Penelitian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Al Quran Braille: Satu Analisis

Analysis on Teaching and Learning of Vision Impairement Using Braille Quranic Mushaf


Total Views: 921 | Total Downloads: 771

Authors

  • Zetty Nurzuliana Rashed Dr
  • Mohd Izzuddin Mohd Pisol Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
  • Hazlin Falina Rosli Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
  • Zur'Ain Harun Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
  • Azmi Azwan Mohammad Azmi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.134

Keywords:

Pengajaran, Pembelajaran, Orang Kurang Upaya Masalah Penglihatan, al-Quran Braille, Teaching, Learning, Visual Impairement, Braille Quran

Abstract

Visual problems refer to complications involving the sense of sight. In general, vision impairment can be categorised into two main categories - ‘blindness’ and ‘short-sightednesses’ or ‘limited vision’. The Braille Qur’an is a Braille Quranic mushaf that uses the basic Arabic Braille code that represents the hija’iyyah letters, vowel marks such as fathah, dammah, and kasrah, and symbols such as shaddah, sukun and mad. This study aims to examine the issues and challenges faced by the visually impaired in learning Braille Qur’an. These issues and challenges are taken seriously in Malaysia. There are several states in Malaysia that provide Braille Quran lessons for the visually impaired. This qualitative study uses content analysis to gather and obtain information on the aspects of teaching and learning Braille Qur’an. In scrutinizing several documents, the research prompted to discuss numerous approaches implemented by teachers namely talaqqi and mushafahah, iqra’, visual and touch, and others. Additionally, the challenges in the mastering hija’iyyah letters and Quranic Braille, the supporting aspects and other. It is hoped that the discussing of this study will contribute to future research on the teaching and learning of the Braille Qur’an which requires support and actions from various parties.

Abstrak

Masalah penglihatan merujuk kepada keadaan masalah yang melibatkan fungsi sebagai deria penglihatan. Secara umumnya, masalah penglihatan boleh dikategorikan kepada dua kategori utama, iaitu ‘buta’ dan ‘rabun’ atau ‘berpenglihatan terhad’. Al-Qur’an Braille ialah mushaf al-Qur’an Braille yang menggunakan asas kod Braille Bahasa Arab yang mewakili huruf-huruf hija’iyyah, tanda baris seperti fathah, dammah, dan kasrah serta simbol-simbol seperti shaddah, sukun dan mad. Kajian ini bertujuan untuk meneliti kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran serta isu dan cabaran dalam pembelajaran al-Quran Braille kepada komuniti OKU masalah penglihatan. Isu dan cabaran ini merupakan perkara yang penting di Malaysia sehingga terdapat beberapa negeri yang menyediakan kelas al-Qur’an Braille bagi golongan orang kelainan upaya (OKU) cacat penglihatan. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan analisis kandungan yang mengandungi maklumat berkenaan aspek pengajaran dan pembelajaran al-Quran Braille. Berdasarkan kepada penelitian terhadap beberapa dokumen mendapati kajian ini membincangkan tentang beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru iaitu kaedah talaqqi dan mushafahah, kaedah iqra, kaedah sentuhan dan visual, kaedah penerangan dan lain-lain lagi. Terdapat juga cabaran seperti penguasaan huruf hija’iyyah, penguasaan al-Quran Braille, aspek sokongan dan sebagainya. Diharapkan hasil perbincangan dalam kertas kerja ini mampu menyumbang penelitian lanjut mengenai pengajaran dan pembelajaran al-Quran Braille yang memerlukan sokongan dan tindakan daripada pelbagai pihak.

References

Ahmad Yunus Mohd Noor. (2016). Cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran Al- Qur’an braille di Kompleks Malaysian Association for the blind (MAB). Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 38(1), 15–24.

Ab. Halim Tamuri,& Mohamad Khairul Azman Ajuhary. (2010). Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep Mua’llim. Journal of Islamic and Arabic Education,2(1),43-56.

Fatimah Nazihah, M. N., Tengku Intan Zarina, T. P., & Latifah, A. M. (2016). Ciri-ciri Penulisan Jawi Braille bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Penglihatan di Malaysia. Jurnal Al-Turath, 1(1), 44–56.

Ferlis Hj. Bahari, Nurul Hudani Md. Nawi, Peranan Atau Tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat Dalam Menangani Isu Pengabaian Dan Penderaan Dalam Kalangan Anak Oku, Kesihatan Mental Ibu Bapa KanakKanak OKU: Kajian Awal Lineker ak Takom, Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah ISBN : 978-967-0582-32-0

Hajarul Bahti, and Awang @ Husain, M.H. and Tamuri, A.H. (2012) Penguasaan bacaan hukum nun sakinah dalam tilawah Al-Quran pelajar-pelajar bermasalah penglihatan di Malaysia. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

Hamid, A., & Khan, A. M. (2020). A Study On Learning Method For Holy Quran In Reading Braille. Research Journal of Education AWKUM Volume, III(June), 1–10.

