Tinjauan Buku Fiqh Jenayah Orang Kelainan Upaya

Fiqh Jinayah of People with Disabilities


Total Views: 323 | Total Downloads: 383

Authors

  • Anisah Razali Anisah Razali
  • Noornajihan Ja'afar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.154

Keywords:

Punishment, Special Needs, Fiqh Jinayah, Fiqh Jenayah, Hukuman, Orang Kurang Upaya

Abstract

Islam is universal, Rabbani and perfect came to fill all areas of human life with its laws and teachings. All matters in the affairs of religion and the world are clearly explained either in a general or a detailed method. Islamic laws are higher than any rules and laws of human creation include criminal law. Islam views crime as an offence that should be punished because it violates the rights of God and human rights. Islam values ​​the glory of religion, life, intellect, property and dignity. Criminal offences in Islam need to examine properly. However, criminal offences are not specifically done by typical offenders but also against disabled offenders. Criminal jurisprudence prescribes appropriate punishment for offenders so that justice can be upheld without compromise. Although there is a lot of discussion in civil law regarding the criminal offenses of the disabled, it is given less attention in the discussion of Islamic law. Therefore, this article will analyse a book entitled Fiqh Jinayah of People with Disabilities. This book discusses the issue of crimes committed by the disabled person according to the Islamic perspective based on the actual situation in Malaysia followed by the history of the disabled in Islam. Hence, this book had discussed in detail the forms of criminal punishment and Islamic law against the disabled. This study aims to change the perspectives of some communities about this community. Therefore, it also can open the eyes of the community to how Islam is very kind and caring for the disabled community.

Abstrak  

Islam adalah bersifat sejagat, Rabbani dan sempurna yang datang bagi memenuhi segala lapangan kehidupan manusia dengan hukum dan pengajaranya. Setiap perkara dalam urusan dunia dan agama diterangkan dengan jelas sama ada dalam kaedah yang umum atau hukm juz’i yang tafsil. Peraturan Islam bersifat lebih tinggi daripada peraturan dan undang-undang ciptaan manusia. Hal ini turut merangkumi hukum jenayah. Islam memandang jenayah sebagai satu kesalahan yang harus dihukum kerana ia melanggar hak Allah dan hak manusia. Memandang tinggi kemuliaan agama, nyawa, akal, harta dan maruah dengan meneliti kesalahan jenayah yang dilakukan adalah merupakan tujuan undang-undang Islam. Kesalahan jenayah ini bukan sahaja melibatkan golongan tipikal bahkan juga melibatkan Orang Kurang Upaya (OKU). Fiqh jenayah menetapkan hukuman setimpal bagi pesalah supaya keadilan dapat ditegakkan. Walaupun terdapat banyak perbincangan dalam undang-undang sivil berkaitan kesalahan jenayah OKU, namun hal ini kurang diberi perhatian dalam perbincangan hukum Islam. Oleh hal yang demikian, artikel ni akan mengupas sebuah buku yang bertajuk Fiqh Jenayah OKU. Buku ini membahaskan berkaitan isu jenayah yang dilakukan oleh komuniti OKU menurut perspektif syarak dari sudut realiti OKU di Malaysia dan sejarah OKU dalam Islam. Malah turut membincangkan secara terperinci terhadap bentuk-bentuk hukuman jenayah dan keringanan syarak terhadap OKU. Diharapkan kajian ini dapat membantu mengubah perspektif sesetengah masyarakat mengenai komuniti ini. Malah turut membuka mata kepada masyarakat mengenai bagaimana Islam sangat menyantuni dan mengambil berat komuniti OKU.

References

Ahmad Murshidi Mustapha, Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, Mohd Kamarul Khaidzir Saadan. (2019). Kepentingan Maqasid Shariʻah dalam Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Journal of Muwafaqat Vol. 2, No.1, 2019, pp. 132-150. Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor.

Muhammad Ariffin Surdi Roslan, Hasnizam Hashim, Ahmad Syukran Baharuddin, & Azman Ab Rahman. (2021). Analisis Literatur Tentang Tatacara Perbicaraan Jenayah Syariah Bagi Orang Kurang Upaya Di Mahkamah Syariah. UUM Journal of Legal Studies, 12(1), 247–271.

Azman Ab Rahman, Hairul fazli Mohammad Som, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, Muhamad Firdaus Ab Rahman. (2018). Isu Fiqh Jinayat Golongan Orang Kurang Upaya: Satu Analisis Hukum. 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018) Kuala Lumpur, 17 October 2018.

Mohd Ashri Ismail, Sharil Nizam Sha’ri, Mohd Hazreen Shah Hassan & Norul Haida Reduzan. (2018). Buku Ilmiah Untuk Golongan Istimewa: Kajian Kes Di Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor. Jurnal Sains Sosial Malaysian Journal of Social Science Jilid 3 2018: 59-66.

Siti Rahmah Ahmad Razuan, Norakyairee Mohd Raus, Mahyuddin Hashim, & Adzam Rasdi. (2019). Pendidikan Al-Quran Bagi OKU: Pengalaman Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum (UMMI). ‘Abqari Journal, 20(2), 78–98.

Zulazhar Tahir, Sridevi Thambapillay, Jal Zabdi Mohd Yusoff, & Ahmad Saufi Abdul Rahman. (n.d.). Undang-Undang Berkenaan Orang Kurang Upaya: Satu Analisis Perkembangan Perundangan Di Malaysia. The Malaysian Journal of Social Administration, 14, 96–114.

Published

2022-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol6no1.154
Published: 2022-06-01

How to Cite

Razali, A., & Ja’afar, N. (2022). Tinjauan Buku Fiqh Jenayah Orang Kelainan Upaya: Fiqh Jinayah of People with Disabilities. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(1), 121-125. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.154

Issue

Section

Book Review