Nilai Murni dalam Pendidikan 5.0

Moral Values in Education 5.0


Total Views: 2559 | Total Downloads: 2864

Authors

  • Noor Syahida Md Soh Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil
  • Huzaimah Ismail Universiti Teknologi MARA Shah Alam
  • Faridah Mohd Sairi Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  • Mohd Annas Shafiq Ayob Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.109

Keywords:

Nilai Murni, Pendidikan 5.0, Penerapan, Moral values, Education 5.0, Inculcation

Abstract

The introduction of Education 5.0 aims to strengthen the use of technology to inculcate values into students’ lives. This is seen as an opportunity to explore how moral values are applied in line with the goals of education in Malaysia.The inculcation of moral values through education will enable the students to internalise the values and this brings a good impact on their lives. . However, annual statistics have shown the decline in the moral values in Malaysia. Thus, this concept paper discusses the notion of Education 5.0 in the Malaysian education context and the importance of moral values in education 5.0. This study employed a qualitative method by analysing documents related to moral values as well as the Education 5.0 guideline book. The data were managed by ATLAS.ti 8 software. The themes revolve around the importance of moral values application in education and they include; the goals of the National Philosophy of Education; the formation of a society that is good, moral and has an identity as well as; religious demands. This study's findings are significant to be used as a guide to ensure that the elements of moral values are not neglected in line with the advancement of education.
Keywords: Moral values, Education 5.0, Inculcation

Abstrak
Pengenalan terhadap Pendidikan 5.0 yang bertujuan untuk memperkasakan penggunaan teknologi dalam membantu untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar dilihat sebagai peluang untuk mendalami sejauh manakah nilai-nilai murni  mampu diterapkan sesuai dengan matlamat pendidikan di Malaysia. Pendidikan yang menerapkan nilai-nilai murni akan mampu dihayati oleh pelajar serta membawa kepada kesan baik terhadap kehidupan mereka. Namun, statistik kes keruntuhan nilai di Malaysia dilihat semakin meningkat saban tahun. Justeru, kertas kerja konsep ini membincangkan tentang konsep Pendidikan 5.0 dalam konteks pendidikan di Malaysia serta kepentingan nilai murni dalam pendidikan 5.0. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan membuat analisis dokumen yang berkaitan dengan nilai-nilai murni serta buku garis panduan Pendidikan 5.0 melalui perisian Atlas.ti8 dan menghasilkan beberapa kod serta tema kepentingan penerapan nilai murni dalam pendidikan iaitu; matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan; pembentukan masyarakat yang baik, berakhlak dan mempunyai jati diri serta; tuntutan agama. Dapatan kajian ini adalah penting untuk digunakan sebagai panduan bagi memastikan elemen nilai murni tidak diabaikan selaras dengan perkembangan sistem pendidikan yang telah pun mengorak langkah dengan lebih maju. 
Kata kunci: Nilai Murni, Pendidikan 5.0, Penerapan

References

Al-Quran

Al-Hadis

Abe, S. t.t.. How students are being prepared for Society 5.0 | Intelligence on Global Japan. https://www.globaljapan.world/article/japan-leads-world-in-education-for-society-5-0/. Retrieved on: 3 December 2019.

Al-Attas. 1980. The Concept of Education Islam. The Keynote Address Delivered at the First World Conference on Muslim Education, 16. http://www.mef-ca.org/files/attas-text-final.pdf. Retrieved on: 16 March 2020.

Al-Ghazali. 2005. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Vol. 3. Cet. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah.

Academic Affairs Division, U. 2019. UiTM Academic Compass Education 5.0 @ UiTM Navigating the Future. Malaysia: UiTM Press.

Akmaliza Abdullah, Tamar Jaya Nizar, & Othman Napiah. 2016. Akhlak, etika dan moral.

Amir Mohd Nason, & Mohd Shukri Hanapi. 2019. Penerapan Pendekatan Pendidikan Berasaskan Qalbu Dalam Pembelajaran Abad Ke-21: Cabaran Dan Harapan. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 20, 33–48.

Anon. 2020. Konsep Nilai Murni Dalam Falsafah Pendidikan Negara. Retrieved April 21, 2020, from Kertas Kerja Kajian Sistem Pendidikan Kebangsaan (MTT 2353) website: https://sarjana.tripod.com/nilai3.html

Asmawati Suhid. 2006. Pengajaran adab & akhlak Islam dalam membangunkan modal insan. Jurnal Pengajian Umum, 8, 167–178.

Azhar Ahmad & Ab.Halim Tamuri. 2005. Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah.

Aziah Alias, N. 2019. Next Gen Learning in Education 5.0@UiTM. Retrieved from https://myhe2019.uitm.edu.my/wp-content/uploads/2019/04/Slide-Prof-Aziah-Next-Gen-Learning-25th-April.pdf

Braun, V., & Clarke, V. 2012. Thematic Analysis Thematic Analysis , p . 2. 2, 57–71.

Daccache, F. J. 2019. Examining the Relationship between Educational Technology and Morality: A Case Study of an American Catholic Middle School (Loyola Marymount University). Retrieved from http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component

Dzulkifli Abdul Razak & Rosnani Hashim. 2019. Pentafsiran Baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelaksanaannya Pasca 2020. Kuala Lumpur: IIUM Press, 415-419.

Franz Rosenthal (trans). 1967. The Muqaddimah. New Jersey: Princeton University Press.33-43.

