Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran

Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers


Total Views: 797 | Total Downloads: 556

Authors

  • Mohd Taufik Pangilun Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)
  • Harun Baharudin Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.101

Keywords:

Liqa’ Maqari, Pengulangan al-Quran, Kualiti hafazan, Guru tahfiz, MITS Selangor

Abstract

Hafiz Teachers are important asset of Institution of Quranic Studies. The ‘Liqa’ Maqari' Programme is one of the platforms in the efforts of the Islamic Education Division (BPI) in Selangor Islamic Religious Department (JAIS) in addressing the issue of quality of Quran teachers. This survey study aims to identify the level of effectiveness of the ‘Liqa' Maqari' Programme on the quality of memorization of MITS’s Hafiz teachers. Based on quantitative field research held, the result shows that the program has succeeded in improving the level of memorization quality of MITS’s Tahfiz teachers. In addition, the quality of memorization can help increase the level of application to MITS students. Those in charge need to take due care to strengthen its implementation and subsequently benefit other Institutions of Quranic Studies.

Keyword: Liqa ’Maqari, Recitation of the Quran, Quality of Memorization, Tahfiz Teacher, MITS Selangor

Abstrak

Guru tahfiz merupakan aset penting dalam sesebuah Institusi Pengajian al-Quran. Program Liqa’ Maqari’ merupakan salah satu wadah dalam usaha Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) menangani isu kualiti guru al-Quran. Kajian tinjauan ini bertujuan mengenalpasti tahap keberkesanan Program Liqa’ Maqari’ terhadap kualiti hafazan guru al-Quran Maahad Integrasi Tahfiz di seluruh Negeri Selangor. Berdasarkan penyelidikan lapangan berbentuk kuantitatif, hasil kajian menunjukkan bahawa program ini berjaya meningkatkan tahap kualiti hafazan guru tahfiz MITS. Di samping itu, kualiti hafazan tersebut dapat membantu meningkatkan tahap pengaplikasiannya terhadap pelajar MITS. Pihak yang berkewajipan perlu mengambil perhatian sewajarnya bagi memperkasakan terhadap pelaksanaannya dan seterusnya dimanfaati Institusi-Institusi Pengajian al-Quran yang lain.

Kata kunci: Liqa’ Maqari, Pengulangan Al-Quran, Kualiti Hafazan, Guru Tahfiz, MITS Selangor

References

Al-Quran

Abu Mazaya al-Hafiz. 1996. Panduan Menghafal al-Quran: Ilmu Tahfiz. Kuala Lumpur. Darul Nu’man.

Abd Rahman Abd Ghani, Abdul Munir Ismail & Wahibah Twahir. 2017. Amalan Hafazan Al-Quran di Darul Quran JAKIM. ISSN 1985-496X /eISSN 2462-2435. Jurnal Perspektif: Special Issue 1 (2017),(125-135).

Abd Rahman Abd Ghani. 2018. Isbath: Kaedah Pengujian Hafiz Di Malaysia. Ke Arah Pengiktirafan Huffaz Di Malaysia. Centre of Quranic Research (CQR) dengan kerjasama Darul Quran JAKIM 2018. Polo Enteprise.

Abdul Latif Abdul Kadir dan Maimunah Ismail. 1997. Hubungan Keberkesanan Latihan dengan Prestasi Kerja. ISSN: 0128-7702. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 5(2): 73-82 (1997).

Abdul Hafiz bin Haji Abdullah, Hussin bin Salamon, Azmi Shah bin Suratman, Sulaiman Shakib bin Mohd Noor, Kamarul Azmi bin Jasmi dan Abdul Basit bin Samat @ Darawi. 2005. Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan Al-Qur’an Yang Efektif: Satu Kajian Di Kuala Lumpur Dan Terengganu.

Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi & Mohd Abd Nasir Abdul Latif. 2016. Pengayaan, Pengukuhan dan Pemulihan dalam Pembelajaran Tahfiz al-Quran: Kajian di Beberapa Sekolah Tahfiz Terpilih di Kelantan. Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran. Darul Quran JAKIM dengan kerjasama Centre of Quranic Research (CQR) 2016.

Alieh Nasrollahi-Mouziraji. 2015. Memorization Makes Progress. Theory and Practice in Language Studies. Vol. 5, No. 4, pp. 870-874, April 2015. ISSN 1799-2591. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0504.25.

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri & Misnan Jemali. 2013. Latar Belakang Guru Tahfiz Dan Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Quran Di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education

Azman Ismail & Nurul Inani Ibrahim. 2010. Motivasi Latihan Sebagai Pembolehubah Penghubung antara Program Latihan dan Keberkesanan Latihan. Jurnal Kemanusiaan bil.16, Dis 2010.

Baron, C. (2013). Using Inquiry Based Instruction to Encourage Teachers’ Historical Thinking at Historic Sites. Teaching and Teacher Education, 35, 157-169.

Goldstein, I.L.; Ford, J.K. 2002. Training in Organization: Needs Assessment, Development and Evaluation. CA, USA: Wadsworth Group, Thomson Learning, Inc.

