Akses Pengajian Hadis bagi Orang Kurang Upaya (OKU) Penglihatan di Malaysia

Access to Hadith Studies for Visually Impaired People in Malaysia


Total Views: 584 | Total Downloads: 455

Authors

  • Norhafizah Ahmad Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  • Latifah Abdul Majid

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.137

Keywords:

OKU Penglihatan, Hadis, Akses, Media

Abstract

Hadith is essential in the Muslim community, even for the visually impaired people. However, the history of hadith study for the visually impaired in Malaysia has not been addressed in detail because the research connected to hadith study in general involve the normal group. Due to their lack of visual senses, the visually impaired people have a different access to learning hadith than the typical group. Even now, it is difficult to find hadith-related reading material for the visually impaired people. As a result, the visually impaired people are among those who abandon in the study of hadith. Therefore, the objective of this study was to determine the access utilised by the visually impaired people to learn hadith. A qualitative design is used in this research. Data was collected using document analysis and interviews, which were then analyzed using a descriptive analysis approach. The results indicate that hadith studies for the visually impaired in Malaysia is not taken seriously and is limited to a small group of visually impaired people acting on their own initiative. The research also discovered that the visually impaired people use social, electronic, print, and audio media to learn hadith. This study has recommendations for relevant organisations to pay close attention to hadith study in the daily lives of the visually impaired people.

Abstrak
Hadis merupakan suatu keperluan dalam masyarakat Islam termasuklah kepada golongan Orang Kurang Upaya (OKU) penglihatan. Namun, sejarah pengajian hadis bagi OKU penglihatan di Malaysia masih belum diteroka secara terperinci kerana kajian berkaitan pengajian hadis setakat ini secara keseluruhannya melibatkan golongan normal. Didapati bahawa akses yang digunakan oleh OKU penglihatan bagi mempelajari hadis juga berbeza dengan golongan normal kerana kekurangan pada deria penglihatan mereka. Bahkan sehingga kini, amat sukar untuk mendapatkan bahan bacaan berkaitan hadis bagi OKU penglihatan. Justeru, OKU penglihatan merupakan antara golongan yang tercicir dalam pengajian hadis. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti akses yang digunakan oleh OKU penglihatan bagi mempelajari hadis. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan temu bual, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengajian hadis bagi OKU penglihatan di Malaysia tidak dilaksanakan secara serius dan terhad kepada sebilangan kecil OKU penglihatan atas inisiatif individu. Kajian juga mendapati antara akses yang digunakan oleh OKU penglihatan untuk mempelajari hadis adalah melalui media sosial, elektronik, cetak dan audio. Kajian ini mempunyai implikasi kepada agensi-agensi berkaitan supaya memberi sepenuh perhatian kepada pengajian hadis dalam kehidupan seharian OKU penglihatan.

 

References

Abdul Munir Ismail. (2014). Dakwah Islam dan Orang Pekak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Yunus Mohd Noor & Asmilyia Mokhtar. (2016). Aplikasi NVDA Arabic dan Kepentingannya kepada OKU Cacat Penglihatan dalam Pembelajaran Al-Quran dan Hadith. Kertas Kerja 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith. Anjuran Institut Kajian Hadith-INHAD, 25 April.

Ahmad Yunus Mohd Noor, Mohd Izhar Arif Mohd Kashim, Ab Rahman, Z, Fadlan Mohd Othman & Asmilyia Mokhtar. (2020). The application of the Braille version of Nawawi’s 40 hadith among people with visual impairment. Journal of Critical Reviews, 7(5): 1102-1116.

Azman Ab Rahman, Nurul Nadia Nozlan, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi, Muhammad Firdaus Ab Rahman & Mohamad Anwar Zakaria. (2020). Isu Penggunaan ICT dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) bagi Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) dan Institusi Pendidikan Sewaktu Covid-19. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Islam dan Sains. Anjuran Persatuan Kakitangan Akademik USIM, 15 Oktober.

Fareeza Hanum Rashid. (2013). More braille books for the blind. New Straits Times, 3 Jun.

Hazlin Falina Rosli, Wan Amizah Wan Mahmud & Maizatul Haizan Mahbob. (2015). Realiti dan kesamarataan hak orang kelainan upaya (OKU) di Malaysia dari perspektif media.

Ikhsan Othman & Norila Md Salleh. (2005). Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah, Aspek-aspek yang Berkaitan. Tanjung Malim: Quantum Books.

Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2021). Orang Kurang Upaya. Portal Rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunana Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2011). Inovasi dan transformasi dakwah JAKIM melalui media. Kertas kerja Seminar Islam Grid Kedua. Anjuran Bahagian Pengurusan Maklumat JAKIM. Dewan Muktamar Kompleks Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, 5 Disember.

Kamus Dewan. 2010. Edisi Keempat. Definisi media elektronik. https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=media+elektronik [5 Mac 2021].

Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53 (1): 59-68.

Lee Lay Wah & Lee Bee Hiang. (t.th). Analisis jenis kesalahan kod Braille Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar yang mengambil kursus bermasalah penglihatan. Penang: Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan.