Hj. Norakyairee Hj. Mohd Raus, Nurutthoilah Ahmad, Model Dan Kurikulum Pendidikan Al-Quran Holistik Bagi Oku Nabil Universiti Sains Islam Malaysia, J-QSS – Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs June 2017 bnurushd@gmail.com

Ikmal Hisham, & Khairil Azmin. (2018). Konsep Hak Asasi Manusia Bagi Orang Kurang Upaya di Malaysia: Suatu Analisis. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 1(30), 109–136. http://irep.iium.edu.my/61144/

Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maklumat Berkenaan Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU) Dan Kategori OKU

Jasmi, Kamarul Azmi & Che Noh, M. A. (2013). Sejarah , Kaedah serta Model Pengajaran dan Pembelajaran Al-Quran (Issue January 2013).Bengkel Pemulihan dan Pengayaan al-Quran SRA JAWI, Dewan Besar, Masjid Negara Kuala Lumpur.

Meeze, S., & Rashid, M. (2017). J-QSS-Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Journal of Al-Quran Sunnah Education and Special Needs, 1 (June).

Meeze, S., & Rashid, M. (2017). J-QSS-Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Journal of Al-Quran Sunnah Education and Special Needs, 1 (June).

Maszlee Malik, Religion, civil society and good governance: The ‘pertubuhan jamaahIslah Malaysia’ (JIM) experience, INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 8, 05-19, 2012Copyright © BIIT ISSN 1816-689X.

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rosmawati Binti Sulaiman, Faktor-Faktor Yang Mendorong Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Bekerja Di Jaro (Johor Area Rehabilation Organisation),Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Mazahir M. Kidwai, Naseem H Khan & Mohd. Ali (1979) A Novel Synthesis of 3-Substituted Pyruvic Acids a New Route to α, β -Diamino Acids, Synthetic Communications, 9:5, 363-376, DOI: 10.1080/00397917908064164.

Noornajihan, & Nur Atiqah. (2018). Faktor Penguasaan Pembelajaran Al-Quran Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan : Kajian di Sekolah Kebangsaan. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 4(2), 12-23.

Norakyairee Mohd Raus, Mohd Nur Adzam Rasdi, Norazman Alias, Norhasnira Ibrahim, Norullisza Khosim, N. J. (2013). Pengajaran al-Quran Braille: Isu dan Cabaran Semasa. International Journal on Quranic Research (IJQR), 3(4), 79–94.

Nur Khairul, N. R., & Haris, A. W. (2013). Pencapaian Akademik Pelajar Kurang Upaya Penglihatan Yang Mengikuti Program Pendidikan Khas. The Malaysia Journal of Social Administiration, 9(1), 45–64.

Nurulthoilah Mohd Nabil, Jaafar, N., Raus, N. M., & Masrom, N. wahidah. (2018). Pembangunan Perisian Interaktif Audio Buku Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan (i-TALK PISMEN): Satu Kajian Keperluan Murid Berkeperluan Khas Masalah Penglihatan. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, 4 (2011), 81–88.

Norshidah Mohd Salleh, K. A. ( 2004). Strategi Pengajaran al-Quran di kalangan Murid Bermasalah Penglihatan. Seminar Kebangsaan Pendidikan Khas Kejayaan Kanak-kanak Berkeperluan Khas(p. 12). Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tengku Puji, T. I. Z., Mohd Noor, A. Y., & Sabaruddin, S. N. A. (2015). Efforts to Elevate Al-Quran Studyamong the Visually Impaired Group in Malaysia: Challenges and Proposals. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6), 419–424. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s5p419

Roshaida Yaakob. (2004). Al-Quran Braille, Kaedah Penerbitan dan Sumbangan Kepada Golongan Cacat Penglihatan : Kajian di Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia ( PERTIS).Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Zulkifli, I., & Suhid, A. (2018). Pendidikan Islam Pemangkin Modal Insan OKU Muslim. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 2(2), 37–45. https://doi.org/10.33102/jqss.vol2no2.17.

Hajarul Bahti, and Awang @ Husain, M.H. and Tamuri, A.H. (2012) Penguasaan bacaan hukum nun sakinah dalam tilawah Al-Quran pelajar-pelajar bermasalah penglihatan di Malaysia. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 01-02 June 2012, Mecca, Saudi Arabia.

Published

2021-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no2.134
Published: 2021-12-01

How to Cite

Rashed, Z. N., Mohd Pisol, M. I., Rosli, H. F., Harun, Z. ., & Mohammad Azmi, A. A. . (2021). Penelitian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Al Quran Braille: Satu Analisis: Analysis on Teaching and Learning of Vision Impairement Using Braille Quranic Mushaf. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 71-79. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.134

Issue

Section

Articles