[1]
W. A. A. Wan Abdullah, K. Abdul Razak, M. I. Hamzah, and N. Mohd Zhaffar, “Peranan Pentadbir sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators as Innovation Initiators among Innovative Islamic Education Teachers”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 4, no. 1, pp. 11-18, Jun. 2020.