Implikasi Ketiadaan Ṣifr Mustadīr ke atas Pentilawahan Al-Quran Braille

Implications of The Absence of Ṣifr Mustadīr on Braille Al-Quran Recitations


Total Views: 556 | Total Downloads: 333

Authors

  • Mohd Nur Adzam Rasdi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Muhammad Yusry Affandy Md Isa Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Noornajihan Ja'afar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Khairul Anuar Mohamad Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Norakyairee Mohd Raus Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.108

Keywords:

Penulisan Mashaf, Tajwid, Dabt, al-Quran Braille, OKU Penglihatan

Abstract

The term Ḍabṭ refers to specific markers placed on the Quranic letters to indicate a sound or connotation of the letters such as Sukun, Mad, Tanwin, Syaddah etc. The purpose of Ḍabṭ is to ease the Quranic reciter to recite every text contained in the mushaf accurately. Since it was introduced in the middle of the first century, it has continued to expand from time to time until the present-day. The mushaf that has been transcript into Braille also is no exception. However, there are still some signs used in the regular mushaf that yet to be applied into Braille. Among the sign is the Ṣifr Mustadīr. The objective of this study is to identify the implications of the absence of such markings. The performance test method was used on study participants to obtain information which was then analyzed to achieve the objectives of the study. The findings imply that there are recitational error due to the absence of those sign. Based on this finding, discussions, conclusions and suggestions have been made aimed at ensuring the accuracy of the Braille form of the Quranic text to enable its readers to read the Quran as well as normal mushaf readers.
Keywords: Al-Quran Text Writings, Recitation, Ḍabṭ Al-Quran, Braille Qur’an, Visually Impaired Persons.

Abstrak
Istilah Ḍabṭ adalah merujuk kepada tanda-tanda khusus yang diletakkan pada huruf-huruf al-Quran untuk menunjukkan sesuatu bunyi atau cara baca huruf-huruf tersebut seperti Sukun, Mad, Tanwin, Syaddah dan seumpamanya. Fungsi Ḍabṭ adalah untuk memudahkan para pembaca al-Quran membaca setiap teks yang terkandung di dalam mashaf dengan tepat. Semenjak ilmu ini diperkenalkan pada sekitar pertengahan kurun pertama Hijrah, ia terus berkembang daripada semasa ke semasa sehinggalah ke hari ini. Mashaf yang ditranskrip ke dalam tulisan Braille juga tidak terkecuali daripada elemen ini. Namun begitu, terdapat beberapa penandaan yang digunakan dalam mashaf tipikal tetapi masih belum diaplikasikan dalam mashaf Braille. Antara penandaan tersebuat adalah Ṣifr Mustadīr. Kajian ini
dilakukan bagi mengenalpasti implikasi daripada ketiadaan penandaan tersebut. Kaedah ujian prestasi telah digunakan ke atas para peserta kajian bagi memperolehi maklumat yang seterusnya dianalisis bagi mencapai objektif kajian. Hasil kajian menunjukkan terdapat kesalahan bacaan akibat daripada ketiadaan penandaan tersebut. Berdasarkan dapatan ini beberapa perbincangan, kesimpulan dan cadangan telah dibuat bagi tujuan semakan dan penambahbaikan khususnya bagi menjaga ketepatan teks al-Quran di dalam bentuk Braille agar para pembacanya mampu membaca sebaik bacaan para pembaca mashaf tipikal.
Kata kunci: Penulisan Mashaf, Tajwid, Ḍabṭ Al-Quran, Al-Quran Braille, OKU Penglihatan

References

Al-Quran

ʿAbd al-Latif Fiaz al-Rayyan. 1999. Al-Tabyin Fī Ahkām Tilāwah al-Kitāb al-Mubīn. Dār al-Maʿrifah. Beirut-Lubnan.

Abdul Karim Ibrahim Saleh. 2013. Al-Mutḥaf Fī Ḍhabṭ al-Muṣḥaf. Dār al-Ṣahabah Li al-Turāth.

Tanta.

Abu Mardhiyah. 2012. Tajwid al-Quran Qiraat ʿAāṣim Riwayat Hafs Toriq al-Syatibi. Jilid 1. Al-Jenderaki Enterprise.

Al-Andalusi, Abu Daud Sulaiman bin Najah al-Andalusi. 2006. Uṣūl al-Ḍhabṭ wa Kaifiyyatuhu ʿAlā Jihhati al-Ikhtiṣār. Majmaʿ Malik Fahad li Tibāʿati al-Maṣḥaf al-Sharif.

Al-Dabba’ Ali Muhammad. 1999. Samīr al-Tālibīn Fi Rasm Wa Ḍhabṭ al-Kitāb al-Mubīn. Maktabah al-Azhar li al-Turāth. Kāherah.

Al-Dānī, Abu Amr Uthman bin Saʿied. T. th. al-Muqniʿ Fī Maʿrifāt Rasm Maṣāḥif al-Amsār. British Library. London.

Al-Dānī, Abu Amr Uthman bin Saied. 1997. Al-Muhkām Fī Naqṭi al-Muṣḥaf. Dār al-Fikr. Dimāshq.

Al-Hamd, Ghanim Qadduri. 2016. Al-Muyassar Fī ʿIlmī al-Muṣḥaf wa Ḍhabṭuh. Maʿhad al-Imām

al-Shatibiy. Saudi Arabia.

Al-Idrisiy, Moulay Mohamed al-Tahiri. 2009. Istiʿmāl al-Alwān fī Iṣṭilāhāt Ḍhabṭ al-Maṣāhif ʿInda

‘Ulamā al-Andalus wa al-Maghrīb. Matbaʿah al-Najāh al-Jadīda. Casablanca.

