Keberkesanan Kaedah Tahfiz Akhyar dalam Meningkatkan Tahap Penguasaan Hafazan Quran bagi Remaja Pekak

The Effectiveness of Tahfiz Akhyar Method in Increasing the Level of the Quran Memorization for Deaf Youths


Total Views: 1164 | Total Downloads: 655

Authors

  • Siti Ramna Khamaruddin Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Nurul Asiah Fasehah Muhamad Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.110

Keywords:

Tahfiz Akhyar, Tahap penguasaan, Hafazan, Quran, Pekak

Abstract

Memorizing is a way of preserving the sanctity and purity of the holy verses of the Quran. Based on observations, in Malaysia especially many people who memorize the Quran consist of a typical community, even there is no specific method for the disabled community especially the deaf community for memorizing Quran. Hence, this article aims to study the effectiveness of Tahfiz Akhyar method in order to increase the level of Quran memorization for deaf youths through the Deaf Youth Huffaz Camp which lasted for 5 days 4 nights at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) and involving 19 deaf youths as a study participant. This study uses a mixed approach through observation method and final test as instrument tool. The findings of the study show that the Tahfiz Akhyar method can help improve the memorization level of some of the common surah. The achievements of the study participants varied according to their tendency, ability and level of hearing. The implication is that the Deaf Youth Huffaz Camp will continue in the future with the support of various parties.

Keywords: Tahfiz Akhyar, Level of mastery, Memorization, Quran, Deaf

Abstrak

Hafazan merupakan cara untuk menjaga kesucian dan ketulenan ayat suci al-Quran. Berdasarkan pemerhatian, di Malaysia khususnya ramai para huffaz terdiri daripada komuniti tipikal sahaja bahkan tiada kaedah khusus bagi komuniti Orang Kelainan Upaya (OKU) khususnya komuniti  Pekak untuk menghafaz Quran. Justeru, artikel ini bertujuan mengkaji keberkesanan Kaedah Tahfiz Akhyar dalam meningkatkan tahap penguasaan hafazan Quran untuk remaja pekak menerusi Kem Huffaz Remaja Pekak yang telah berlangsung selama 5 hari 4 malam bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan melibatkan 19 orang remaja pekak sebagai peserta kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan campuran melalui kaedah pemerhatian dan ujian akhir sebagai alat instrumen. Dapatan daripada kajian menunjukkan bahawa Kaedah Tahfiz Akhyar dapat membantu meningkatkan tahap hafazan beberapa surah lazim. Pencapaian hafazan antara peserta kajian berbeza-beza mengikut kecenderungan, kemampuan dan tahap pendengaran mereka.  Implikasinya, Kem Huffaz Remaja Pekak ini akan diteruskan lagi pada masa akan datang dan dapat sokongan daripada pelbagai pihak.

Kata kunci: Tahfiz Akhyar, Tahap penguasaan, Hafazan, Quran, Pekak

References

Quran

Ab.Aziz, M., Mohamad Kamil, A., Anisah, A., Mohd Fauzi, H., Nor Raudah, H., & Juwairiah, H. (2009). Dakwah Islam terhadap Orang Kurang Upaya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdul Rahim, R., Noreha, Y., Rahimah, K., & Nordin Mamat. (2017). Visual Media Usage Teaching in Special Education Integration Programme (SEIP) of Hearing Impairment in Hulu Selangor. International Conference on Special Education in Southeast Asia Region, (pp. 151-161).

Abdullah, B. (1985). Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: BAHES:JPM.

Ahmad, H., Zainuddin, N., Ali, R., Maarop , N., Yusoff, R., & Hassan, W. (2018). Augmented Reality to Memorize al-Quran for Hearing Impaired Students: A Preliminary Analysis. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10(28), 91-102.

Aidah, A., Nadzri , M., Nor Fariza, B., Meor Hasmadi, M., & Farihan, Z. (2016). Penerokaan Kesan Penagajaran dan Pembelajaran Menggunakan Imej Visual dalam Kalangan Pelajar Cacat Pendengaran. Malaysian Journal Commnunication, 145-162.

Al-Bukhari, M. (1422 H). Jami' Musnad Sohih Mukhtasir min Umuri Rasulullah s.a.w fi sunanihi wa ayyamihi. Darul Tut Najah.

Al-Habash, A. (1987). Kaifa Tahfaz al-Quran. Beirut: Dar al-Khair.

Al-Suyuti, J. (1987). Al-Itqan fi Ulumil Quran. Maktabah Mustafa al-Bab al-Halaby.

Global Deaf Muslim. (2014). Didapatkan dari Global Deaf Muslim: http://www.globaldeafmuslim.org/about/projects/ (30 Mei 2015)

Hamdi Ishak. (2010). Pekak dan Bisu Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamdi, I. (2016). Methods of Teaching al-Quran to The Hearing Disability Children. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 33-39.

Hamdi, I., Ab Halim, T., Rosadah, A., & Safani, B. (2012). Amalan Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran). Journal of Islamic and Arabic Education, 11-24.

Lim, L. (2006). Understanding deaf culture Malaysian Perspectives. Kuala Lumpur: Majudiri Y Foundation for the Deaf.

