Kesediaan Dan Kefahaman Guru Maharat Al-Quran Terhadap Pembelajaran Abad ke-21 di Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab

Tahfiz Model Ulul Albab Teachers’ Readiness and Understanding in Implementing and Facilitating 21st Century Learning


Total Views: 1165 | Total Downloads: 1227

Authors

  • Rabi’atul Athirah Muhamad Isa Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Mohd Faizulamri Mohd Saad Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Sabri Mohamad Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Latifah Abdul Majid Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah International Islamic University Malaysia (IIUM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.117

Keywords:

Kesediaan guru Tahfiz Model Ulul Albab, Kefahaman, Bahan Bantu Mengajar, Pembelajaran Abad ke-21, Maharat al-Quran, Tahfiz Model Ulul Albab Teacher Readiness, Undertanding, Teaching Aids, 21st Century Learning

Abstract

The 21st Century Learning is an educational process that emphasizes active learning and is studentcentered based on the elements that have been outlined. PAK-21 is an approach introduced by the Ministry of Education Malaysia (MOE) through the implementation of teaching based on the Primary School Standard Curriculum (KSSR) and the Secondary School Standard Curriculum (KSSM). Teachers’ readiness and understanding of learning and facilitation (PdPc) helped to determining effective teaching strategies in the classroom. Therefore, this study was conducted to explore the readiness and understanding of Maharat al-Quran teachers, especially regarding the PAK-21. This study was qualitative in nature involving four TMUA teachers who teach Form Four Maharat al-Quran from different schools. Semi-structured interviews were used throughout the data collection process. The data obtained were analyzed using ATLAS.ti 8. Themes were formed based on the data that had been collected. The findings of the study showed that the teachers were ready and understand PAK-21 and successfully implemented the teaching of Maharat al-Quran based on the PAK-21 learning elements in an orderly manner. Therefore, the writing of this article suggested a continuous guidance from the administration and policy makers to strengthen the knowledge and application of PAK-21 among Maharat al-Quran teachers.

Abstrak

Kajian yang dijalankan bertujuan untuk melihat sejauh manakah kesediaan dan kefahaman guru Maharat al-Quran Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab terhadap Pembelajaran Abad ke-21 (PAK 21). Pembelajaran Abad ke-21 bermaksud proses pendidikan yang menitikberatkan pelajar aktif dalam pembelajaran dan berpusatkan murid berdasarkan elemen-elemen yang telah digariskan. PAK 21 merupakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui pelaksanaan pengajaran berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Kesediaan dan kefahaman guru tentang Pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) membantu dalam menentukan strategi pengajaran berkesan dalam bilik darjah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk meneroka kesediaan dan kefahaman guru Maharat al-Quran khususnya berkenaan PAK 21. Kajian ini bersifat kualitatif yang melibatkan empat orang guru TMUA yang mengajar Maharat al-Quran Tingkatan Empat dari sekolah yang berlainan. Temu bual separa struktur telah digunakan sepanjang proses pengumpulan data. Data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan perisian Atlast.ti 8. Tema-tema telah dibentuk berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru bersedia dan memahami  PAK 21 malah berjaya melaksanakan pengajaran Maharat al-Quran berasaskan elemen pembelajaran PAK 21 secara teratur. Justeru,penulisan artikel ini mencadangkan agar bimbingan dan panduan yang berterusan daripada pihak pentadbiran mahupun penggubal dasar bagi memperkasakan pengetahuan dan pengaplikasian guru Maharat al-Quran terhadap PAK 21.

References

Ahwani. 1983. al-Tarbiyah fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Ma’arif.

Azmil Hashim, Abd Halim Tamuri, Misnan Jemali, Aderi Che Noh. 2014. Kaedah Pembelajaran Tahfiz dan Hubungannya dengan Pencapaian Hafazan al-Quran. Journal al-Quran & Tarbiyah, Vol. 1 (1). 2014. 9-16.

Azalida Tajudin & Norazilawati Abdullah. 2018. Kesediaan Guru Sains Sekolah Rendah terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia. Vol. 8. No. 1.

Azhar Ahmad, Hairul Hisham Adam. 2018. Dasar Pendidikan Tahfiz Negara: Pelaksanaan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara Siri ke-8. Universiti Kebangsaan Malaysia, 23-25 Okt.

Azmil Hashim.2010. Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz al-Quran di Darul Quran, JAKIM dan Maahad Tahfiz al-Quran Negeri. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Perlis. 2017. Dapatan Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab .

Farah Ilyani Zakaria, Mohd Aderi Che Noh, Khadijah Abdul Razak. 2018. Amalan Pengajaran Pelajar Tahfiz di Institusi Swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia.43 (3): 141-148.

Fathiyah Mohd Fakharuddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayu, Norlizah Che Hasan, Wan Marzuki Wan Jaafar, Lukman Abd Mutalib. 2019. Cabaran Pembelajaran dan Sokongan yang diperlukan oleh Murid Tahfiz di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Terpilih di Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, Vol 3, December 2019.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2016. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia. Bil. 1 2016: Pelaksanaaan Tahfiz Model Ulul Albab di Sekolah Menengah KPM.

