Wan Abdullah, W. A. A., Abdul Razak, K., Hamzah, M. I., & Mohd Zhaffar, N. (2020). Peranan Pentadbir sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators as Innovation Initiators among Innovative Islamic Education Teachers. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(1), 11-18. https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.57