Al-Qadhi, Iyadh bin Musa. 2013. Al-Shīfā’ bi Taʿrifī Huqūq al-Muṣṭafa. Jaizah Dubai al-Dauliyyah

li al-Quran al-Karim.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman. 2013. al-Dur al-Manthūr Fī al-Tafsīr bi al-Ma’thūr. Dār

ʿAalim al-Kutub. Riyāḍ.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman. 1426h. al-Itqān Fī al-Ulūm al-Qurān. Mujammaʿ Malik

Fahd Litibāʿah al-Maṣḥaf al-Sharīf. Madīnah.

Al-Mahdawi, Ahmad bin Ammar. 1430h. Hija Maṣaḥif al-Amsar. Dār Ibn al-Jawzī. Riyāḍ.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharf. 2007. Riyāḍ alṢālihīn min kalami Sayyīdī al-Mursālīn. Dār Ibn Kathīr al-ʿUla. Damascus.

Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdillah. 1972. Al-Burhān Fī Ulūm al-Qurān. Qāherah.

Hajarul Bahti. 2010. Memperkasa Pendidikan al-Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan.

https://www.researchgate.net/publication/280240116

Hajarul Bahti. 2010. Isu Dan Cabaran Guru Dalam Pendidikan Al-Quran Pelajar Bermasalah

Penglihatan. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join

Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia.

Ibn ‘Allan, Muhammad Ali bin Muhammad. 2004. Dalīl al-Falīhīn liṭuruqi Riyāḍ al-Ṣālīhīn. Dār alMaʿrifah. Beirut. Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan al-Quran, Kementerian Dalam Negeri. 2012.

Panduan Rasm ʿUthmāni. Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), Kuala Lumpur.

Mohd Nur Adzam Rasdi et al. 2017. Aplikasi Ḍhabṭ al-Quran dalam penulisan Quran Braille:

Perbandingan antara Mashaf Braille PERTIS dengan Muṣḥaf Madīnah al-Munawwarah. Seminar al-Quran Braille. PERTIS. Kuala Lumpur.

Mohd Nur Adzam Rasdi et al. 2018. Sistem Dabt Mashaf Braille Terbitan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Malaysia (PERTIS). In M.Y. Zulkifli Mohd Yusoff, et.al. (Eds.) Membahagiakan Manusia Dengan Petunjuk Al-Quran. (1-18) Kuala Lumpur. Centre of Quranic Research University of Malaya.

Mohd Rahim Jusoh. 2008. Tarikh al-Quran & Rasm Uthmani. Pustaka Khodim Al Mashaf. Selangor.

Mohd Rahim Jusoh. 2018. Dabt al-Quran Inovasi Rasm al-Uthmani. Pustaka Khodim Al-Mushaf.

Kuala Lumpur.

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif et al. 2013. Pembangunan Braille al-Quran Rasm ʿUthmāni.

Penerbit USIM. Nilai.

Muhaysin, Muhammad Salim. 2002. Irsyādi At-Tālibīn ilā Ḍhabṭi Al-Kitāb Al-Mubīn. Maktabah AlAzharīah Lil Turāth. Qāherah.

Norakyairee et al. 2013. Pengajaran Al-Quran Braille: Isu Dan Cabaran Semasa. International

Journal On Quranic Research (IJQR) Vol.3, No. 4, June 2013, Pp. 79-94. Centre of Quranic

Research (CQR), University of Malaya, Malaysia.

Nur Atiqah Abdul Aziz. 2018. Penguasaan Pembelajaran Al-Qur’an Berbantukan Aplikasi

Multimedia Interaktif Smart Iqra’: Kajian Di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Alma,

Pulau Pinang. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Vol 2 (2), Disember

Universiti Sains Islam Malaysia.

Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS). 2015. Al-Quran al-Karim bi

al-Kitābah al-Arabiyyah al-Nāfirah. Kuala Lumpur.

Rohana Zakaria et al. 2017. Penguasaan Rasm ʿUthmāni Di Kalangan Guru Pendidikan Islam. In Muhammad Fairuz Adi & Mohd Mahfuz Jaafar. Epistimologi Rasm Uhtmani. Kolej Universiti

Islam Antarabangsa Selangor. Selangor.

Sabri Mohamad et al. 2019. Pendekatan Penggunaan Warna Dalam Qiraat Qur’aniyyah. Jurnal

Pengajian Islam, bil 12, isu 1 halaman 20-30. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Shukri, Ahmad Khalid Yusuf. 2014. ‘Alamat al-Ḍhabṭ fi al-Masahif bayna al-Waqi’ wa al-Maamul. Nadwah Tiba’ah al-Quran al-Karim wa Nasyrihi bayna al-Waqi’ wa al-Maamul. Madinah KSA.

Sya’ban, Muhammad Ismail. 2001. Rasm al-Muṣḥaf wa Ḍabṭuh. Dār al-Salām. Qāherah.

Valencia, Hiebert & Afflerback. 2014. Authentic Reading Assessment: Practices and Possibilities. TextProject, Inc. Santa Cruz, California.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.108
Published: 2021-06-01

How to Cite

Rasdi, M. N. A., Md Isa, M. Y. A., Ja’afar, N., Mohamad, K. A., & Mohd Raus, N. (2021). Implikasi Ketiadaan Ṣifr Mustadīr ke atas Pentilawahan Al-Quran Braille: Implications of The Absence of Ṣifr Mustadīr on Braille Al-Quran Recitations. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 14-26. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.108

Issue

Section

Articles