Loughran, J. 2014. Professionally Developing as a Teacher Educator. Journal of Teacher Education.0022487114533386

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Azmil Hashim, Wahyu Hidayat, Ahmad Yussuf dan Abd Hadi Borham. 2016. Tahap Penggunaan Alat Bantu Hafazan (ABH) dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Qur’an di Malaysia. Dlm Mohd Yaakub Zulkifli Mohd Yusuf & Nordin Ahmad 9 (pynt.). Memperkasa Generasi Penghafaz al-Quran. hlm. 87-96. Kuala Kubu Bharu: Darul Quran JAKIM.

Majdi Ubaid. 2014. 9 Langkah Mudah Menghafal al-Quran. Solo: PT Aqwam Media

Profetika.

Mardhiah Yahya, Zetty Nurzuliana binti Rashed 2018. Amalan Guru Hafazan dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Ulul Albab. Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor, Bil 2 No.1 2018

Mardhiah Yahya. 2018. Ke Arah Transformasi Pendidikan (Program Uul Albab): Kajian Kes MRSM Ulul Albab. 4th International Conference on Islamiyyat Studies, 18-19 September 2018

Marzuqi Abdul Rahim, Ahmad Yussuf, Abd. Hadi Borham, Muhammad Akramin Kamarul Zaman. 2016. Amalan Pengajaran Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia. Journal of Isamic Educational Research (JIER) Special Issue. 1. 11-20

Mazarul Hasan Mohamad Hanafi, Maizura Komari, Norazimah Zakaria. 2020. Kesediaan Guru Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21. International Journal of Education and Pedagogy. (IJEAP) Vol. 2, N. 2 (June 2020). p 9-17.

Mcculloch, A. W., Hollebrands, K., Lee, H., & Harrison, T. (2018). Computers & Education Factors that influence Secondary Mathemathics Teachers’ Integration of Technology in Mathematics Lessons. Computers & Education, 123(April), 26-40. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.04.008.

Muhd. Zulhilmi Haron, Mohd. Khairi Othman, Mohd Isha Awang. 2018. Pelaksanaan Program Tahfiz Model Ulul Albab di Malaysia: Isu dan Cabaran. Universiti Malaysia Kelantan, 6th International Conference in Islamic Education: Rabbani Education. 4-5 Nov 2018, Kota Bharu, p 321-329.

Muhd Zulhilmi Haron, Mohd Khairi Othman, Mohd Isha Awang. 2019. Keperluan Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. Practitioner Research 1 (Julai), p 289-316.

Muhd. Zulhilmi Haron, Mohd Muslim Md Zali, Siti Noor Aneeis Hashim, Ahmad Rusli Abdul Gani, Ismail Salleh. 2020. Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berteknologi dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Murid Tahfiz Model Ulul Albab. Al-Hikmah 12 (2), p. 3-18 Disember 2020.

Norhazriah Mohamed. 2012. Program Ulul Albab Sebagai Suatu Proses Transformasi Pendidikan Malaysia. Kajian Kes: Sekolah Menengah Imtiyaz Terengganu. Bengkel Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam V (WA 5). Universitas Muhammadiyah Sumatera. Medan.

Noor Hisham Md Nawi, Nasrun Hakim Salleh. 2017. Pembinaan Model Pengajian Tahfiz di Malaysia. Online Jurnal of Islamic Education, Vol. 5, p. 1-11 Julai 2017.

Rabi’atul Athirah Muhd Isa.2016. Pelaksanaan Mata Pelajaran Hifz al-Quran. Kajian Kes di SMKA Kuala Lumpur. Kertas Projek Sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Robiatul Adawiah Jemali, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. 2020. Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21 (PAK 21) dalam Pengajaran Tarannum al-Quran. International Journal of Modern Education (IJMOE). 2 (7), p102-118.

Rosnani Hashim, Suhailah Hussein & Juhasni Adila Juperi. 2014. The Hikmah (Wisdom) Program: A Philosophical Inquiry for The Teaching of Islamic Education in Malaysia. Phyllis Ghim-Lian Chew. Muslim Education in The 21st Century. New York. Routledge.

Sri Andayani Mahdi Yusuf. 2019. Kesediaan dan Amalan Guru Dalam Pengajaran Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Sekolah Menengah di Malaysia. Tesis Dr. Fal. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia

Siti Zaharah Mohid, Roslinda Rami, Khodijah Abdul Rahman, Nurul Nadhirah Shahabudin. 2018. Teknologi Multimedia dalam Pendidikan Abad 21. Putrajaya. 5th International Research Management & Innovation Conference. 7 Ogos 2018. p1-9.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Fatimah Sahida Abdurajak. 2018. Heart of Learning: Pedagogical Practices Amongst Islamic Education Novice Teachers in the 21st Century. Journal of Usuluddin, 46 (1) 2018: p101-117.

Wan Ali Akbar, Nursafra Mohd Zhaffar, Norasmahani Nor, Nor Anisa Musa, Mohd syaubari Othman. 2020. Konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT). Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Vol. 4 (2). Disember 2020. p 11-20.

Published

2021-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no2.117
Published: 2021-12-01

How to Cite

Muhamad Isa, R. A. ., Mohd Saad, M. F., Mohamad, S. ., Abdul Majid, L., & Nik Abdullah, N. M. S. A. . (2021). Kesediaan Dan Kefahaman Guru Maharat Al-Quran Terhadap Pembelajaran Abad ke-21 di Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab: Tahfiz Model Ulul Albab Teachers’ Readiness and Understanding in Implementing and Facilitating 21st Century Learning. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 93-102. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.117

Issue

Section

Articles