Zainuddin Al-Amidi, penciptaan Sistem Tulisan Timbul (Al-Huruf Al-Barizah) untuk OKU, dan ciri-ciri amnya.

Zainuddin Al-Amidi, the creation of the Embossed Writing System (Al-Huruf Al-Barizah) for the disabled, and its general characteristics.


Total Views: 343 | Total Downloads: 182

Authors

  • Mohammad Syafiq Ismail Universiti Malaysia Sabah

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.136

Keywords:

Zainuddin Al-Amidi, Sistem Tulisan Timbul, Al-Quran, OKU

Abstract

Zainuddin Al-Amidi (hereinafter, Al-Amidi) is a visually impaired scholar who has contributed to the creation of the Embossed Writing System (Al-Huruf Al-Barizah) for the disabled, for the first time in world history. Even so, we find that there are still too few studies done to present and investigate the characteristics of Al-Amidi's embossed writing system. This study will use a literature review methodology and inductive content analysis. This study seeks to know who Al-Amidi is, to present the general features of Al-Amidi’s embossed writing system and to examine the reasons that led to its creation and its demise. This study will also briefly compare the Al-Amidi writing system and the Braille system.This study finds that Al-Amidi's embossed writing system, although lost and not practiced to this day, but still deserves to be appreciated as one of the unique and important inventions in the history of disabled’s empowerment.

Abstrak

Zainuddin Al-Amidi (selepas ini, Al-Amidi) merupakan seorang ulama OKU penglihatan yang telah menyumbang kepada penciptaan Sistem Tulisan Timbul (Al-Huruf Al-Barizah) untuk Orang Kurang Upaya (selepas ini OKU), buat pertama kalinya dalam sejarah dunia. Pun begitu, kita mendapati masih terlalu kurang kajian yang dilakukan untuk mengemukakan dan menyelidik ciri-ciri sistem tulisan timbul Al-Amidi ini. Kajian ini akan menggunakan metodologi kajian kepustakaan dan analisis isi induktif. Kajian ini berusaha untuk mengenali siapakah Al-Amidi, mengemukakan ciri-ciri am sistem tulisan timbul Al-Amidi, mengkaji sebab-sebab yang mendorong kepada penciptaannya dan mengkaji sebab kehilangannya. Kajian ini juga akan membandingkan secara ringkas sistem tulisan Al-Amidi dan sistem Braille. Kajian ini mendapati sistem tulisan timbul Al-Amidi ini meskipun telah hilang dan tidak diamalkan ke hari ini, tetapi masih wajar dihargai sebagai salah satu rekacipta yang unik dan penting dalam sejarah pemberdayaan OKU.

 

References

Aigle, D. 2014. A Religious Response to Ghazan Khan’s Invasions of Syria. The Three “Anti-Mongol” fatwās of Ibn Taymiyya. Dalam The Mongol Empire between Myth and Reality. Leiden: Brill.

Al-‘Ulaimi, Mujiruddin. 1992. Al-Durr Al-Munaddhad fi Dzikr Ashab Al-Imam Ahmad. Riyadh: Maktabah Al-Taubah.

Al-Anis, A.H. 2013. Ulama’ Adhirra’ alladzina Khadamu Al-Quran wa Ulumah. Emiriates: Jaizah Dubai Al-Dualiyah li Al-Quran Al-Karim.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. 1972. Al-Durar Al-Kaminah fi A’yan Al-Miah Al-Tsaminah. Hyderabad Deccan: Dairah Al-Ma’arif Al-Utsmaniyah.

Al-Halawani, Ali. 2020. Writing System for the Blind: Al-Amidi vs. Braille. Dipetik daripada: http://www.truth-seeker.info/jewels-of-islam/al-amidis-system-of-writing-for-the-blind/ (Akses terakhir: 2.9.2021)

Ali, M.K. 1911. Majallah Al-Muqtabas. Damsyik: Matba’ah Al-Muqtabas.

Al-Jahiz. 1990. Kitab Al-Bursan wa Al-‘Urjan wa Al-‘Umyan wa Al-Hulan. Beirut: Dar Al-Jil.

Al-Jibali, Tamir. 2010. Hisab Al-Jummal Al-Saghir. Kertas kerja yang dibentangkan dalam bengkel Al-Arqam wa Al-Tawarikh fi Al-Makhtutat Al-Arabiyah, yang dianjurkan oleh Ma’had Al-Makhtutat Al-‘Arabiyyah. Pada 22-25 November 2010 di Kaherah, Mesir.

Al-Muzaini, Khalid. 2006. Al-Muharrar fi Asbab Nuzul Al-Quran. Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi.