Misnan , J., Ab. Halim, T., & Azmil, H. (2014). Kaedah Pengajaran al-Quran Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Perak. International Journal of Islamic Studies and Arabic Language Education, 35-44.

Mohd Huzairi, A., Hajarul Bahti, Z., Bani Hidayat, M., Nor Hayati Fatmi, T., & Nabiroh , K. (2010). Persepsi pelajar bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran Fardhu Ain: Cabaran terhadap guru. Proceedings of the 4th International Conference on teacher education (pp. 240-250). Join Conference UPI &UPSI.

Muhammad Sayuti , S., Norlidah Alias, Mohd Yakub @ Zulkifli , M., Nazean , J., Nor ‘Aziah , M., & Noor Fadilah , M. (2016). Tinjauan Pelaksanaan Pendidikan al-Quran Bagi Komuniti Pekak di Malaysia. Jurnal al-Turath, 1(2), 43-51.

Mustafa , C., Nik Hassan, S., Abdullah, Y., & Abdul Hakim, A. (2015). Kesukaran Mengajar dan Belajar al-Quran dalam Kalangan Pelajar Pekak: Isu dan Cabaran Guru Pendidikan Islam. International Seminar on al-Quran in Contemporray Society (pp. 208-221). UnisZA: Faculty of Islamic Contemporary Studies.

Nafiseh Alaghehband, G., Nazean , J., Norlidah, A., Syar Meeze, M., & Mohd Yakub Zulkifli, M. (2013). Mother's Perspective Toward al-Quran Education for Hearing Impaired Children in Malaysia. The Malaysian Online Journal of Educational Technology, 1(4), 26-30.

Nor 'Aziah, M. (2012). Kaedah Mudah Pelajari al-Quran bagi OKU: Fakih al-Quran hadiah buat komuniti istimewa. Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research.

Nor 'Aziah, M., Nazean , J., & Nur Izzaidah, A. (2012). FAKIH: A Method to Teach Deaf People 'Reading' Quran. Proceedings: The 2nd Annual International Qu'anic Conference (pp. 53-67). Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research (CQR).

Norakhyairee, M., Adnan, M., Noornajihan, J., Mahyuddin, H., & Nurul Asiah Fasehah, M. (2017). i-SIGN QurANIS. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Norakyairee, M. (2018, April 6). Pemahaman komuniti OKU Pendengaran tentang al-Quran. (K. Siti Ramna, Penemu duga)

Norakyairee, M., & Nurutthoilah, M. (2017). Model dan Kurikulum Pendidikan al-Quran Holistik bagi OKU. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs.

Norsiah, F., & Siti Naqiah, S. (2015, Disember). Al-Quran untuk Terapi Minda dan Penyembuhan: Kajian menggunakan Quantitative Electroencephalograhp (qEEG). Global Journal Al-Thaqafah, 5(2), 99-108.

Nur Hannah , S., Cila , U., & Kamarul Shukri , M. (2012). Factors Affectings the Learning of the Holy Quran among Severly and Profoundly Hearing-Impaired Children with a Cochlear Implant. Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 85-92.

Sariah, I. (2018, Mac 3). Cabaran komuniti OKU Pendengaran mempelajari al-Quran. (K. Siti Ramna, Penemu duga)

Sazali, M. (2004). Budaya orang pekak. Kertas Persidangan keluarga Pekak bahagia. Hotel Crown Princess. Kuala Lumpur.

Syar Meeze, M. (2017). Kemahiran Asas serta Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran kepada Komuniti Istimewa. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs.

Syar Meeze, M., Mohd Hanafi, M., & Noraidah , S. (2017, November). Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia di dalam Terjemahaman Maksud Surah al-Fatihah. Gema Online: Journal of Language Studies, 17(4), 209-224.

Syar Meeze, M., Norlidah, A., Nazean, J., Mohd Yakub Zulkifli, M., & Zahiah, H. (2014, Oktober). Kepentingan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) dalam Pengajaran Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) terhadap Komuniti Pekak. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 2(4), 30.

Valeria, H. F., Anibal, P. F., & Jesus, M. I. (2014). Visual Learning Strategies to Promote Litearcy Skills in Prelingually Deaf. Revista Mexcana de Psicologia, 1-10.

Wan Fatmawati , W. (2012). Jom Mengecam ABC. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL, 56-70.

Yayasan FAQEH, Y. P.-Q. (2017). Kurikulum QurANIS. Nilai: Yayasan FAQEH.

Zulkifli , M., & Nordin, A. (2016). Memperkasakan Generasi al-Quran. Dalam W. Ridhoul, Metode Menghafal al-Quran Saat Kuliah (hlm. 129-144). Selangor: Darul Quran Jakim.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.110
Published: 2021-06-01

How to Cite

Khamaruddin, S. R., & Muhamad, N. A. F. . (2021). Keberkesanan Kaedah Tahfiz Akhyar dalam Meningkatkan Tahap Penguasaan Hafazan Quran bagi Remaja Pekak: The Effectiveness of Tahfiz Akhyar Method in Increasing the Level of the Quran Memorization for Deaf Youths. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 89-99. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.110

Issue

Section

Articles