mana niversiti telah di anggap sebagai “kilang” bagi menghasilkan beratus ribu jurnal dan graduan. Justeru, analisis terhadap empat modul kursus MPU U1 bagi Ijazah Sarjana Muda yang ditawarkan di Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah dijalankan bagi membincangkan apakah nilai murni yang diterapkan kepada pelajar melalui modul tersebut. Analisis deskriptif yang telah dijalankan menggunakan perisian ATLAS.ti9 menemui 40 kod nilai murni dalam keempat-empat modul kursus MPU.  Perbandingan bagi 40 kod nilai murni baharu tersebut telah dibuat berdasarkan kepada 16 nilai murni yang digariskan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terdapat 26 kod nilai Murni baharu yang telah ditemui melalui kajian ini. Kesimpulannya, nilai murni yang terdapat di dalam modul kursus MPU ini adalah bagi mencapai matlamat untuk memupuk jati diri kebangsaan serta penanaman nilai-nilai murni dan moral ke dalam diri pelajar. Justeru, penerapan nilai-nilai murni yang terkait dengan kursus yang ditawarkan ini perlu ditekankan dan menjadi matlamat utama penyampaian kursus tersebut.

 

References

Al-Quran

Al-Hadis

Adlina Abdul Khalil, Mohamad Khairi Hj. Othman, & Mohd. Kasri Saidon. (2020). Memacu Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0: Penerapan Nilai-nilai Islam dan Inovasi dalam Pengajaran di Institusi Pengajian Tinggi. Islāmiyyāt, 42(Khas), 13–20. http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/article/view/40592

Ateerah Abdul Razak, Shahriman Abu Bakar, Nur Azuki Yusuff, Noor Hisham Md Nawi, & Burhan Che Daud. (2022). Nilai toleransi dalam Mata Pelajaran Umum Menurut Perspektif Pelajar. Borneo International Journal, 5(1), 1–7.

Che Hussain, F., & Abdul Kadir, F. A. (2018). Sumbangan Pengajian Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Terhadap Pembentukan Hati Budi Mahasiswa di Instutisi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Journal of Al-Tamaddun, 7(1), 15–35. https://doi.org/10.22452/jat.vol7no1.2

Ibnu Khaldun & Franz Rosenthal. (1967), The Muqaddimah: An Introduction to History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Kementerian Pengajian Tinggi. (2016). Garis Panduan Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) Edisi Kedua.

Luqman Arif Abdul Karim. (2019). Dua kursus wajib baharu UA | Nasional | Berita Harian. Retrieved November 28, 2019, from 25 September 2019 website: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/09/611033/dua-kursus-wajib-baharu-ua

Mohamad Khairi Othman. (2013). Penerapan Nilai Murni dalam Pengajaran dan Hubungannya dengan Penghayatan Nilai Murni dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah (Vol. 26).

Mohamad Khairi Othman. (2016). Development of Akhlaq and Values in Students: What is the Suitable Application Technique? The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 849–855. https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.119

Mohammad Muslihuddin Syah Haji Mustafa. (2014). Penerapan Nilai Akhlak Dalam Menjana Pembangunan Belia. Seminar Pendidikan Usuluddin Ketiga Peringkat Serantau Penerapan, 1–16.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohd Isa Hamzah, & Asnuurien Najma Ahmad. (2006). Pembentukan Modal Insan Melalui Kursus Pengajian Umum Di Institut Pengajian Tinggi Awam Dan Politeknik. Https://Www.Academia.Edu/18901781/, 209–218.

Nor Hayati Fatmi Binti Talib, Bani Hidayat Bin Mohd Shafie, Mohd Huzairi Bin Awang @ Husain, Hajarul Bahti Binti Zakaria, Nabiroh Binti Kassim, & Prof. Madya Dr Ab. Halim Bin Tamuri. (2010). Pendidikan Tamadun Islam Dalam Menangani Berbilang Budaya di Malaysia, Satu Tinjauan. International Conference on Learner Diversity ICELD 2010, (October), 182–193.

Norazri Mohd Zaidin. (2015). Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Ke Arah Pembentukan Sahsiah Pelajar Di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. In Dissertation.

Nurazidawati Mohamad Arsad, & Kamisah Osman. (2019). Penerapan nilai murni melalui interaksi T-A-M dan kitaran pengajaran 5E dalam modul tauhidik STEM kids. Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 44(1), 67–82

Othman Talib. (2019). Analisis Data Kualitatif dengan Atlas.ti8 Penerangan Lengkap Langkah Demi Langkah. Serdang: Universiti Putra Malaysia, 21-45.

Saharia Haji Ismail. (2015). Pembangunan Insan Dalam Falsafah. Journal of Human Capital Development, 8(2), 83–100.

Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Mohamad Fuad Ishak, & Shazarina Zdainal Abidin. (2018). Konsep Penerapan Dan Penghayatan Nilai-Nilai Murni Berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ). Conference: International Conference On Moslem Society 2018, (May), 1–13.

Siti Norlina, M., & Mohd Nasir, R. (2004). Pemupukan Akhlak Muslim Menurut Pandangan Ibnu Miskawayh. Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 1–11. Retrieved from http://repo.uum.edu.my/1855/1/31.pdf

Published

2023-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol7no1.180
Published: 2023-06-01

How to Cite

Md Soh, N. S., Mohd Sairi, F., & Ayob, M. A. S. . (2023). Nilai Murni Dalam Modul Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU): Noble Values in General Education Subject (MPU) Module. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 7(1), 66-78. https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.180

Issue

Section

Articles