Hanani Abdul Manan, Ahmad Nazlim Yusoff & Siti Zamratol-Mai Sarah Mukari. 2015. Kesan Penuaan ke atas Kehubungan Berkesan Otak semasa Pemprosesan Ingatan Bekerja Daripada Perspektif Pemodelan Sebab dan Akibat Dinamik. Sains Malaysiana 44(9)(2015): 1339–1350.

Irwin L. Goldstein. 1993. Training in Organizations: Needs Assessment, Development, and Evaluation. Brooks/Cole Publishing Company, 1993. ISBN 0534164528, 9780534164522.

Khairul Anuar Mohamad. 2018. Majlis Syuyukh Dalam Memperakukan Tahap Profesionalisme Hafiz Al-Quran. Ke Arah Pengiktirafan Huffaz Di Malaysia. Centre of Quranic Research (CQR) dengan kerjasama Darul Quran JAKIM 2018. Polo Enteprise.

Mardhiah binti Yahaya dan Zetty Nurzuliana binti Rashed. 2018. Amalan Guru Hafazan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Ulul Albab. Jurnal hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor. ISSN: 2600-7509. Bil 2 No 1 2018.

Md. Enamul Hoque. 2018. Memorization: A Proven Method of Learning. International Journal of Applied Research: Vol.22, pp142-150.

Mohamad Khairudin Bajuri, Rohaida Mohd. Saat, M. Y. Zulkifli Mohd. Yusoff, Noor Naemah Abdul Rahman dan Durriyyah Sharifah Hasan Adli. 2014. Pendekatan Peneguhan Bagi Aktiviti Hafalan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Di Peringkat Menengah Rendah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. Universiti Sultan Zainal Abidin. ISSN: 2289-6325. Bil 8 Jun 2014 (113-135).

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim. 2018. Penilaian Dan Pengujian Huffaz: Satu Keperluan. Ke Arah Pengiktirafan Huffaz Di Malaysia. Centre of Quranic Research (CQR) dengan kerjasama Darul Quran JAKIM 2018. Polo Enteprise.

Mujahid Bin Ahmad Lutfi & Prof. Madya Dr. Khairul Anuar Bin Mohamad. 2019. Muqri’ Dalam Talaqqi al-Quran Menurut al-Imām al-Nuwayrī Dalam Muqaddimah Sharḥ Ṭoyyibah al-Nashr Fī al-Qirāāt al-‘Ashr. Proceedings of the 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019) FPQS,Universiti Sains Islam Malaysia, 8-9 October 201. Paper No. BM001.

Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi. 1931. Kamus Idris al-Marbawi. Juz 1. Cetakan Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu. Mesir.

Neumann, D. 2012. Training Teachers to Think Historically: Applying Recent Research to Professional Development. The History Teacher, 45(3), 383- 403.

Nijman, D.J.J. 2004. Differential Effects of Supervisor Support on Transfer of Training. University of Twente, Enschede.

Nur Sakinah Nabilah Binti Zaini & Mohd Faizulamri Bin Mohd Saad. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Pengukuhan Hafazan Dalam Kalangan Lepasan Tahfiz. At-Tahkim, Vol. 9, No. 27.06. 2019. ISSN No. 2541-3856.

Resolusi Simposium Pendidikan Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2016 Sempena Sambutan Jubli Emas Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Said Syaripuddin dan Abd. Samad Baso. 2020. Makna Menghafal Al-Qur’an Bagi Masyarakat Kampung Lempangeng Desa Boddie Kec. Mandalle Kab. Pangkep. Volume 1 Nomor 1 Januari 2020.

Sedek Arifin & Mustaffa Abdullah. 2016. Kaedah Hafazan al-Quran Deobandy di Malaysia: Satu Analisis. Memperkasa Generasi Penghafaz al-Quran. Darul Quran, JAKIM dengan Kerjasama Centre of Quranic Research (CQR). ISBN 978-983-43708-1-7.

Siti Suriyani Binti Sulaiman, Ahmad Yunus bin Kassim. 2018. Pelaksanaan Hafazan Dalam Program Ulul Albab Berdasarkan Jantina Dan Kumpulan. Indonesia Journal of Learning Education and Counseling. Vol 1, No 1, September 2018, pp 01-10 p-ISSN:2460-1497 dan e-ISSN: 2477-3840.

Tai, W.T. 2006. Effects of Training Framing, General Self-Efficacy and Training Motivation on Trainee’s Training Effectiveness. Personal Review, 35(1):51-65

Zainora Daud, Hayati Hussin, Muhammad Lukman Ibrahim, Abdul Rahim Ahmad & Nurfatihah Mohd Dzahir. 2016. Penghayatan Konsep Hamlah al-Quran dari Segi Perspektif Adab dan Akhlak dalam Kalangan Huffaz: Satu Kajian Untuk Pengukuhan Hafazan. Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran. Darul Quran JAKIM dengan kerjasama Centre of Quranic Research (CQR) 2016.

Published

2021-06-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no1.101
Published: 2021-06-01

How to Cite

Pangilun, M. T., & Baharudin, H. . (2021). Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran : Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), 113-126. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.101

Issue

Section

Articles