Md Yusof. (2013). Pelancaran majalah dan risalah Braille terbitan JAKIM. http://www.islam.gov.my/pelancaran-majalah-dan-risalah-braille-terbitan-jakim [4 April 2014].

Mohd Al Qayum Azizi. (2019). Naskhah khas kumpulan hadis versi Braille catat sejarah negara. mStar, 5 Ogos.

Moktar Hussain & Mohd. Shukeri Hj. Hamzah. (2010). Penambahbaikan laman sesawang untuk pengajaran kursus kemahiran mendengar Bahasa Arab di Fakulti Pengajian Islam, UKM. Kertas kerja Kongres Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2010. Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, 13-15 Disember.

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. (2013). Braille al-Quran: Sejarah dan Kaedah. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Murugaiah, P., Hazita Azman, Azizah Ya'acob & Thang, S. (2010). Blogging in teacher professional development: Its role in building computer-assisted language teaching skills. International Journal of Education and Development using ICT 6(3): 73-87.

Mustaffa Abdullah. (2010). Pengajian al-Qur’an dalam kalangan warga cacat penglihatan di Malaysia. Jurnal Al-Bayan 8(1): 21-34.

Nur Fadliana Che Di. (2015). Interaksi Rasulullah s.a.w. bersama orang kelainan upaya (OKU): Kajian layanan terhadap mahasiswa kelainan upaya di Universiti Malaya. Disertasi Sarjana Usuluddin, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Universiti Malaya.

O’Reilly, T. (2005). What is web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. O’Reilly Media. oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=2 [17 Mei 2015].

Omer Hassan Abdelrahman. (t.th). Library and Information Services for the Visually Impaired and the Blind in the Sudan: The Case of the University of Khartoum.

Rumiza Abdul Rahman. (2010). Pengajian al-Quran dalam kalangan ahli Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS), di Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu. Disertasi Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya.

Sabariah Abd Samad, Sharifah Anom Omar, Noorfadhleen Mahmud, Imilia Ibrahim & Asmalini Che Abu Shafie. (2012). Penyebaran hadith melalui laman sosial facebook: Satu tinjauan. World Conference on Islamic Thought: 2012 Contemporary, Challenges and Realities. Anjuran Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS). Ipoh, 11-12 September.

Siti Ezaliela Mustafa & Azizah Hamzah. (2010). Media sosial: Tinjauan terhadap laman jaringan sosial dalam talian tempatan. Jurnal Pengajian Media Malaysia 12 (2): 37-52.

Siti Fatimah Mohamed Anwar. (2019). Kitab Braille bantu OKU dalami hadis. Berita Harian, 4 Ogos.

Sumitha Ramasamy. (1998). Keberkesanan penggunaan komputer dan kemampuannya dalam memenuhi keperluan-keperluan informasi di kalangan pengguna-pengguna cacat penglihatan: Suatu kertas kes di kalangan pelajar-pelajar cacat penglihatan di Universiti Malaya. Projek Penyelidikan Ijazah Sarjana Muda Sastera, Universiti Malaya.

Syafiq Aznan. (2013). RM1.06 juta terbit bahan bacaan Braille. http://www.ppob.org.my /component/content/article/1-terkini/67-rm1-06j-bahan-bacaan [11 Mei 2013].

Tan Teck Seng. (1998). Penggunaan media bercetak oleh guru pelatih di pusat sumber maktab perguruan. Kertas kerja projek Ijazah Master Sains, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Toni Ahlqvist, Asta Bäck, Minna Halonen & Sirkka Heinonen. (2008). Social Media Roadmaps: Exploring The Futures Triggered By Social Media. Finland: VTT Tiedotteita - Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus.

WHO. (1992). Prevention of Childhood Blindness. Geneva: World Health Organization.

Yayasan Sofa Negeri Sembilan. (2019). Satu lagi sejarah yang dibanggakan. https://www.facebook.com/yayasansofans/posts/satu-lagi-sejarah-yang-dibanggakanpada-28-julai-2019-yang-lalu-satu-lagi-sejarah/2296526070472798/ [7 September 2021].

Zakaria Yahya. (2010). Seronoknya bila mengunjungi laman sesawang kawan-kawan yang senasib. http://besiwaja.blogspot.my/2010/08/seronoknya-bila-mengunjungi-laman. html [5 Mac 2015].

Zakaria Yahya. (2015). Pengajian hadith bagi OKU penglihatan di Malaysia. Temu bual, 6 Oktober.

Zamzuri Ghani. (2015). Pengajian hadith bagi OKU penglihatan di Malaysia. Temu bual, 12 Oktober.

Zuhra Zainuddin. (1999). Kajian mengenai keperluan maklumat dan perkhidmatan perpustakaan untuk golongan cacat penglihatan: Satu kajian di Perpustakaan Universiti Malaya. Latihan ilmiah, Institut Teknologi Mara.

Published

2022-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol6no1.137
Published: 2022-06-01

How to Cite

Ahmad, N., & Abdul Majid, L. (2022). Akses Pengajian Hadis bagi Orang Kurang Upaya (OKU) Penglihatan di Malaysia: Access to Hadith Studies for Visually Impaired People in Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(1), 79-91. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.137

Issue

Section

Articles