Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz

Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz


Total Views: 611 | Total Downloads: 1717

Authors

  • Sri Andayani Mahdi Yusuf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara
  • Mohd. Aderi Che Noh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Khadijah Abdul Razak Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.120

Keywords:

Teacher Practice, Teaching, Maharat, Al-Quran, Tahfiz Integrated Curriculum, Amalan Guru, Pengajaran, Kurikulum Bersepadu Tahfiz

Abstract

This study aims to measure the level of teacher practice in teaching the subject of Maharat al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz (KBT). A total of 621 teachers were made respondents in this study. This study is in the form of a cross-sectional survey involving teachers from KBT secondary schools throughout Malaysia. While the sampling method of this study uses stratified random sampling method. Data were analyzed using IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) software version 25.0 Descriptively to determine the mean value, standard deviation and percentage. The findings of the study show that the level of teacher practice in teaching the subject of Maharat al-Quran KBT is at a high level. In conclusion, this study successfully highlights the uniqueness of the findings that teachers in secondary schools who implement KBT practice well the teaching of tajwid law, manners of the Quran, recitation, knowledge of Qiraat, practice of Qiraat and Rasm Uthmani in the subject of Maharat al-Quran. The science of tajwid is the main teaching emphasized by the teacher to enable students to learn the Quran. The implication is that tahfiz teachers have a role to teach Quranic skills because teachers are the driving force behind a built curriculum.

Abstrak
Kekurangan pengetahuan terhadap subjek yang diajar akan mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Kegagalan memahami isi kandungan pelajaran dapat menjejaskan kaedah PdP yang dirancang dan akan memberikan impak negatif kepada pendidikan itu sendiri. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap amalan guru dalam pengajaran subjek Maharat al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT). Seramai 621 orang guru dijadikan responden dalam kajian ini. Kajian ini berbentuk tinjauan rentas silang (cross-sectional) yang melibatkan para guru dari sekolah menengah KBT di seluruh Malaysia. Manakala kaedah pensampelan kajian ini menggunakan kaedah pensampelan rawak berstrata (stratified random sampling). Data telah dianalisis menggunakan perisian IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 25.0 secara deksriptif untuk mengetahui nilai min, sisihan piawai dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap amalan guru dalam pengajaran subjek Maharat al-Quran KBT berada pada tahap tinggi. Kesimpulannya, kajian ini berjaya menonjolkan keunikan dapatan bahawa guru di sekolah menengah yang melaksanakan KBT mengamalkan dengan baik pengajaran hukum tajwid, adab al-Quran, tilawah, ilmu Qiraat, amali Qiraat dan Rasm Uthmani di dalam subjek Maharat al-Quran. Ilmu tajwid merupakan pengajaran utama yang ditekankan oleh guru untuk membolehkan murid mempelajari al-Quran. Implikasinya, Guru Tahfiz mempunyai peranan untuk mengajarkan kemahiran al-Quran kerana guru merupakan penggerak sesebuah kurikulum yang dibina

References

Ahmad Mohd Salleh. (2004). Pendidikan Islam: Falsafah, pedagogi dan metodologi. Edisi Semakan. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Mohd Salleh. (2008). Pengajian Agama Islam dan j-Qaf: Metodologi dan pedagogi pendidikan. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Azmil Hashim. (2010). Penilaian pelaksanaan kurikulum tahfiz al-Quran di Darul Quran Jakim dan Maahad Tahfiz al-Quran Negeri. Tesis Doktor Falsafah: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Chew Fong Peng. (2006). Pendidikan kesusasteraan Melayu di Malaysia dan permasalahannya. Jurnal Masalah Pendidikan, 29(1), 143-157.

Cohen, L, Manion, L & Morrison, K. (2000). Research methods in education. London: Routledge Falmer.

Kamarul Azmi Jasmi. 2010. Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 tahun 2016, Berkaitan Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab di Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Maklumat Pemilihan Pakej Mata Pelajaran Menengah Atas Kurikulum Bersepadu Tahfiz Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz.

Laporan Pantauan Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti. (2017). Kementerian Pendidikan Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mardhiah Yahaya. (2017). Pelaksanaan Modul Pengajaran Tahfiz (Modul Quranik) di MRSM Ulul Albab. Seminar Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran. Selangor: Darul Quran.

Md. Yusoff Daud, Mazalah Ahmad & Maimun Aqsha Lubis. (2006). Penggunaan Internet dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. dlm. Ab. Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Aliza Alias, Saemah Rahman, Zamri Mahamod, Mazalah Ahmad, Siti Fatimah Mohd. Yassin, Maimun Aqsha Lubis, Faridah Mydin Kytti, Abdul Salam Sulaiman (Pnyt.). Wacana Pendidikan Islam (Siri 5) Pendidikan Islam & Bahasa Arab Pemangkin Pembangunan Ummah: 129-136. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Misnan Jemali. (2008). Amalan Pengajaran Guru Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tilawah AlQuran Sekolah-Sekolah Menengah. Tesis Doktor Falsafah: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Mohamad Marzuqi Abd Rahim. (2008). Pengajaran Mata pelajaran Hafazan Al-Quran: Suatu Kajian Maahad Tahfiz al-Quran Zon Tengah. Tidak diterbitkan Kertas Projek Sarjana: Universiti Pendidikan Sultan Idris, Behrang, Malaysia.

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim. (2018). Penilaian dan Pengujian Huffaz: Satu Keperluan Ke Arah Pengiktirafan Huffaz Malaysia. Kuala Lumpur: Center of Quranic Research Universiti Malaya.

Mohd Zaidi Ismail. (2012). Alam semesta sebagai ayat Allah: Panduan Ilmiah untuk para saintis Muslim. Dlm. Azrina Sobrina (Pnyt). Membina Kekuatan Sains di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Noornajihan Jaafar. (2014). Pengaruh Efikasi Guru, Faktor Persekitaran Guru Pendidikan Islam. Tidak diterbitkan Tesis Doktor Falsafah: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Nunally, J. C. (1978). Psycometric theory. New York: Mc Graw Hill Book Company.

Robson, Collin. (1998). Read world research. UK: Blackwell Publisher Ltd.

Shafie Ismail. (2017). Latar belakang Kurikulum Bersepadu Tahfiz dan Tahfiz Model Ulul Albab, Kementerian Pendidikan Malaysia. Temu bual Jun 2017. Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Siti Suhaila Ihwani. 2016. Kesediaan Amalan Guru Pendidikan Islam dalam Pengajaran Elemen Pendidikan Seks. Tesis Doktor Falsafah: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Sparks, D. (2012). Designing powerful professional development for teachers and principals. Oxford, OH: National Staff Development Council.

Sri Andayani Mahdi Yusuf. 2019. Kesediaan Dan Amalan Guru Dalam Pengajaran Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Sekolah Menengah Di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.

Zetty Nurzuliana Rashed, Siti Rashidah Abd. Razak, Norshilawani Shahidan, Ahmad Shafiq Mat Razali, Zanaton H. Iksan & Sri Andayani Mahdi Yusuf. (2017). Pengintegrasian Ilmu Naqli dan Aqli Melalui Pendekatan “Lesson Study” Kajian di Maahad Tahfiz Sains Negeri Selangor. Selangor: D/A Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) KUIS.

Published

2021-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no2.120
Published: 2021-12-01

How to Cite

Mahdi Yusuf, S. A., Che Noh, M. A., & Abdul Razak, K. . (2021). Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 39-50. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.120

Issue

Section

Articles