Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM)

Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM)


Total Views: 314 | Total Downloads: 460

Authors

  • Abdul Hadi Sulaiman
  • Hasnurol Hashim
  • Zuraini Yaakub
  • Aisah Hasmam
  • Abd Razak Abu Chik
  • Mohd Muhsinul Nidzam Abdullah
  • Sohaina Mohd Salleh
  • Wan Ali Akbar Wan Abdullah Mr.

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no2.167

Keywords:

Tahap pengetahuan, Akidah, Ahli Sunnah Wal Jamaah, guru, pelajar

Abstract

Issues of Islamic aqeedah is of great concern nowadays particularly among the younger generation. Their wavering belief as Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) will eventually drag them into heretical beliefs and apostasy if not given due attention. Regardless of sound religious education that the youngsters received, they are still vulnerable to deviant religious teachings due to easy access of information through digital networks. Hence, there is a need to identify the level of knowledge and understanding of students at Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM) on their Sunni Islam practices. The need is in concordance with teachers being regarded as icons as well as important representatives to impart their knowledge to the community. This paper is a quantitative study using sampling approach to identify and present statistic report on level of knowledge on Sunni Islam belief among IPGKRM students. The data is collected through online distribution of questionnaire instruments. The results of the analysis found that the mean value score for level of knowledge on Sunni Islam belief among the respondents was 637.3 / 165.0 = 3.86. The finding shows a high level of Sunni Islam knowledge among the IPGKRM students. The study further shows highest score on level of knowledge related to belief on the prophets. Thus, this study implicates that IPGKRM campus students need to have strong mastery of Sunni Islam knowledge to ensure their capability in imparting knowledge on ASWJ to the community in future

Abstrak

Isu akidah dalam kalangan generasi muda semakin membimbangkan. Pegangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang goyah akan menyeret mereka dalam kancah ajaran sesat dan jenayah murtad.  Walaupun sebahagian generasi muda mendapat pendidikan yang mantap, namun mereka masih terdedah dengan ajaran agama yang menyeleweng berikutan mudahnya memperoleh informasi menerusi rangkaian digital.  Oleh itu, terdapat keperluan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan pemahaman pelajar IPGKRM terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) sejajar guru sebagai ikon serta ejen penting dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pesampelan bertujuan bagi melaporkan secara statistik mengenai tahap pasti tahap pengetahuan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam kalangan pelajar IPGKRM. Tatacara kutipan data dilakukan dengan pengedaran instrumen soal-selidik secara dalam talian. Hasil analisis mendapati bahawa nilai min skor bagi tahap pengetahuan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam kalangan pelajar adalah 637.3 / 165.0 = 3.86. Keadaan ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah pelajar IPGKRM berada pada tahap yang tinggi. Kajian ini turut mendapati tahap pengetahuan berkaitan aspek keimanan kepada rasul merupakan skor yang tertinggi. Implikasi kajian ini mencadangkan supaya semua pelajar kampus IPGKRM perlu menguasai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah sehingga mampu menjadi jambatan untuk menyampaikan manhaj pemikiran Ahli Sunnah Wal Jamaah kepada masyarakat luar pada masa akan datang.

References

Al-Quran

Abdullaah Jalil. 2022. Matan Ummu al Barahin dan Pengenalan Ahli Sunnah dan Jamaah. Wisdom Publication: Negeri Sembilan.

Ab. Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. 2021. Ilmu Tauhid. Pustaka Salam: Selangor.

Ahmad Johari Sihes, Abdul Rahim Hamdan, Jamaluddin Ramli, Nor Salis Samingan. 2020. Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia.

Asjad Mohamed, Muhammad Muzakkir Othman @ Seman, Mohd Hafiz Abdul Wahab. 2010. Kefahaman dan Amalan dalam Beragama: Kajian Terhadap Pelajar Baru UiTM Pahang dan Pelajar Baru Universiti Malaysia Pahang.

Azman Ab Rahman, Mohammad Naqib Hamdan, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Muhammad Yusuf Khalid, Robiatul Adawiyah Mohd@Amat. Kefahaman Masyarakat Islam Terhadap Konsep Ahli Sunah Waljamaah: Kajian di Negeri Sembilan.