Al-Qari, Mulla Ali. 1993. Tasliyat Al-A’ma ‘an Baliyyatil ‘Ama. Tanta: Dar Al-Sahabah.

Al-Safadi, Khalil. 1911. Nakt Al-Himyan fi Nukat Al-‘Umyan. Kaherah: Matba’ah Al-Jamaliyyah.

Al-Safadi, Khalil. 2007. Nakt Al-Himyan fi Nukat Al-‘Umyan. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Tusi, Nasiruddin. 2017. Adab Penuntut Ilmu. Pulau Pinang: Baytul Hikma.

Al-Zamakhsyari. 2020. Menghibur Duka Mereka yang Buta. Kuala Lumpur: ABIM Press.

Al-Zirikli, Khairuddin. 2002. Al-A’lam. Beirut: Dar Al-Ilm lil Malayin.

Braille, L. 1829. Tulisan Braille. Dipetik daripada: http://www.nfb.org/Images/nfb/Publications/braille/TheFirstPublicationoftheBrailleCode.html (akses terakhir: 6.9.2021)

Braille, L. 2016. New World Encyclopedia. Dipetik daripada: https://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Braille&oldid=997349 (Akses terakhir: 2.9.2021)

Henri, Peirre. 1952. Versi terakhir sistem Braille. Dipetik daripada: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Final_braille.png (akses terakhir: 6.9.2021)

Ibn Al-Mibrad, Yusuf. 2021. Al-Dabt wa Al-Tabyin li Dzawi Al-‘Ilal wa Al-‘Ahat min Al-Muhadditsin. Dalam Majallah Al-Jamiah Al-Islamiyah lil Ulum Al-Syar’iyyah. 196 (1): ms647-694.

Ibn Hanbal, Ahmad. 2019. Risalah Imam Ahmad kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Kuala Lumpur: ABIM Press.

Ibn Rajab. 1978. Syarh ‘Ilal Al-Tirmizi. Kaherah: Dar Al-Malah.

Ibn Rajab. 2005. Al-Dzail ‘ala Tabaqat Al-Hanabilah. Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan.

Ismail, M.S. 2018. Al-Hibr (Usul Al-Fiqh Mazhab Maliki). Kuala Lumpur: ABIM Press.

Ismail, M.S. 2019. Antologi Pemimpin Adil dalam Islam. Kuala Lumpur: ABIM Press.

Ismail, M.S. 2020. Mukadimah Penterjemah. Dalam Al-Zamakhsyari, Menghibur Duka Mereka yang Buta. Kuala Lumpur: ABIM Press.

Ismail, M.S. 2021. Al-Quran buat OKU: Soal Teknologi dan Imperatif Taklif. Kertas kerja yang telah dibentangkan dalam International Postgraduate Colloquium 2021 (CiPGrads 2021) anjuran PPIB-Universiti Malaysia Sabah, pada 10-11 November 2021, secara atas talian (online).

Jiménez, J., Olea, J., Torres, J., Alonso, I., Harder, D., & Fischer, K. 2009. Biography of louis braille and invention of the braille alphabet. Dalam Survey of Ophthalmology, 54(1): ms142–149.

Richardson. K.L. 2012. Difference and Disability in the Medieval Islamic World. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Said, Khairullah. 2011. Mausu’ah Al-Warraqah wa Al-Warraqin fi Al-Hadharah Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah. Beirut: Al-Intisyar Al-Arabi.

Saifai.M.A & Ibrahim.I.A. 2016. Tracing the History of Astrolabe Inventions Across Civilisations. Dalam Islamic Perspectives on Science and Technology: Selected Conference Papers. Singapore: Springer.

Sawuli, Jamal. 2021. Mukadimah kajian Al-Dabt wa Al-Tabyin Ibn Al-Mibrad. Dalam Majallah Al-Jamiah Al-Islamiyah lil Ulum Al-Syar’iyyah. 196 (1): ms647-694.

Shahriman, A.S et al. 2019. An Architecture Improvement of Electronic Braille Quran Based on Raspberry Pi. Dalam International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 (11): ms395-399.

Published

2022-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol6no1.136
Published: 2022-06-01

How to Cite

Ismail, M. S. (2022). Zainuddin Al-Amidi, penciptaan Sistem Tulisan Timbul (Al-Huruf Al-Barizah) untuk OKU, dan ciri-ciri amnya.: Zainuddin Al-Amidi, the creation of the Embossed Writing System (Al-Huruf Al-Barizah) for the disabled, and its general characteristics. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(1), 31-46. https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.136

Issue

Section

Articles