Pendidikan Islam Pemangkin Modal Insan OKU Muslim


Total Views: 1060 | Total Downloads: 955

Authors

  • Izuli Dzulkifli Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Asmawati Suhid Universiti Putra Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol2no2.17

Keywords:

Pendidikan Islam, Orang Kurang Upaya, Modal Insan

Abstract

A balanced human capital from physical and spiritual aspects are the most important asset in the development of a country. Formerly the People with Disabilities (OKU) were considered as those who are unable to contribute to the development of country and merely expected help from others. But now, the view is no longer relevant, even people with disabilities cannot miss in developing countries even they experienced physical and sensory disabilities. Their disability cannot be likened to a typical human being capable of contributing to national development through physical and intellectual skills. Hence, this paper focuses on the aspect that Muslims OKU can achieved to be a human capital in the development of the country. The main aspect that needs to be developed to produce human capital is the spiritual aspects through Islamic Education. The goal of Islamic Education is not only to cultivate faith in God, but also to develop moral character, attitudes and values for the Muslims OKU. The goal is very important so that they are able to meet the challenges of world development in the future. Through spiritual development, they will always enthusiastic and seek to develop themselves despite of diversity in disabilities. As a measure and strategy to develop human capital of the Muslim OKU, it is supposed governance of Islamic Education for those groups need to be empowered. The curriculum adjustment, the production of skilled instructors, accessibility and research and development activities need to be enhanced to ensure the teaching and learning objectives of Islamic Education for Muslim OKUs are achieved.

Abstrak

Modal insan yang seimbang dari aspek fizikal dan spritual merupakan aset terpenting dalam pembangunan sesebuah negara.Dahulunya golongan Orang Kurang Upaya (OKU) dianggap sebagai golongan yang tidak mampu menyumbang kepada pembangunan negara dan cuma mengharap belas ihsan semata-mata. Namun kini, pandangan  tersebut  tidak  lagi  relevan, bahkan golongan OKU  tidak  boleh  ketinggalan  dalam membangunkan negara walaupun  mereka  mengalami  ketidakupayaan dari sudut fizikal dan pancaindera. Ketidakupayaan  mereka  tidak  boleh  disamakan  seperti  insantipikal  yang  mampumenyumbang  kepada pembangunan negara melalui kemahiran fizikal dan intelektual. Justeru, kertas kerja inimemfokuskanaspek yang  mampu  dicapaioleh  OKU  Muslim untuk  menjadi  modal  insan  dalam  pembangunan negara. Aspek utama yang perlu dibangunkan bagi menghasilkan modal insan OKU Muslim adalah aspek spiritual melalui Pendidikan  Islam. Matlamat  Pendidikan  Islam  bukan  sahaja memupuk  keimanan  kepada  Tuhan,  bahkan membentuk akhlak, sikap serta nilai-nilai murni bagi OKU Muslim. Matlamat tersebut amat penting supaya mereka mampu mengharungi  cabaran  perkembangan  dunia  pada  masa  hadapan.Melalui  pembangunan spiritual  dan  rohani,mereka akan bersemangat  dan  berusaha  memajukan  diri  walaupun mengalami kepelbagaian  ketidakupayaan.Sebagai  langkah  dan  strategi  untuk  membangunkan  modal  insan  OKU Muslim, seharusnya urus tadbir Pendidikan  Islam bagi golongan tersebut perlu diperkasakan. Penyesuaian kurikulum, penghasilan tenaga pengajar mahir, kebolehaksesan serta aktiviti penyelidikan dan pembangunan perlu dipertingkatkanbagi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi OKU Muslim tercapai.

 

References

Abdullah Ishak. 1995. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ab. Aziz Mohd Zin et al. 2009. Dakwah Islam Terhadap Orang Kurang Upaya. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Abdul Rahman b Ahmad. 2006. Pembangunan Modal Insan: Apa dan Kenapa dalam Konteks Organisasi di Malaysia. Alor Star: Human Resources Academy. Hlm: 12 –13.

Abdul Rahman Umdirah. 1995. Membentuk Insan Kamil-Motivasi Pendidikan Islam (Terj.).Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. 1978. Islam and Secularisme. Kuala Lumpur.: Muslim Youth Movement of Malaysia.

Al-Syaibani, Umar Muhammad al-Toumi. 1975. Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah. Libya: Al-Mansya’ah al-Sya’biyyah li al-Nasyr wa al-Tawzi’ wa I’lam.

Dasar Pendidikan Kebangsaan. 2012. Kementerian Pelajaran Malaysia (Edisi Ketiga).

El-Muhammady, Muhammad Uthman. 1987. Islamic Solutions to the Spiritual and Moral Crisis of Present Day Society. Jurnal Pendidikan Islam2 (5): 73-86.

Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar dan Norasuzaini Sujak. T.th. Sokongan Dan Halanagan Yang Dihadapi Pelajar-Pelajar Kurang Upaya di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. ISBN: 1985-5826. AJTLHE, Vol1, No 2, 18-29.

Ibn Khaldun. 1962. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Terj. Pulau Pinang: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Noor &Muhammad Azham, 2000. Takkan Melayu Hilang Di Dunia. Subang Jaya: Pelanduk Publication (M) Sdn.Bhd.

Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2008. “Bantulah dan Hormatilah OKU.” Atas talian: http://realitioku.blogspot.com/2008/01/bantulah-hormatilah-oku.html (1 Januari 2009).

Jamila K.A. Mohamed. 2005. Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa, Pahang: PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

Mohd. Shuhaimi bin Haji Ishak & Osman Chuah Abdullah. 2013. Islamic Education in Malaysia: A Study of History and Development. Journal Religious Education. Volume 108, Issue 3. Pages 298-311.

Mohd Yusuf Ahmad. 2002. Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Nasir Ahmad Abu Zariq. 2002. Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asalibuha. Amman, Jordan: Dar al-Bashir.

Sargit Singh Gill. 2006. “Hubungan Etnik Di Malaysia Ke Arah Pembentukan Masyarakat Berintegrasi” dalam Dr. Zaid Ahmad, et al, Hubungan Etnik. Selangor: Oxford Fajar. Hlm. 20.

Sargit Singh Gill. 2007. Dewan Masyarakat, Mac: 22-23.Shaikh Abdul Mabud. 1999. Can Education be Destructive?(Editorial). Muslim Education Quarterly 16 (2): 1-3.

Undang-Undang Malaysia. Akta 685. Akta Orang Kurang Upaya. 2008.

Zawawi Haji Ahmad. 1996. Sains Dalam Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yusuf Qardhawi. 1980. Manhaj At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hassan al-Banna.Terj. Jakarta: Bulan Bintang.

Published

2018-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol2no2.17
Published: 2018-12-01

How to Cite

Dzulkifli, I., & Suhid, A. (2018). Pendidikan Islam Pemangkin Modal Insan OKU Muslim. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 2(2), 37-45. https://doi.org/10.33102/jqss.vol2no2.17

Issue

Section

Articles