Pandemik COVID-19: Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Khas Bagi Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Masalah Pembelajaran Di Malaysia

Pandemic COVID-19: Challenges of Teaching and Learning (PDP) Islamic Education in Special Education for Students with Learning Disabilities in Malaysia


Total Views: 6160 | Total Downloads: 5502

Authors

  • Azman Ab Rahman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Syed Salim Syed Shamsudin Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Nurul Nadia Nozlan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Muhd. Faiz Abd. Shakor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Afaf Sukari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.104

Keywords:

Pengajaran dan Pembelajaran (PDP), Pendidikan Islam, Pendidikan Khas, Masalah Pembelajaran, COVID-19.

Abstract

Novel Coronavirus (2019-nCoV), also known as COVID-19, has surprised the country worldwide. The COVID-19 pandemic has had significant implications for communities around the world in general and Malaysia in particular. COVID-19 has caused various sectors to be affected by the spread of the COVID-19 pandemic, including educational institutions in Malaysia. This matter also concerns Islamic Education teachers in Special Education because the Teaching and Learning process (PdP) of Islamic Education with students with learning disabilities (OKU MP) had to be implemented online. Thus, the study's objective is to identify the PdP method used by teachers of Islamic Education in Special Education and the challenges faced when conducting PdP with OKU MP during COVID-19. This study uses a qualitative method by using a questionnaire approach and documentation to collect data for the study objectives. The study found that identifying specific and appropriate techniques before starting the PdP with students with learning disabilities is the primary method in the PdP of Islamic Education during COVID-19. The main challenges in the PdP of Islamic Education for OKU MP students are issues related to technological facilities as well as matters of commitment of students and parents, skills and expertise of teachers as well as the lack of Supported Learning Material (BBM) while continuing the PdP online due to the implementation of Movement Control Order (MCO) by the Malaysian government. Researchers hoped that this study could help teachers and OKU MP face the challenges to continue the PdP of Islamic Education during COVID-19 and reference educational institutions in improving the PdP process for OKU students in Malaysia in general.

Keywords: Teaching and Learning (PdP), Islamic Education, Special Education, Students with Learning Disabilities, COVID-19

Abstrak

Negara telah digemparkan dengan satu wabak yang dinamakan sebagai Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau dikenali juga sebagai COVID-19. Bencana wabak COVID-19 ini telah memberi implikasi yang besar kepada masyarakat di seluruh dunia secara umumnya dan Malaysia secara khususnya. Hal ini telah menyebabkan pelbagai sektor turut terkesan dengan penularan wabak COVID-19 tersebut termasuklah institusi Pendidikan di Malaysia. Perkara ini turut memberi kebimbangan kepada para guru Pendidikan Islam dalam Pendidikan Khas kerana proses Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) Pendidikan Islam dalam Pendidikan Khas bersama pelajar Kurang Upaya Masalah Pembelajaran (OKU MP) perlu dilaksanakan secara atas talian. Justeru, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kaedah PDP yang digunakan oleh para guru Pendidikan Islam dalam Pendidikan Khas dan cabaran yang dihadapi sewaktu menjalankan PDP bersama para pelajar OKU MP sewaktu COVID-19. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan pendekatan soal selidik dalam mengumpulkan data bagi mencapai objektif kajian. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah mengenal pasti teknik tertentu dan bersesuaian sebelum memulakan PDP bersama OKU MP merupakan kaedah utama dalam PDP Pendidikan Islam sewaktu COVID-19. Cabaran utama dalam PDP Pendidikan Islam pelajar OKU MP adalah isu berkaitan kemudahan teknologi selain isu komitmen pelajar dan ibu bapa, kemahiran dan kepakaran guru serta kekurangan Bahan Bantu Mengajar (BBM) sepanjang meneruskan PDP secara atas talian disebabkan perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Kajian ini diharapkan dapat membantu para guru dan pelajar OKU MP dalam mendepani cabaran yang dihadapi bagi meneruskan PDP Pendidikan Islam sewaktu COVID-19 serta menjadi rujukan kepada institusi pendidikan dalam menambah baik proses PDP bagi pelajar OKU di Malaysia secara umumnya.

Kata Kunci: Pengajaran dan Pembelajaran (PDP), Pendidikan Islam, Pendidikan Khas, Masalah Pembelajaran, COVID-19.

References

Abdullah, M. (2020, Mei 9). Blogger.com. Retrieved Disember 12, 2020, from "Orang Kelainan Upaya atau Orang Kurang Upaya?": http://abihulwa.blogspot.com/2012/08/isu-bahasa-orang-kelainan-upaya-atau.html

Azman Ab Rahman, N. N. (2020). CADANGAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN ICT DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) BAGI PELAJAR ORANG KURANG UPAYA (OKU) DAN INSTITUSI PENDIDIKAN SEWAKTU COVID-19. The 3rd International Conference of the Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law 2020 (INPAC 2020) (pp. 252-260). Nilai: Penerbit USIM

Azman Ab Rahman, N. N. (2020). ISU PENGGUNAAN ICT DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) BAGI PELAJAR ORANG KURANG UPAYA (OKU) DAN INSTITUSI PENDIDIKAN SEWAKTU COVID-19. International Seminar on Islam and Science 2020 (SAIS 2020) (p. 373). Nilai: Penerbit USIM

Hamdi Bin Ishak, A. H. (2012). Amalan Pengajaran Guru Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran). Journal of Islamic and Arabic Education, 4(2), 11-24

JKM. (2016). "PWDs Categories". Retrieved June 5, 2020, from Jabatan Kebajikan Masyarakat: https://pramudyarifin.wordpress.com/2010/08/30/antropologi-zakat-system-of-giving-dalam-islam/

KPM. (2019). Pendidikan Islam dalam Pendidikan Khas . Retrieved from Kementerian Pendidikan Malaysia: https://www.moe.gov.my/pendidikan/khas/pendidikan-islam-dalam-pendidikan-khas/pengenalan

KPM. (2020). Buku Data Pendidikan Khas . Retrieved from Kementerian Pendidikan Malaysia : https://www.moe.gov.my/en/muat-turun/pendidikankhas/buku-data-pendidikan-khas/3993-buku-data-pendidikan-khas-tahun-2020/file

Sulaiman, R. (2008, April 28). “Faktor-faktor Pendorong Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Bekerja di JARO, (Johor Area Rehabilitation Organization”. Retrieved June 20, 2020, from Rosmawati Sulaiman: http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP/ROSMAWATIBP050157D2008TTP.pdf

Wan Sabri Wan Husin, M. Z. (2013). "Model Pembangunan Institusi Pendidikan al-Quran bagi Anak Istimewa". The 3rd Annual International Quranic Conference. Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research (CQR), Universiti Malaya.

WHO. (2020). CORONAVIRUS. Retrieved December 20, 2020, from World Health Organization: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.104
Published: 2021-06-01

How to Cite

Ab Rahman, A., Syed Shamsudin, S. S., Nozlan, N. N., Abd. Shakor, M. F., & Sukari, A. (2021). Pandemik COVID-19: Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Khas Bagi Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Masalah Pembelajaran Di Malaysia : Pandemic COVID-19: Challenges of Teaching and Learning (PDP) Islamic Education in Special Education for Students with Learning Disabilities in Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 127-138. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.104

Issue

Section

Articles