Hairuddin Harun, Ahmad Esa, Mohd Hasril Amiruddin, Alias Masek, Noorazman Abd Samad, Siti Noor Fazelah Mohd Noor, & Mohd Hafiz Kamarudin. 2016. Utilization of FROG VLE as Teaching Tools : Readiness of Islamic Education Teachers in Muar District Schools . American Scientific Publisher, (2012), 1–5.

Hasbullah Mat Daud, Ahmad Yussuf, & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. 2020. Pembentukan Akhlak dan Sahsiah Pelajar melalui Pembelajaran Sosial menurut Perspektif Islam. Journal of Social Sciences and Humanities, 17(9), 75–89.

Hidayat, A. N. 2017. E-Learning Implementation In Islamic Education Innovation. Jurnal Studia Islamika, 14(1), 17–36.

Jabatan Perdana Menteri. 1985. Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran. https://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar/10DASAR_PENERAPAN_NILAI.pdf. Retrieved on: 15 September 2020.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 1979. Laporan Jawatankuasa Kabinet, Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. https://sgp1.digitaloceanspaces.com/proletarian-library/singapore malaysia/Kementerian%20Pelajaran%20Malaysia/Laporan%20Jawatankuasa%20Kabinet%20Mengkaji%20Perlaksanaan%20Dasar%20Pelajaran%20(564)/Laporan%20Jawatankuasa%20Kabinet%20Mengkaji%20Perl%20-%20Kementerian%20Pelajaran%20Malaysia.pdf. Retrieved on: 17 August 2020

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Malaysia Education Blueprint 2013 - 2025. https://www.padu.edu.my/my/about-the-blueprint/. Retrieved on: 17 August 2020

Khairul Azhar Meerangani. (2018). Kaedah Pembentukan Karakter Anak-Anak Menurut Islam : Analisis Surah Luqman. Prosiding Seminar Antarabangsa Pembangunan Insan 2017 Kolej Universiti Islam Melaka.

Man, N. D., Puji, T. I. Z. T., & Mohamad, S. 2018. Menangani Keruntuhan Akhlak Masa Kini Menurut Islam Addressing Today ’ s Moral Decline According to Islam. Jurnal Al-Turath, 3(1), 55–63.

Maszlee Malik. 2020. Amanat Menteri Pendidikan Tahun 2019: Pendidikan untuk Semua, Tanggungjawab Semua. https://www.moe.gov.my/images/KPM/UKK/2019/01_Jan/Amanat_2019.pdf. Retrieved on: 18 August 2020.

Mohamed Noh Abd Munir. 2010 Falsafah pendidikan menurut Ibn Khaldun dan John Dewey : kajian perbandingan / Abd Munir bin Mohamed Noh. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Aliff Mohd Nawi, Ezad Azraai Jamsari, Mohd Isa Hamzah, Adibah Sulaiman, & Azizi Umar. 2012. The Impact of Globalization on Current Islamic Education Azizi Umar Department of Arabic Studies and Islamic Civilization , Faculty of Islamic Studies. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(8), 74–78.

Mohd Hasrul Shuhari, & Mohd Fauzi Hamat. 2015. Nilai-nilai Murni Individu Muslim menurut Al-Ghazali. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 41–60.

Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin, Pisol Maidin, Muhammad Yusri Yusof, Paiz Hassan, Hamdi Rahman Mohd Yaacob, Abd Munir Mohd Noh & Muhammad Imran Abd Razak. 2017. Pandangan Ibnu Khaldun Berkaitan Kaedah Pendidikan Dalam Kitab Al-Muqaddimah. Idealogy, 2(1) : 26-35.

Nor Liza Kila & Noraizan Mohsin. 2018. Pembudayaan Konsep Filantropi melalui Penggunaan Surau Sekolah. International Conference on Global Education VI, (1), 400–409.

Nur Fadilah. 2015. Pembelajaran Interaktif E-Learning Mencorakkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Proceeding the 7th International Workshop and Conference of Asean Studies On Islamic and Arabic, (12).

Othman Talib. 2019. Analisis Data Kualitatif dengan ATLAS.ti 8 Penerangan Lengkap Langkah Demi Langkah. Serdang: Universiti Putra Malaysia, 21-45.

S Wahyudi. 2016. Summary for Policymakers. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Mohamad Fuad Ishak, Shazarina Zdainal Abidin. 2018. Konsep Penerapan Dan Penghayatan Nilai-Nilai Murni Berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ). Conference: International Conference On Moslem Society 2018, (May), 1–13.

Siti Norlina & Mohd Nasir. 2004. Pemupukan Akhlak Muslim Menurut Pandangan Ibnu Miskawayh. Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 1–11. http://repo.uum.edu.my/1855/1/31.pdf. Retrieved on: 13 March 2020.

Walker, A. 2019. Facilitating Student Driven-Learning in the Era of Education 5.0. Seminar on Education 5.0. https://myhe2019.uitm.edu.my/wp-content/uploads/2019/04/Facilitating-Student-Driven-Learning-in-the-Era-of-Education-5-Andrew-Walker.pdf. Retrieved on: 2 September 2019.

Zainal Effendi. 2014. Profil Rasulullah S.A.W sebagai Pendidik Ideal dan Kontribusinya terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Fitrah, 199–218.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2019. Penghayatan Al-Quran dan Sunnah dalam Pembentukan Nilai Murni Masyarakat Bertamadun. Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasa Penghayatan Nilai Murni. 1-9.

Published

2021-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no2.109
Published: 2021-12-01

How to Cite

Md Soh, N. S., Ismail, H. ., Mohd Sairi, F. ., & Shafiq Ayob, M. A. . (2021). Nilai Murni dalam Pendidikan 5.0: Moral Values in Education 5.0. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 1-11. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.109

Issue

Section

Articles