Badhrulhisham, Adam. "AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN PEMAKAIANNYA DI MALAYSIA: ISU DAN CABARAN." Jurnal Ulwan 1(1): 128-149.

Marcinkowski, Christoph. 2013. The Iranian Shi`i Diaspora in Malaysia. [http://www.mei.edu/content/iranian-shii-diaspora-malaysia; di akses 5 Sept. 2018]

Mashitah Sulaiman, Mohd Azmir Mohd Nizah, Mohd Nazir Ahmad, Marina Munira Abdul Mutalib, Roslizawati Mohd Ramly, Khatijah Othman, Suhailiza Md. Hamdani. 2018. Pengetahuan Dan Kefahaman Agama Dalam Kalangan Belia Melayu Di Lembah Kelang. Jurnal Sultan Alauddin sulaiman Shah. Special Issue.

Mohamad Jarpani Syopiyan et.al. 2017. Sorotan Perkembangan Hubungan Gerakan Syiah Di Malaysia: Penilaian Menerusi Facebook. Jurnal Pengajian Islam. Bil. 10, Isu II, Hal. 127-140.

Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah et.al. 2016. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Tahap Pengetahuan Belia Islam Terhadap Kefahaman dan Amalan Ajaran Syiah: Satu Kajian Di Negeri Selangor. Vol 3 Bil 2, Hal. 220-236

Mohammad Khairil Ashraf Mohd Khalid & Raiham Mohd sanusi. 2021. 47 kes ajaran sesat dilaporkan sejak Januari tahun lalu. Sinar 28 Oktober 2021. https://www.sinarharian.com.my/article/169207/BERITA/Semasa/47-kes-ajaran-sesat-dilaporkan-sejak-Januari-tahun-lalu

Muhamad Zaki Zainuddin, Khadijah Abd Razak. 2021. Pengetahuan Akidah dan Amalan Ibadah Pelajar Sekolah Menengah di Kuala Pilah, N. Sembilan. International Journal of Advance Research in Islamic Studies and Education. 1(4):

Nik Muhammad Syukri Nik Wan. 2021. Sifat 20: Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah. Publishing House: Selangor.

Nor Azizah Mustapha, Fariza Mohd Sham, Ahmad Irdha Mokhtar. 2019. Program Dakwah di Institut Pemantapan dan perkaderan Akidah Malaysia (IPHAM) dalam Memantapkan Akidah Remaja. Al Hikmah 11(2) 2019: 3-19

Nor Hayati Fatmi Talib, Adibah Hasanah Abd Halim, Bani Hidayat Mohd Shafie. 2018. Tahap Pengetahuan Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Semester 1, Satu Kajian di Politeknik Banting Selangor. Journal of Quran Sunnah and Special Needs. 2(2) 2018.

Rosni Wazir, Abur Hamdi Usman, Norsaleha Mohd Salleh, Suriani Sudi, Abdul Hadi Awang, Syamim Zakwan Rosman. 2020. Pencegahan dadah dalam kalangan belia berisiko melalui elemen penghayatan akidah. 5(2):415-424

Syamilatul Sufia Abdullah dan A’dawiyah Ismail. 2022. Kebimbangan dan Peranan Ibu dalam Menjaga Akidah dan Akhlak Anak-anak dalam Era Digital. Jurnal Pengajian Islam. 15(1): 195-207

Zakaria Stapa (Prof. Dato’), 2015, Keutuhan Ahli Sunnah WalJamaah (ASWJ) Di Malaysia dalam Memartabatkan Agama Islam, dibentangkan dalam Seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah: Pengukuhan Akidah Menurut Manhaj Wasatiyyah, pada 28 Oktober 2015.

Published

2022-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol6no2.167
Published: 2022-12-01

How to Cite

Sulaiman, A. H., Hashim, H., Yaakub, Z., Hasmam, A., Abu Chik, A. R., Abdullah, M. M. N., Mohd Salleh, S., & Wan Abdullah, W. A. A. (2022). Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM): Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM). Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(2), 79-90. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no2.167

Issue

Section

Articles